دوره و شماره: دوره 11، شماره 45، دی 1400 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس

صفحه 1-17

10.22034/jgeoq.2021.141767

سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارائه الگویی هوشمند برای مدیریت پسماند شهری

صفحه 19-30

10.22034/jgeoq.2021.141769

علی خسروی مقدم؛ سید احمد شایان نیا؛ محمد مهدی موحدی؛ خسرو عزیزی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین مفاهیم و ارزیابی ابعاد شهر هوشمند با تاکید بر زندگی هوشمند شهری در کلانشهر تهران

صفحه 137-151

10.22034/jgeoq.2021.141774

محمد رضا شامی؛ وحید بیگدلی راد؛ مریم معینی فر


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

شاخص های ژئوپلیتیکی شهرهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس مشهد)

صفحه 427-446

10.22034/jgeoq.2021.141159

مریم کلهر؛ ابراهیم رومینا؛ مهتاب جعفری


همگرایی بهره‌وری کل عوامل تولید در جهان؛ نقش انتشار تکنولوژی و نهادها

صفحه 794-805

10.22034/jgeoq.2022.291805.3148

صفی الله بخشعلی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمار نژاد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم(2018- 2011)

صفحه 870-890

10.22034/jgeoq.2023.154223.1676

حسین قریبی؛ محمد طباطبایی؛ محمد جواد ظریف؛ سید اصغر کیوان حسینی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تعیین رابطه تبخیر با استفاده از عدد بی‌بعد لوئیس به منظور بهره وری منابع آبی در مدیریت شهری

صفحه 916-928

10.22034/jgeoq.2023.284686.3062

کاظم بشیرنژاد؛ مازیار اسمنی؛ پیمان باشی شهابی؛ ایمان زحمتکش؛ سید محمود ابوالحسن علوی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی مفهوم سیستم‌های فنی اجتماعی پیچیده (CSS) با رویکرد ماکروارگونومی در راستای جغرافیای اجتماعی و توسعه منطقه ای

10.22034/jgeoq.2022.255796.2800

محمد حامد توکلی؛ مژده ربانی؛ حسن دهقان دهنوی؛ ابوالفضل صادقیان