کلیدواژه‌ها = بازاریابی اجتماعی
طراحی مدل بازاریابی اجتماعی صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 722-737

10.22034/jgeoq.2023.360104.3935

سمیه پورحسن؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ مرتضی هنرمند عظیمی؛ موسی رضوانی چمن زمین