کلیدواژه‌ها = حوضه شرق ایران
بررسی روند تغییرات سری‌های دمایی مناطق شرقی ایران به منظور بررسی تغییرات منطقه‌ای

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 125-141

حامد میرحسینی؛ امیر گندمکار؛ علی افروس؛ علیرضا عباسی