کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
الگوی استقرار استراتژی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 676-693

10.22034/jgeoq.2022.180488

محمد طباطبایی؛ کرم اله دانش فرد؛ کاوه تیمور نژاد