ارزیابی عوامل جغرافیایی اثرگذار بر جریان رقابت‌پذیری توسعه شهری مبتنی بر برنامه‌ریزی راهبردی سناریویی (مطالعه موردی:‌ استان اذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران

چکیده

شواهد موجود نشان می‌دهد که نابرابرهای درون منطقه‌ای نتیجه بخشی‌نگری برنامه‌های توسعه و فرآیند سیاست‌گزاری بالا به پایین است که از تبعات فضایی آن افزایش تمرکزگرایی در کانون‌های شهری عمده و محدود است. بر این مبنا یکی از سیاست‌های تعدیلی با هدف کاهش نابرابری و تقویت توان موجودیت شهرها، تأکید بر جریان رقابت‌پذیری مبتنی بر ویژگی‌های خاص قانونی، سیاسی،‌ بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی بین کانون‌های شهری است. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل اثرگذار بر جریان رقابت‌پذیری کانون‌های شهری استان اذربایجان غربی است. برای انجام این مقاله از رویکردی کیفی ـ کمی بهره گرفته ‌شده است. در بخش نخست پیشران‌های کلیدی توسط کارشناسان حوزه (دلفی) به وسیلۀ نرم‌افزار وزن دهی، اوزان استخراج و ابعاد شناسایی و سپس به کمک نرم‌افزار Meta-SWOT، 15 عامل اثرگذار بر جریان رقابت‌پذیری توسعه شهری در افق زمانی 1410 تعیین و مجدداً به روش دلفی در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفت. نتایج گویای این واقعیت است که کلانشهر ارومیه با دارا بودن جایگاه نخست رقابت‌پذیری همچنان کانون جریان‌های فضایی استان است. این در حالی است که راهبردهای سرمایه‌گذاری دولتی، توجه سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان، علاقه‌مندی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در استان و فقدان زیرساخت‌های توسعه در مقیاس کلان از مهمترین عوامل تعیین کننده جریان رقابت‌پذیری توسعه شهری هستند. در بخش نهایی با رتبه‌بندی و استخراج ماتریس تأثیرگذاری از نرم‌افزار Micmac استفاده شده و حالت‌های باورکردنی در رقابت‌پذیری توسعه شهری استان با رویکرد آینده‌نگاری مشخص و راهبردهای پیشنهادی معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Affecting Geographical Factors of the Urban Development Competitiveness Based on Strategic Scenario Planning (Case Study: West Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Parviz Yazdan panah 1
  • Bakhtyar ezatpanah 2
  • bashir Beygbabaye 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning , Marand branch, Islamic azad university ,Marand,Iran
3 - Assistant Professor of Department of Geography and Urban Planning, Malekan Branch, Islamic Azad University, Malekan, Iran
چکیده [English]

Evidence suggests that inequalities within regions are the result of top-down development programs and the policy-making process, with spatial consequences of increasing centralization in major and limited urban centers. Accordingly, one of the adjustment policies aimed at reducing inequality and strengthening the existence of cities is to emphasize the flow of competitiveness based on specific legal, political, ecological, social and economic characteristics between urban centers. The purpose of this study is to evaluate the factors affecting the competitiveness of urban centers in West Azerbaijan province. A qualitative-quantitative approach has been used to do this article. In the first part, drivers are identified by experts in the field (Delphi) by weighting software, extraction weights and dimensions, and then by Meta-SWOT software, 15 effective factors. The competitiveness of urban development in the time horizon of 1410 was determined and again provided to experts by Delphi method. The results show the fact that the metropolis of Urmia, with its first position of competitiveness, is still the center of space currents in the province. Meanwhile, public investment strategies, the attention of policy makers, planners and officials, the interest of the private sector in investing in the province and the lack of large-scale development infrastructure are the most important factors determining the competitiveness of urban development. In the final part, Micmac software was used by ranking and extracting the impact matrix and believable situations in the competitiveness of urban development of the province were identified with a specific futuristic approach and proposed strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Urban Development
  • Strategic Planning
  • Scenario
  • West Azerbaijan
Albalate, D., & Fageda, X. (2016). High speed rail and tourism: Empirical evidence from Spain. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 85, 174–185.
Alizade, Omran and Pishgahifard Zahra (2011). Evolution of the concept of environmental security and security in the 21st century. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 6(14), 107-119.
Askari, Sohrab. (2021). Assessing the instability of Arak urban development and its organizing strategies. Journal of Geography and Regional Planning, 11 (2), 362-384.
Ansari Movahed, Siddique; Honarmand, Mohammad Javad (2014). Formulation and selection of appropriate strategies based on SWAT matrix analysis in the Iranian publishing industry, Mehr Book Analytical Quarterly, No. 14, pp. 34-55.
