ارائه الگویی هوشمند برای مدیریت پسماند شهری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحدفیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

4 گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

گرایش به مدیریت پسماند در انتهای قرن بیستم نقطه عطف برنامه های توسعه صنعتی و فناوری در بیشتر کشورهای جهان بود هدف تحقیق حاضر ارائه الگویی هوشمند برای مدیریت پسماند در سطح شهر تهران می­باشد. روش استفاده شده در این تحقیق تکنیک شبکه های عصبی است که بر اساس آن بتوان به پیش بینی تولید پسماند در نواحی مختلف شهر  تهران نمود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و محدوده مورد مطالعه شهر تهران می باشد و روش تجزیه و تحلیل تکنیک شبکه عصبی می باشد. از شبکه عصبی با تک لایه مخفی جهت پیش بینی پسماند  استفاده گردید. تابع تحریک تانژانت سیگموئید برای لایه­های مخفی شبکه استفاده شده است. در نهایت نتیجه­گیری شد که روش شبکه عصبی برای پیش بینی پسماند شهر تهران در مقایسه با روش­های دیگر از جمله روش کوآنتومی در برخی نواحی کارا­تر است و در انتها پیشنهادات کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide an intelligent model for municipal waste management

نویسندگان [English]

  • Ali Khosravi Moghaddam 1
  • Seyed Ahmad Shayannia 2
  • Mohammad Mehdi Movahedi 3
  • Khosrow Azizi 4
1 PhD student in Industrial Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Iran
2 Department of Industrial Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Department of Industrial Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
4 Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

At the end of the 20th century, the trend towards waste management was the turning point of industrial and technological development programs in most countries of the world. The aim of the present research is to provide an intelligent model for waste management in the city of Tehran. The method used in this research is the neural network technique, based on which it is possible to predict waste production in different areas of Tehran. The research method of the current research is descriptive and analytical, and the area under study is Tehran city, and the analysis method is the neural network technique. A neural network with a single hidden layer was used to predict the residual. The sigmoid tangent activation function is used for the hidden layers of the network. Finally, it was concluded that the neural network method for predicting the waste of Tehran city is more efficient compared to other methods including the quantum method in some areas, and at the end practical suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste management
  • neural network
  • urban waste
زیاری، کرامت االله­(1384­)، برنامه ریزی شهرهای جدید. شرکت عمران شهرهای جدید. دفتر شهر سازی و معماری.
نوری، سید مسعود(1385)، مدیریت مواد زاید جامد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Karadimas.N.V, Mavrantza. O, and Loumos. V (2005), System Dynamics Modeling Solid Waste Generation. International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology, Elsevier
Cheristofides.Mingozzi.(2001),The vehicle routing problem.combinatorial optimization,p:315- 388.Wiley,Chichester
Ryan. D. M., Hjorring, C.and Glover.F.(2003).Extensions of the Petal Method for Vehicle Routing. Jornal of the operational research sosiety.P: 289-296.
Karadimas.N.V, et al (2006) Urban Solid Waste Collection and Routing: The Ant Colony Strategic Approach. Multimedia Technology Laboratory. National Technical University of Athens (N.T.U.A.)