نویسنده = فاطمه گنجهء
بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 255-275

عباس ملک حسینی؛ مهدیه روستائی شاهوردی؛ فاطمه گنجهء