Chen, Z., & Haynes, K. E. (2015). Impact of high-speed rail on international tourism demand in China. Applied Economics Letters, 22(1), 57–60.
Ghasemi, Sana, Hassanabadi, Davood. (1397). Investigating the development capabilities of Bojnourd tourism using leadership planning. Journal of Geography and Regional Planning, 9 (1), 575-597.
East Azarbaijan Governor's Portal, Deputy of Statistics and Information, 2020.
Ghadiri Masoom, Mojtaba, Rezvani, Mohammad Reza, Jomehpour, Mahmoud, Baghbanir Hamid Reza (2015), Leveling of livelihood capital in mountain tourism villages (study area: Balataleghan village in Taleghan city), Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Fourth year, No. 3, Summer 2015, 12 consecutive, pages 18-1.
Ghorbani, Rasoul, Zadoli, Fatemeh, Zadoli Khajeh, Shahrokh (2014), Assessing the Negative Effects of Tourism Development on Tourist Attractive Villages (Case Study: Kandovan Village - Osko County), Regional Planning Quarterly, Year 4, Issue 15, Fall 2014, Pp. 118-103.
Hafez Rezazadeh, Masoumeh, Mir, Mahyar, Shahraki, Davood. (2021). Evaluation and evaluation of intermediate development indicators in urban areas (Case study: Zahedan city). Journal of Geography and Regional Planning, 11 (3), 553-568.
Heidari Chianeh, Rahim (2017). Fundamentals of Tourism Industry Planning, Samat Publications, Tehran, sixth edition.
Hejazi, Seyed Assadollah, Javadi, Mehdi. (2020). Assessing the ecological potential of tourism development using the integrated model (AHP-TOPSIS) (case study of Sarein city). Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (3), 17-40.
Hyun, Jeong Kim; Ming-Hsiang Chen & SooCheong, Shawn Jang (2006). Tourism expansion and economic development: The case of Taiwan, Tourism Management, No.27, p.925–933, available from: www.elsevier.com/locate/tourman.
Imeni Gheshlagh, Siavash., Khani, Fazileh and Hashemi, Seyed Saeed (2012). The Role of Tourism in the Development of Rural Women Entrepreneurship (Comparative Study: Kondon and Eskandan Villages of Mako County), Geography and Regional Development, No. 18, pp. 238-217.
Jafari Nia, Saeed; Raji, Saman (2017). Implementation of strategic human resource planning in organizations; Challenges and Strategies (Case Study: Iranian Pharmaceutical Industry), First International Conference and Third National Conference on Management and Humanities Research, University of Tehran Modbar Management Research Institute, 1-19
Jahedi, Fatemeh (2007). Gorgan Tourism Capabilities and Regional Development, Master Thesis in Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran.
Jin, C., Xu, J., & Huang, Z. (2019). Spatiotemporal analysis of regional tourism development: A semiparametric Geographically Weighted Regression model approach. Habitat International, 87, 1-10.
Jomepour, M., Yaghoobifaz, S. (2018). The location of Tourist Resorts in the Central Alborz Protected Area with a Sustainable Development Approach. Tourism Management Studies, 13(42), 1-19. doi: 10.22054/tms.2018.9012
Karami Benmaran, Zahra, Khosravi Pour, Bahman, Ghanian, Mansour, Baradaran, Massoud (2014), Identifying the effective factors on the formation of small and medium enterprises with a focus on tourism (Case study: Kan section of Tehran city), Research Rural, Volume 5, Number 4, Winter 2014, pp. 737-758.
Kazemi, Mohammad (2006), Tourism Management, Tehran: Samat Publications, First Edition.
Khadaroo, A. J., & Seetanah, B. (2007). Does transport infrastructure matter in overall tourism development? Evidence from a sample of island economies. Tourism Economics, 13(4), 675–687.
Kashani, Majid, Estalaji, Alireza, Vali Shariat Panahi, Majid, Ranjbar, Mohsen. (2021). The role of urban development in the quality of life in the economic dimensions of villages in the 22nd district of Tehran. Journal of Geography and Regional Planning, 11 (1), 775-800.
Khazraei Sholayifar, Maryam, Karkabadi, Zeinab. (2018). Investigating the effective factors on urban competitiveness based on the proposed Saez model based on the concept of Coopetition (Case study: Tehran). Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (1), 111-131.
Lai, P. H. and Nepal, S. K (2006). Local perspectives of ecotourism development in Tawush: a nature reserve, Tourism Management, 27(1):1117-1129.
Lazzeretti, L., Capone, F., & Innocenti, N. (2016). The impact of related variety on tourist destinations: An analysis of tourist firms clustering. In F. Capone (Ed.). Tourist clusters, destinations and competitiveness theoretical issues and empirical evidences (pp. 62–80). Abingdon: Routledge.
