کلیدواژه‌ها = کیفیت نهادی
همگرایی بهره‌وری کل عوامل تولید در جهان؛ نقش انتشار تکنولوژی و نهادها

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 794-805

10.22034/jgeoq.2022.291805.3148

صفی الله بخشعلی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمار نژاد