نویسنده = عصمت خان محمدی
تدوین سناریوهای آینده اسکان غیررسمی پهنه جنوبی حریم کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 423-447

عصمت خان محمدی؛ رحیم سرور؛ علیرضا استعلاجی