ارزیابی و تبیین مدل طراحی شهری پایدار با رویکرد تراکم مبنا در بافت شهری (نمونه موردی :منطقه 2تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دکترای شهرسازی، دانشیار، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکترای شهرسازی، دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دکترای شهرسازی، استاد، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سال ­های اخیر مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و انرژی، بیشترین اهمیت و تمرکز را در مطالعات شهری به خود اختصاص داده‌اند. در موضوع بهینه سازی کارایی انرژی در شهر، ساختمان­ها اصلی­ترین کانون هستند و از میان انرژی­های مصرفی نیز، انرژی تابشی خورشیدی از یک طرف و تقاضای انرژی گرمایی از طرف دیگر مهمترین موارد مورد بررسی در کارایی انرژی در شهر هستند که همراه با دیگر پارامترهای اقلیمی، اصلی‌ترین تاثیرات را بر کیفیت محیط‌های زندگی دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، استخراج چارچوب بهینه و نیز ساختار متغیرهای تثبیت شده در قالب یک دستگاه در نوع نگرش ساختاری به مفهوم طراحی شهری در ریخت شناسی شهری است که از این طریق بتوان فرا الگوی پایداری را در بستر فرم کالبدی شهر به عنوان یک مدل تبیین نمود. پژوهش حاضر از لحاظ ساختار، تحلیلی- توصیفی است که شیوه گردآوری داده­ها بصورت اسنادی، برداشت میدانی، داده­سازی، مدل­سازی و شبیه­سازی با استفاده از نرم افزارهای تحلیل انرژی در مبحث انرژی با رویکرد تحلیلی خرد اقلیم شهری نظیر انوی مت است. به همین جهت 4 ریخت گونه در بافت منطقه 2 تهران مورد ارزیابی قرار گرفت که یافته‌های تحقیق نشان دهنده اختلاف حالت بهینه و وضعیت موجود پارامترهای ارزیابی شده بوده و  میزان اختلاف و تاثیر تراکم افزوده شده در هر ریخت­گونه محدوده موثر را بر اساس شاخص­های پایه را تبیین می‌کند که گونه ساختمانی بلندمرتبه دارای بیشترین تغییرات مثبت در شرایط پیشنهادی می­باشد و به ترتیب گونه­های فشرده مقادیری کمتر را دارا هستند. در پژوهش ­های آتی نیز می­توان دیگر متغیرهای ریخت­شناسی و حالت­های تطبیقی با پارامترهای اقلیمی را به منظور دستیابی به کارایی انرژی در حالت­های دیگر نیز بررسی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and explanation of sustainable urban design model in approach to density at the urban fabric(case study :tehran city)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Baghaee 1
  • yosofali Ziyari 2
  • zahra sadat saeide zarabadi 3
  • Hamid Majedi 4
1 PhD student in Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 PhD in Urban Planning, Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran Markaz Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhD in Urban Planning, Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 PhD in Urban Planning, Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, issues related to climate change and energy have become the most important focus in urban studies. In the field of optimizing energy efficiency in the city, buildings are the main focus and among the energy consumption, solar radiation energy on the one hand and heat energy demand on the other hand are the most important factors in energy efficiency in the city, which along with other climatic parameters, have the main effects on the quality of living environments. The main purpose of this study is to extract the optimal framework and structure of variables fixed in the form of a device in the type of structural attitude to the concept of urban design in urban morphology, which can be a model of stability in the physical form of the city as a model explained. The present study is structurally analytical-descriptive that the method of data collection in the form of documentation, field harvesting, data generation, modeling and simulation using energy analysis software in the field of energy with a micro-climatic approach of urban climate such as ENVY-met. Therefore, 4 morpho-types were evaluated in the fabric of Tehran district 2. The research findings show the difference between the optimal and the current state of the evaluated parameters and the amount of difference and the effect of increased density in each morphology of the effective range based on explains the basics that high-rise building types have the most positive changes in the proposed conditions, and compact species have lower values, respectively. In future research, other morphological variables and adaptive states with climatic parameters can be examined in order to achieve energy efficiency in other states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Climate change
