کلیدواژه‌ها = پایداری هوا
تأثیر الگوهای همدیدی جو برشدت جزیره گرمایی شهررشت وتغییرات عناصر اقلیمی

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 85-97

10.22034/jgeoq.2021.128864

محمدعلی خداجو؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ امیر گندمکار