نویسنده = فرشاد سلیمانی ساردو
بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 25-40

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی


کاربرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و مدل M5 در شبیه سازی جریان ماهانه(مطالعه موردی: رودخانه استور)

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 53-62

الهام رفیعی ساردوئی؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ علی آذره