  • Urban morphology
  • Sustainability pattern
  • Physical form
  • building density
باقری، وحیده و نژاد ابراهیمی، احد (1397)، بهینه سازی انرژی در طراحی نما ساختمان با تاکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری-اقامتی امید مشهد)، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال هشتم، شماره 2، ص 207-195
حاجی فتحعلی، مهسا، فیضی، محسن و دهقان، عاطفه (1399) راهبرد های کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال دهم، شماره 2، ص 214-195
دارابی، مرضیه، قلعه نویی، محمود، خسروی، حسین (1395) تبیین تراکم بلوک های شهری با استفاده از ماتریس اسپیس میت، نمونه تاریخی کاشان، فصلنامه مطالعات هنر و معماری، دوره 2، شماره 7، ص 29-19
راوند، انوشیروان، خالدی، شهریار و حسن آبادی، داوود (1399)، سازگاری با اثر تغییر اقلیم بر معماری با استفاده از شاخص های ماهانی و قانون کسینوس در میانه، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال یازدهم، شماره 1، ص 245-233
رضایی جهرمی، پگاه، برک پور، ناصر (1395) ارزیابی کارایی انرژی در مقیاس شهری در مقایسه دو روش لید و تریس، فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان، شماره 6، ص 30-18
ستارپور، مریم، بمانیان، محمد رضا و صارمی، حمید رضا (1399)، تبیین مولفه های سرزندگی و دلبستگی در طراحی فضاهای مسکونی سنتی(بلفت سنتی تبریز)، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال دهم، شماره 2، ص 420-407
شعبانیان، مهدی، کابلی، محمد هادی، دهقان بنادکی، علی، زارع، لیلا (1398) ارزیابی ضوابط تعیین ارتفاع ساختمان ها در طرح تفضیلی همدان از جنبه کارایی انرژی با استفاده از تکنیک تاپسیس، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، شماره 28، سال هفتم، ص 88-75
کرمی راد، سینا، علی آبادی، محمد علی، حبیبی، امین (1397)، سنجش تاثیر هندسه شهری بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی در مقیاس خرد اقلیم شهری، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، شماره 29، سال هشتم، ص 161-171
کرمی، ساناز و ذاکر حقیقی، کیانوش (1395) بررسی راهکار های اجرایی افزایش کیفیت مسکن و امنیت تصرف در سکونتگاه های غیر رسمی با رویکرد ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی، نمونه موردی: شهر همدان، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال هفتم، شماره 1، ص 265-247
مرتضایی، گلناز، محمدی، محمود، نصراللهی، فرشاد و قلعه نویی، محمود (1396) بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی انرژی، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 24، ص 54-41
Acero, J., & Herranz-Pascual, K. (2015). A comparison of thermal comfort conditions in four urban spaces by means of measurements and. Building and Environment, 93, 245-257.
Adolphe, L. (2001). Modelling the Link between Built Environment and Urban Climate: Towards Simplified Indicators of the City Environment. Seventh International IBPSA Conference, (pp. 679-684). Rio de Janeiro.
Anne-Françoise Marique & Sigrid Reiter, (2011). Towards more sustainable neighbourhoods: are good practices reproducible and extensible? A review of a few existing " sustainable neighbourhoods ". Conference: PLEA 2011 : Architecture & Sustainable DevelopmentAt: Louvain-la-neuve (Belgium)Volume: Presses universitaires de Louvain. pp. 27-32
Cheval, S., & Dumitrescu, A. (2014). Remote Sensing of Environment. The summer surface urban heat island of Bucharest, 104(2), 133-146.
Dawodu and A. Cheshmehzangi. (2017). “Impact of Floor Area Ratio (FAR) on Energy Consumption at Meso Scale in China: Case Study of Ningbo,” in Energy Procedia, May 2017, vol. 105, pp. 3449–3455, doi: 10.1016/j.egypro.2017.03.789.
Er-Rosenzweig, C., Solecki, W., Parshall, L., Chopping, M., Pope, G., & Ertugrul, E. (2015). Implementing Geospatial Data in Parametric Environment. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium.
Jamei, E. Rajagopalan, P. Seyedmahmoudian, M. and Jamei, Y. (2015). “Review on the impact of urban geometry and pedestrian level greening on outdoor thermal comfort,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 54, pp. 1002–1017, 2016, doi: 10.1016/j.rser.2015.10.104.
