تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

سرزندگی، رونق کالبدی و فعالیت در یک بافت شهری، زمانی صورت می‌پذیرد که ساکنین اصیل آن بافت به همراه سرمایه‌گذاران خصوصی، علاقمند به حضور، زندگی و فعالیت در آن بافت باشند و این موضوع را برای خود ارزش بدانند؛ هرگونه اقدام مداخله در بافت شهری از قبیل نوسازی، بهسازی، بازسازی و بازآفرینی، زمانی اثربخش است که مشارکت حداکثری اهالی یک بافت به همراه سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد و اگر این مشارکت به صورت اجتماعی باشد اثر‌گذاری آن، دو چندان خواهد شد؛ لذا برای تحقق بازآفرینی شهری، لازم است عوامل تاثیرگذار در مشارکت اجتماعی شناخته شوند. این پژوهش جهت یافتن عوامل مذکور ابتدا از روش تحلیل محتوای متن و استدلال بهره خواهد جست و در ادامه تعداد 82 مولفه تاثیر‌گذار بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری استخراج می‌گردد و سپس با استفاده از نرم افزار spss و با روش تحلیل عاملی در جامعه آماری نخبگان و متخصصین حوزه شهری و علوم اجتماعی، مولفه‌های تاثیر‌گذار به چهار دسته در یک طیف از عوامل (عوامل درونی تا عوامل بیرونی)، تقسیم‌بندی گردید و بالتبع نوع عوامل، نحوه مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری و هریک از ابعاد آن را مشخص نمود که عامل اجتماعی با 32 درصد بیشترین فراوانی را دارد و پس از آن عامل فرهنگی 26 درصد و عامل کالبدی 14 درصد به ترتیب بیشترین فراوانی‌ها را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Factors Affecting Social Participation in Urban Regeneration

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jafari 1
  • Koorosh Afzali 1
  • Mostafa Zahir Nia 2
1 Department of Urban Planning, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

The vitality, physical excitement, and activity in a city context occurs when the original inhabitants of that context, together with private investors, are interested in the presence, life and activity of the subject, and it is worth considering for themselves; therefore, any intervention In urban context, such as upgrading, rehabilitation, reconstruction and rehabilitation, it is effective when it comes to maximizing the participation of people living together with investors and, if this partnership is social, its impact will double, so to realize this, Factors influencing social participation must be recognized. This research will exploit the content and argumentative content analysis methods first and then the components that affect social participation in urban regeneration are extracted. Then, using the spss software and factor analysis, the components affecting The four categories will be divided into a range of factors (from internal factors to external factors), and, moreover, the types of factors will determine the way social participation in regenation be. The social factor has the highest frequencywith 32%, after that, the cultural factoris 26% and the physical factors had14% highest frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social participation
  • urban regeneration
  • factor analysis
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا، 1380، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره 17، بهار و تابستان1380،
ایزدی، محمد سعید، روستا، مجید، امیری، نگین، سیری بر تجربه شهرسازی اجتماعی (مشارکتی) در بازآفرینی
بحرینی، سید حسین، ایزدی، محمد سعید؛ مفیدی، مهرانوش، 1393، رویکردها و سیاست‌های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)، فصلنامه مطالعات شهری، شماره نهم
پاکزاد جهانشاه، سیر اندیشه‌ها در شهرسازی، (جلد اول، دوم و سوم)، آرمانشهر، چاپ دوم، 1390
پاکزاد، جهانشاه، 1383، بررسی تطبیقی شهرهای ایرانی و اروپایی برای ریشه‌یابی موانع تاریخی مشارکت مدنی، علمی پژوهشی صفه، شماره 37)
توسلی، غلامعباس، 1382، مشارکت اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
داگلاس سی ورث، وینگاست بری.آر، ترجمه‌ی قودجانی، اصلان؛ 1397، تشکل‌ها و ایجاد تعهد، ناشر پویش فکری توسعه
رضایی، عبدالعلی، 1375، مشارکت اجتماعی هدف یا ابزار توسعه، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره110-109 تهران، موسسه اطلاعات.
 زهره، راهکارهای ارتقاء مشارکت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، دوره 2، شماره 7، پاییز 1394
شکوری، علی (1390) مشارکت اجتماعی و سازمانها حمایتی با تاکید بر ایران، تهران، انتشارات سمت.)
فلامکی محمد منصور، سیری در تجارب مرمت شهری (از ونیز تا شیراز)، نشر فضا، چاپ دوم، 1384
فلامکی، محمد منصور، بازنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، دانشگاه تهران، چاپ دهم، 1391
فلامکی، محمد منصور، 1385؛فارابی و سیر شهروندان در ایران، نشر فضا، چاپ دوم
قراخانی علی، 1382، سازمان‌های غیردولتی و مشارکت اجتماعی، نشریه همراه 6
کارمونا، متیو و دیگران، ترجمه قرایی، فریبا و دیگران، 1394، مکان‌های عمومی، فضاهای شهری؛ ابعاد گوناگون طراحی شهری، دانشگاه هنر
گلدروپ، جی، ای، (1370)، جامعه‌شناسی کشورهای جهان سوم، ترجمه جواد طهوریان، انتشارات آستان قدس رضوی.
محسنی تبریزی، علیرضا، 1369، بررسی زمینه‌های مشارکتی روستاییان و ارتباط آن با ترویج کشاورزی، تهران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی.
محسنی تبریزی، علیرضا، 1373، بررسی مجامع مشورتی ائمه جماعات و معتمدین محل در مناطق شهر تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
محلات غیررسمی شهر مدلین در کشور کلمبیا، هفت شهر، شماره53-54، بهار و تابستان 95
موسوی، میرطاهر (1391) درآمدی بر جامعه‌شناسی مشارکت، تهران، جامعه شناسان
موسوی، میرطاهر (1391) درآمدی بر جامعه‌شناسی مشارکت، تهران، جامعه شناسان
نوریان، فرشاد، آریانا، اندیشه، 1391؛تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری مطالعه موردی: میدان امام علی (عتیق) اصفهان، نشریه هنرهای زیبا، دوه 17، شماره2، تابستان 1391، صفحه 15-28
AssefaG. And Frostell B. (2007),Social Sustainability and Social Acceptannce in technology Assessment: ACase study of Energy Technologies, Technologies in Society(29)63-78
24-Regeneration Association, SAGE Publications, London.
Roberts, P,2000, The evolution, definition and purpose of urban regeneration, in p.Roberts and H,Syke. Urban Regeneration, AHandbook, British Urban