Lotfi Khachki, Behnam (2008). Tourism as an Industry, Strategy, Year 1, Number 2, pp. 171-206
Luo, J. M., Qiu, H., & Lam, C. F. (2016). Urbanization impacts on regional tourism development: A case study in China. Current Issues in Tourism, 19(3), 282–295.
Momeni, Mehdi; Safari Purchaghi, Parisa (2012). Strategic planning of tourism development (Javaher Dasht village of Rudsar city), Geography of tourism space, Volume 1, Number 3, pp. 119-137.
Mousavian, Morteza (2011). Designing a social network scenario space related to soft warfare (on the horizon of the Fifth Development Plan), Soft Power Studies, Volume 1, Number 1: 185-161.
Munshizadeh, Rahmatullah; Nasiri, Fatemeh (2001). Rural Tourism, Agricultural Research, Education and Extension Organization, 2001.
Musa Pourmiandehi, Parish; Moradi Astalakh Zabar, Giti (2015). Tourism and Sustainability, University Jihad Environmental Research Institute Publications, First Edition.
Papli Yazdi, Mohammad Hossein, Saghaei, Mehdi (2014), Tourism (Nature and Concepts), Samat Publications, Tehran, ninth edition.
Qian, J., Feng, D., & Zhu, H. (2012). Tourism-driven urbanization in China's small town development: A case study of Zhapo Town, 1986–2003. Habitat International, 36(1), 152–160.
Ranjbarian, Bahram and Zahedi, Mohammad (2009). Knowledge of Tourism, Chahar Bagh Publications, Tehran.
Rezaei Bozanjani, Reza, Azani, Mehri, Saberi, Hamid, Momeni, Mehdi. (2019). Strategic planning of Kerman urban areas based on smart urban growth. Journal of Geography and Regional Planning, 10 (1-1), 157-179.
Rasekhi, S., Mohammadai, S. (2017). The Impact of Tourism on D-8 Countries’ Income Distribution. Majlis and Rahbord, 24(90), 309-336.
Rokanuddin Eftekhari, Abdolreza, Mahdavi, Davood, Akbari Samani, Nahid (2011), Presenting a Strategic Planning Model for Sustainable Rural Tourism Development (Case Study: Lavasan Kouchak Village), Human Geography Research, Volume 45, Number 1, Spring 2013, pp. 146-123.
Romão, J. (2019). Economic impacts of tourism. In D. Gursoy, & R. Nunkoo (Eds.). Routledge handbook of tourism impacts: A theoretical perspective (pp. 143–154). London: Routledge.
Romão, J. (2020). Tourism, smart specialisation, growth, and resilience. Annals of Tourism Research, 84, 102995.
Rutty, M., Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. (2015). The global effects and impacts of tourism. In C. M. Hall, S. Gössling, & D. Scott (Eds.). The Routledge handbook of tourism and sustainability (pp. 36–62). Routledge.
Sadeghi, Hamidreza (2016). The effect of tourism programs on the level of tourist satisfaction (Case study: Shahr-e Ghamsar) Master Thesis, Islamic Azad University, Naragh Unit.
Samimi, A. J., & Sadeghi, S. (2017). The relationship between foreign direct investment and tourism development: Evidence from developing countries. Institutions and Economies, 5(2), 59–68.
Shamsoddini, A., Hazeri, S., Zainali, B., Arboni, Z. (2017). On the Evaluation of the Tourist Satisfaction from Tourism Product using HOLSAT Model (Case Study: Kandovan Village). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 12(3), 659-679.
Shaterian, Mohsen; Slavery, Younes; Mir Mohammadi, Mohammad (2017). Evaluation of urban tourism development indicators in Kashan, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Volume 17, Number 46, pp. 195-214
Shokouhi.M.A., Mansourzadeh.A.M., Shakarami, N. (2018). Tourism Strategic planning of Kurdistan province based on the regional competitiveness using meta-swat technique, 7(26), 17-30.
Statistics Center of Iran, General population and housing census information of East Azerbaijan province, 2016.
Yang, Y., & Fik, T. (2014). Spatial effects in regional tourism growth. Annals of Tourism Research, 46, 144–162.
Yaqubzadeh; Rahim and Hejazi, Negin (2014). Tourism Economics and its Competitiveness in Iran with Emphasis on Analyzing the Tourism Situation in Iran and Presenting Strategies for the Competitive Growth of Tourism, Jihad Daneshgahi Publications.
Zangiabadi, Ali, Mohammadi, Jamal, Zirak Bash, Diba. (2006). Analysis of Isfahan domestic tourism market. Journal of Geography and Development, 4 (8), 131-156. doi: 10.22111 / gdij.2006.3789.
Ziaee, Mahmoud (2013). Geography of Tourism, Payame Noor University Press, Tehran: First Edition.