Krüger, E. L. Minella, F. O. and Rasia, F. ( 2010). “Impact of urban geometry on outdoor thermal comfort and air quality from field measurements in Curitiba, Brazil,” Build. Environ., vol. 46, no. 3, pp. 621–634, 2011, doi: 10.1016/j.buildenv.2010.09.006.
G. R. Santos, I. Nevat, G. Pignatta, and L. K. Norford. (2021). “Climate-informed decision-making for urban design: Assessing the impact of urban morphology on urban heat island,” Urban Clim., vol. 36, p. 100776, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.uclim.2021.100776.
Leng, H. Chen, X. Ma, Y. Wong, N. H. and Ming, T. (2020). “Urban morphology and building heating energy consumption: Evidence from Harbin, a severe cold region city,” Energy Build., vol. 224, p. 110143, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110143.
T. Yingjie Jiang , Changguang Wu, Y. Jiang, and C. Wu. (2020). “Impact of Residential Building Layouts on Microclimate in a High Temperature and High Humidity Region,”, doi: https://doi.org/10.3390/su12031046.
Ma, R. Li, X. and Chen, J. (2021). “An elastic urban morpho-blocks (EUM) modeling method for urban building morphological analysis and feature clustering,” Build. Environ., vol. 192, 2021, doi: 10.1016/j.buildenv.2021.107646.
Morris, C. & Pehnt, M. (2015). Energy Transition The German Energiewende. Heinrich Böll Foundation, Available form: http://energytransition.de/wp-content/themes/boell/pdf/en/German-Energy-Transition_en.pdf (Accessed 21 August (2015).
Rodríguez Algeciras J. A. and Matzarakis, A. (2016). “Quantification of thermal bioclimate for the management of urban design in Mediterranean climate of Barcelona, Spain,” Int. J. Biometeorol., vol. 60, no. 8, pp. 1261–1270, 2016, doi: 10.1007/s00484-015-1121-8.
Santos, L. G. R. Nevat, I. Pignatta, G. and. Norford L. K. (2021). “Climate-informed decision-making for urban design: Assessing the impact of urban morphology on urban heat island,” Urban Clim., vol. 36, p. 100776, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.uclim.2021.100776.
Strømann-Andersen J. and Sattrup, P. A. (2020). “The urban canyon and building energy use: Urban density versus daylight and passive solar gains,” Energy Build., vol. 43, no. 8, pp. 2011–2020, 2011, doi: 10.1016/j.enbuild.2011.04.007.
Taleghani, M. Sailor, D. J. Tenpierik, M. and van den Dobbelsteen A. (2014). “Thermal assessment of heat mitigation strategies: The case of Portland State University, Oregon, USA,” Build. Environ., vol. 73, pp. 138–150, 2014, doi: 10.1016/j.buildenv.2013.12.006.
Van Esch, M., Kleerekoper, L., & Salcedo, T. (2012). How to make a city climate-proof, addressing the urban heat island effect? Conservation and Recycling, 64, 30-38.
Wang, Y., & Zhang, L. (2016). Shape optimization of free-form buildings based on solar radiation gain and space efficiency using a multi-objective genetic algorithm in the severe cold zones of China. Solar Energy, 132, 38-50.
Xu, Pengpeng, Chan, Edwin, H., Fischer, Henk, J., . . . Zezhou. (2015). Sustainable building energy efficiency retrofit for hotel buildings using EPC mechanism in China: analytic Network Process (ANP) approach. Journal of Cleaner Production, 107, 378–388.
Yang, S., & Lin, T. (2016). An integrated outdoor spaces design procedure to relieve heat stress in hot and humid regions. Building and Environment, 99, 149-160.
Yao, J. (2012). “Energy optimization of building design for different housing units in apartment buildings,” Appl. Energy, vol. 94, pp. 330–337, 2012, doi: 10.1016/j.apenergy.2012.02.006.
Yingjie Jiang, M. T. Changguang Wu, Y. Jiang, and C. Wu. (2020). “Impact of Residential Building Layouts on Microclimate in a High Temperature and High Humidity Region,” 2020, doi: https://doi.org/10.3390/su12031046.