کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیمی
ارزیابی و تبیین مدل طراحی شهری پایدار با رویکرد تراکم مبنا در بافت شهری (نمونه موردی :منطقه 2تهران)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 261-285

10.22034/jgeoq.2021.136682

مهدی بقایی؛ یوسفعلی زیاری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


شناسایی و بررسی وضعیت موجود تغییرات اقلیمی و چالش‌های آن در تاب‌آوری بوم شناسانه

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 447-462

ساناز منافلویان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر