تأثیر الگوهای همدیدی جو برشدت جزیره گرمایی شهررشت وتغییرات عناصر اقلیمی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

2 دانشیار جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

3 استادیار جغرافیا گرایش اقلیم شناسی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

4 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

یکی از پیامدهای رشد سریع شهرها، جزایر گرمایی می باشد که طی آن دمای هوای شهرها نسبت به نواحی پیرامونی آن به شدت افزایش می یابد.دراین پژوهش به منظور.تحلیل نقش جزیره حرارتی و.شهرنشینی شهر رشت برروی عناصراقلیمی ازآماربلندمدت ایستگاه سینوپتیک رشت ونیزمقایسه نتایج بانواحی پیرامون وآشکارسازی تغییرات در روند عناصراقلیمی رشت از آمار سینوپتیک ایستگاه انزلی طی بازه زمانی 1956 تا 2017 استفاده شد.روندسریهای زمانی موردمطالعه شامل میانگین درجه حرارت،میانگین حداقل وحداکثردرجه حرارت،بارش، رطوبت، تبخیر،ساعات آفتابی ومیانگین سرعت باد بودند.همچنین به منظور تأثیر پذیری شدت جزیره گرمایی شهر رشت ازالگوهای همدیدی جو وتأثیر آن بر عناصر اقلیمی، 6روزازسال 2010 انتخاب شد وشرایط سطح زمین با ترازبالای جومورد بررسی قرارگرفت.نتایج نشان دادکه دررشت از بین 8 پارامتر اقلیمی موردمطالعه میانگین حداقل دما، میانگین رطوبت، میانگین سرعت باد، ساعات آفتابی و تبخیر دارای بیشترین روند افزایشی درماههای مختلف سال وهمچنین روند سالانه بوده اند و در زمان حاکمیت سیستم پرارتفاع به علت پایداری و سکون هوا، شدت جزیره گرمایی افزایش می یابد و درزمان حاکمیت سیستم کم ارتفاع و ناپایداری هوا عکس این حالت اتفاق می افتد.پس ازمقایسه عناصر اقلیمی رشت درزمان حاکمیت سامانه های پرارتفاع و کم ارتفاع دراین شهر مشخص شد که عناصر اقلیمی به شدت تحت تأثیر الگوهای یاد شده تغییر می یابد.به طوری که اختلاف بیش از11.5 درجه سانتیگراد در حداکثر دمای هوا بین روزهای 5 اگوست 2010 با 22 اگوست 2010 و همچنین اختلاف حدود 29% درصدی رطوبت در همان روز نشان از شدت جزیره گرمایی رشت در روز 5 اگوست 2010 با حاکمیت سامانه کم ارتفاع دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of synoptic atmospheric patterns on heat island intensity of Rasht city and climate Element's change

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Khodajou 1
  • sadraddin motavali 2
  • Gholamreza Janbazghobadi 3
  • Amir Gandomkar 4
1 PhD student in Geography, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran
2 Associate Professor of Geography, Geomorphology, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran
3 Assistant Professor of Geography, Climatology, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran
4 Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

One of the consequences of the rapid growth of the cities is the heat islands, where the air temperature of the cities rises sharply in relation to the surrounding areas. Anzali station synoptic statistics were used to detect and detect changes in the Rasht elemental elements over the period 1956 to 2017. The time intervals included mean temperature, mean and maximum temperature, precipitation, humidity, evaporation, sunshine and mean wind speed. the effect The heat island intensity of Rasht city was selected from the atmospheric synoptic models and its effect on climate elements, 6 days of 2010, and ground conditions were investigated with the Jumvord scale. Sunshine and evaporation have had the highest increasing trend at different months of the year as well as the annual trend. During the high-altitude system due to the stability and stability of the island, the intensity of the heat island increases, and this occurs during the low-altitude system and the instability of the air. After comparing climate elements Rasht During the reign of high altitude and low altitude systems in this city, it was found that the climate elements were strongly influenced by these patterns. So that the difference of more than 11.5 ° C in the maximum air temperature between August 5, 2010 and August 22, 2010 Also, the difference of about 29% of humidity on the same day indicates the intensity of Rasht heat island on August 5, 2010 This system is dominated by low altitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat island
  • synoptic patterns
  • weather stability
  • Rasht city
بهنیا، ع. شکری، س. 1390، تاثیر پدیده جزیره گرمایی بر تغییر اقلیم محلی در کلان شهر اهواز، علوم مهندسی آبیاری  ( مجله کشاورزی )، شماره 1، ص 35- 43.
شمسی پور، ع، مهدیان، م، حسین پور؛ ز. 1391 .واکاوی تغییرات مکانی هسته ی جزیره ی گرمایی شهر تهران.پژوهشهای جفرافیای طبیعی،شماره 3 . صفحه 127.
صادقی نیا، ع. علیجانی، ب. رضاییان، پ. خالدی، ش ( 1392 )، کاربرد تکنیک های خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 30، ص 90- 67 .
رمضانی، ب. دوخت محمد، م. 1389 ، شناخت محدوده مکانی تشکیل جزیره گرمایی در شهر رشت، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره اول، ص 64- 49 .
عزیزی، ق. شمسی پور، ع. مهدیان، م. میری، م. 1392 ، تأثیرپذیری شدت جزیره گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو، مجله محیط شناسی، شماره 4، صفحه 66-55.
علوی پناه، ک. رضایی، ع. آزادی، س. ازغندی، ح ( 1395 )، بررسی سطوح غیرقابل نفوذ و شاخص تفاضل پوشش گیاهی نرمال شده به عنوان پارامترهای نمایشگر جزایر حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 55، ص 207- 183
هاشمی، ه. نورایی صفت، ا. کریمی، س. نظری، س ( 1394 ) تحلیل روندتوسعه جزیره حرارتی شهری دررابطه باتغییرکاربری اراضی/پوشش با استفاده ازسری زمانی تصاویرلندست، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، شماره سوم، ص 28- 15.
موسوی بایگی، م. اشرف، ب. فربد حسینی، ع. میتن آبادی، ا. ( 1391 )، بررسی جزیره حرارتی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نظریه فرکتال، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره اول، ص 49- 35.
Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, Tristan Jeffrey-Bailey,July 2017, The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to the thermal properties of asphalt concrete,Journal of Environmental Management, Volume 197, Pages 522-538
Yamamato, Y. 2006. Measures to Mitigate Urban Heat Islands. Quarterly Review, vol.18.
Jiaqi Chen, Hao Wang, Hongzhou Zhu, February 2017, Analytical approach for evaluating temperature field of thermal modified asphalt pavement and urban heatisland effect, Volume 113,  Pages 739-748
E. Enríquez, V. Fuertes, M.J. Cabrera, J. Seores, J.F. Fernández, June 2017, New strategy to mitigate urban heat island effect: Energy saving by combining high albedo and low thermaldiffusivity in glass ceramic materials, Solar Energy, Volume 149, Pages 114-124
Jiong Wang, WanluOuyang, February 2017, Attenuating the surface Urban Heat Island within the Local Thermal Zones through land surface modification, Journal of Environmental Management,  Volume 187, Pages 239-252
Song, Y; & Wu, C. ( 2016 ). Examining the impact of urban biophysical composition and neighboring environment on surface urban heat island effect. Advances in Space Research, 57 ( 1 ) , 96- 109
Daniel Jato( 2019 ), Spatiotemporal statistical analysis of the Urban Heat Island effect in a Mediterranean region, Sustainable Cities and Society, Volume 46, Pages 101.
NoushigKaloustian, HassãnBitar, Youssef Diab, 2016, Urban Heat Island and Urban Planning in Beirut, Procedia Engineering, Volume 169, Pages 72-79
MojcaNastran,MilanKobal,KlemenEler( 2019 ),Urban heat islands in relation to green land use in European cities,Urban Forestry & Urban Greening,Volume 37, Pages 33-41
Dan Constantinescu, Sorin Cheval, Gabriela Caracaş, AlexandruDumitrescu, September 2016, Effective monitoring and warning of Urban Heat Island effect on the indoor thermal risk in Bucharest (Romania) , Energy and Buildings, Volume 127, Pages 452-468