نویسنده = رضا رضایی بزنجانی
برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 157-179

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی