کلیدواژه‌ها = هیدروپلیتیک
همکاریهای منطقه ای ایران با همسایگان غربی بر مبنای دیپلماسی آب ( مطالعه موردی: عراق و ترکیه)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 605-619

سمیرا سامعی؛ محمد اخباری؛ غلامحسن حیدری


تحلیل هیدروپلیتیکی ساختار نوین روابط بین الملل(مطالعه موردی: ایران و افغانستان)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 15-41

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک