رقابت های ژئوپولیتیکی موثر در ادغام شرکت های بزرگ با رویکرد لایحه جدید تجارت و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای عضو اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحدآمل، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

چکیده

ژئوپولیتیک توضیح می دهد که چگونه کشورها، شرکت های بزرگ سعی در رسیدن به اهداف خود دارند. درباره شرکت­های بزرگ از جمله این واکنش ها که می­تواند تامین کننده اهداف و منافع ان­ها باشد، ادغام با شرکت های دیگر است. البته ادغام، در مباحث حقوقی با خلاء قانونگذاری مواجه است و درقانون تجارت و لایحه اصلاحی مورد غفلت قانون­گذار مواجه شد. این روند در لایحه جدید قانون تجارت مورد توجه قرارگرفت در فصل سوم، مبحث اول، گفتار اول به این مقوله پرداخته می شود. در ماده590 ادغام شرکت­ها به دو قسم ساده ومرکب انجام می گیرد. به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر، ادغام ساده وبه تشکیل شرکت جدید ازطریق ادغام حداقل دوشرکت دریکدیگر ادغام مرکب اطلاق می گردد. درادغام ساده شرکت جذب شده و در ادغام مرکب شرکت­های طرف ادغام شخصیت حقوقی خود را از دست می­دهند. برای ادغام شرکت­ها اخذ مجوز از شورای رقابت الزامی است. نقطه اشتراک و اختلاف این قانون با قانون تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بحثی که تحت عنوان های نظریه ساختاری و رفتاری مطرح می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective geopolitical competitions in the integration of large companies with the approach of the new trade bill and its comparative comparison with EU member states

نویسندگان [English]

  • abolhassan heydari khales 1
  • Mehdi Falah Khariki 1
  • Seyyed Hasan Hosseini Moghadam 2
1 Department of Private Law, Amol Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 Department of Law and Political Science, Mazandaran Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Geopolitics explains how countries, big companies try to achieve their goals. About big companies, including these reactions that can provide their goals and interests, is the merger with other companies. Of course, merger is faced with a legislative vacuum in legal issues and was neglected by the legislator in the trade law and the amendment bill. This process was taken into consideration in the new trade law bill, this category is discussed in the third chapter, the first topic, the first speech. In Article 590, the merger of companies is divided into simple and complex. It refers to the absorption of one or more companies in another company, simple merger, and the formation of a new company by merging at least two companies into one another. In the simple merger of the absorbed company and in the compound merger, the parties to the merger lose their legal personality. In order to merge companies, it is necessary to obtain a license from the competition council. The point of commonality and difference of this law with the trade law of EU member states in the discussion under the headings of structural and behavioral theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • merge
  • decomposition
  • companies
  • Geopolitics
اربابی، مسعود(1377)، خسارت تاخیر در بارگیری و تخلیه «دموراژ» و خسارت بلحاظ معطلی کشتی، مجله تحقیقات حقوقی، 23 و 24، 157.
 امید، هوشنگ(1353)، حقوق دریایی. تهران: مدرسه عالی بیمه.
 صدیق، حسن(1395)، اصول کلی حقوق دریایی. تهران: انتشارات جنگل.
Aspragkathou, Desponia (2007), The happy day and issues of the invalidity of a notice of readiness under English law, Journal of maritime law& commerce, Vol 38, No 2, 191.
Baatz, Yvone & Others (2014), Maritime Law, London: Informa.
Brodie, Petter (2013), Dictionary Of Shipping Terms, London: Informa
Carr, Indira (2010), International Trade Law, USA & Canada: Cavendish.
Cooke, Julian & Others (2014), Voyage Charters, London: Informa.
Davies, Donald (2006), Commencement of laytime, London: Informa.
Dockray, Martin & Others (2019), Cases & Materials On The Carriage Of Goods By Sea, London: Routledge
Girvin, Stephen (2011), Carriage of Goods by Sea, Oxford university press. 
Hill, Christopher, Kulkarni, Yash (2003), Maritime law, London: Informa.
Holman, H, L, (1964), a handy book for shipowners and masters, London: John Adams.
Nasirian, Yashar (2013), Revisions In the concept of commencement of Lay time and Demurrage­-Lay time And Demurrage Clauses in International Sale Contracts, Master Thesis, Faculty of Law, Lund University.
Singh, Lachmi (2012), the Law of Carriage of Goods by Sea, UK: Bloomsbury Professional.
Schofield, John (2011), Lay time And Demurrage, London: Informa
Summerskill, Michael (1982), Laytime, Stevens & Sons Limited.
Tiberg, Hugo (2013), Law of Demurrage, UK: Sweet & Maxwell.
Todd, Paul (2016), Principles of Carriage of Goods by Sea, London: Routledge.
Wilson, John (2010), Carriage of Goods by Sea, England: Pearson.