همگرایی بهره‌وری کل عوامل تولید در جهان؛ نقش انتشار تکنولوژی و نهادها

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استادیاراقتصاد،گروه اقتصاد،واحد علوم وتحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

3 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد،واحد علوم وتحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

چکیده

تحقیق پیش‌رو به بررسی همگرایی بهره‌وری کل عوامل تولید(TFP) می‌پردازد. تمرکز روی انتشار تکنولوژی و کیفیت نهادی در فرآیند همگرایی است که انتشار تکنولوژی با متغیرهایی باز بودن تجاری(TO) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) و اثر تقاطعی آنها و کیفیت نهادی با ترکیب شش شاخص حکمرانی جهانی و اثر تقاطعی آن اندازه‌گیری شده است. برآورد مدل با به کارگیری داده‌هایی از 117 کشور در دوره زمانی 1995 تا 2017 و با مد نظر قرار دادن آمریکا به عنوان یک کشور مرجع و با کمک تکنیک داده‌های تلفیقی صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، ضریب TFP نسبی(شکاف بهره‌وری)، منفی و از نظر آماری معنی‌دار است و بنابراین همگرایی برای نمونه کشورهای مورد بررسی تأیید می‌شود. هم‌چنین، یافته‌های نشان می‌دهد اگر چه ضرایب FDI و شاخص کیفیت نهادی روی رشد بهره‌وری کل عامل تولید، از نظر آماری معنادار نیست اما با در نظر داشتن اثر تقاطعی آن‌ها با شکاف بهره‌وری، نقش آن‌ها در فرآیند همگرایی تایید می‌شود. این در حالی است که ضریب متغیر بازبودن تجاری هم نقش تعیین‌کننده‌ای در رشدTFP ، هم نقش مهمی در فرآیند همگرایی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Convergence of Total Factor Productivity in the World: the Role of Technology Diffusion and Institutions

نویسندگان [English]

  • Safiollah Bakhshali 1
  • Kambiz Peykarjoo 2
  • Kambiz Hejbarkiani 3
  • Abbas Memarnejad 2
1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Economics, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Leading research examines the convergence of total factor productivity (TFP). The main focus of the study is on technology diffusion and institutional quality in the convergence process through which technology diffusion along with trade openness (TO) and foreign trade investment (FDI) variables and their intersection effects as well as the institutional quality with its weighted combination of six global governance indicators and its intersection effect have been assessed. The model is estimated using data from 117 countries in the period 1995 to 2017 and considering the United States as a reference country and with the help of panel data technique. The results reveal that a negative and statistically insignificant relative TFP coefficient; thereby the hypothesized convergence as to the sample countries is confirmed. However, neither the FDI coefficients nor the institutional quality index was statistically significant; while in return TO coefficient showed to be both positive and significant, which is an indication of the importance of this variable in increasing then growth rate of TFP. Similarly, both institutional and TO variables seem to play a role in the convergence process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence
  • Total Factor Productivity
  • Technology Diffusion
  • Institutional Quality
آذرمند، حمید (1385). نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه اقتصادی. فصلنامه روند، 17(55)،170-119
امینی، علیرضا؛ خسروی‌نژاد، علی‌اکبر و روحانی، شادی (1393). اثر نوآوری در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14(54)،175-212.
بخشعلی، صفی‌الله و مجتهد احمد (1384). بررسی تطبیقی اثرات پیشرفت فنی بر روی بهره وری عوامل تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی (بررسی موردی: ایران). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 5(16)،11-35.
رضایی، جواد؛ نادعلی، محمد و علی‌زاده، جواد (1390). بررسی رابطه علی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (مطالعه موردی بخش بازرگانی). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 11(41)،111-135.
شوالپور، سعید (1391). برآورد تأثیر توسعه فناوری بر بهره‌وری کلی عوامل در ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 3(11)،160-141.
طاهر، بیتا (1394). بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 16(51)،58-71.
محمودزاده، محمود و فتح‌آبادی، مهدی (1395). عوامل پیشران بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی ، 16(51)،165-141.
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Books.
Arrow, K. J. (1971). The economic implications of learning by doing. In Readings in the Theory of Growth (pp. 131–149). Springer.
Cameron, G., Proudman, J., & Redding, S. (2005). Technological convergence, R&D, trade and productivity growth. European Economic Review, 49(3), 775–807. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(03)00070-9
Coe, D. T., & Helpman, E. (1995). International r&d spillovers. European Economic Review, 39(5), 859–887.
Coe, D. T., Helpman, E., & Hoffmaister, A. W. (1997). North-south R & D spillovers. The Economic Journal, 107(440), 134–149.
Colino, A., Benito-Osorio, D., & Rueda-Armengot, C. (2014). Entrepreneurship culture, total factor productivity growth and technical progress: Patterns of convergence towards the technological frontier. Technological Forecasting and Social Change, 88, 349–359.
Connolly, M. P. (1997). Technology, Trade and Growth: Some Empirical Findings. Federal Reserve Bank of New York.
Greenaway, D., Görg, H., & Greenaway, D. (2004). Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment? The World Bank Research Observer, 19(2), 171–197.
Griffith, R., Redding, S. J., & Simpson, H. (2002). Productivity convergence and foreign ownership at the establishment level.
Griffith, R., Redding, S., & Reenen, J. Van. (2004). Mapping the two faces of R&D: Productivity growth in a panel of OECD industries. Review of Economics and Statistics, 86(4), 883–895.
Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? The Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83–116.
Haskel, J. E., Pereira, S. C., & Slaughter, M. J. (2002). No Title.
Isaksson, A. (2002a). Human capital and economic growth: a survey of the empirical literature from 1990 to the present. UNIDO Vienna.
Isaksson, A. (2002b). The importance of human capital for the trade growth link: Anders Isaksson. Statistics and Information Networks Branch of UNIDO.
Isaksson, A., Nations, U., & Development, I. (2007). Determinants of total factor productivity: a literature review. Research and Statistics Branch, UNIDO.
Keller, W., Yeaple, S. R., & Keller, W. (2009). Multinational enterprises, international trade, and productivity growth: firm-level evidence from the United States. The Review of Economics and Statistics, 91(4), 821–831.
Klenow, P. J., & Rodriguez-Clare, A. (1997). Economic growth: A review essay. Journal of Monetary Economics, 40(3), 597–617.
Kuncic, A. (2012). Institutional quality database. Kiel advanced studies working papers.
Maryam, K., & Jehan, Z. (2018). Total factor productivity convergence in developing countries: role of technology diffusion. South African Journal of Economics, 86(2), 247–262. https://doi.org/10.1111/saje.12189
Mayer, J. J., & Mayer, J. J. (2001). Technology diffusion, human capital and economic growth in developing countries. United Nations Conference on Trade and Development.
McGuinness, A. (2007). Institutions and total factor productivity convergence. Central Bank of Ireland.
Saha, S. (2012). Productivity and openness in Indian economy. Journal of Applied Economics and Business Research, 2(2), 91–102.
Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.