کلیدواژه‌ها = عوامل تسهیل
تحلیل تأثیر عوامل محدود‌کننده و تسهیل‌کننده بر حکمروایی خوب شهری(مورد مطالعه: شهر جدید فولادشهر)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 269-281

ایرج خسروی حاجی وند؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی