نقش قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار فقه و حقوق خصوصی، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تهران

2 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مقاله حاضر به دنبال توضیح چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل است. از این رو نگارندگان سعی در استخراج و تحلیل شاخص های اثرگذاری قوانین و مقررات ملی در زمینه استاندارد کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل داشته اند. در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی موضوع و تحلیل شاخص ها و پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است و داده ها به شیوه ای کتابخانه ای، اسنادی و بهره گیری از پایگاه های اینترنتی علمی معتبر، گردآوری شده است. نتیجه این مقاله ناظر بر تأثیر اقوانین و مقرارت ملی استاندارد بر توسعه تجارت بین الملل از طریق بهره وری ، توسعه پایدار، ایجاد موانع ورود یا تأمین کیفیت، حکمرانی تنظیمی، آزادسازی تجاری و پیوستن به تجارت جهانی، توجه به استانداردهای منطقه ای کشورهای هدف صادرات، تأمین امنیت ملی، حفظ پرستیژ و جایگاه تجاری کشور، نظام های طبقه بندی استاندارد و زنجیره تأمین، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Iran's National Standard rules for Goods and Services in Development of International Trade

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Sadegh Mousavi 1
  • Alireza Salehifar 2
  • Seyed Sajad Sajadi Jazi 3
1 Associate Professor of Jurisprudence and Private Law, Higher School and Shahid Motahari University of Tehran
2 Assistant Professor of Private Law, Kharazmi University of Tehran
3 PhD student in jurisprudence and private law, Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

The trade is an ancient human activity dating back to well-known human history.The present article seeks to explain how national rules and regulations for the standardization of goods and services affect the development of international trade. Therefore, the authors tried to extract and analyze the indicators of the effectiveness of national laws and regulations in the field of standards of goods and services in the development of international trade. A descriptive-analytic method was employed to analyze the indicators and answer the research questions. The data were collected through library and documentary search and validated scientific databases. Results show that national standard rules and regulations affect the development of international trade through productivity, sustainable development, barriers to import and quality assurance, Regulatory governance, trade Liberalization, Joining Global Trade, considering the regional standards of exporting countries national security, maintaining the prestige, commercial position of the country, standard classification systems and supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Standard Laws
  • Standardization
  • Goods
  • Services
  • International Trade Development
اثنی ­عشری، هاجر؛ کرباسی، علیرضا؛ و مسنن مظفری، مهدیه (1389). بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره­وری عامل­های تولید در بخش کشاورزی ایران، مجله پژوهش­ های نوین اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره 1: 113-105.
پورسید، بهزاد (1382). امنیت اقتصادی در بعد سرمایه‌گذاری خارجی، در مجموعه مقالات همایش راه‌کارهای توسعه امنیت اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
تارو، لستر (1373). رویارویی بزرگ یا نبرد اقتصادی آینده ژاپن، اروپا و آمریکا، ترجمه عزیز کیاوند. تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوم.
جلالی، محمود؛ آرش­پور، علیرضا؛ و نوابی­فرد، مهسا (1397). رابطه «تجارت آزاد» و «حفاظت از محیط­زیست» در حقوق بین­الملل، فصلنامه پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره 22، شماره 3: 55-27.
داراب­پور، مهراب (۱۳۹8)..اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی. تهران: گنج دانش.
راسخی، سعید (1392). اثر بهره­وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه­ای ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، سال دوم، شماره 7: 17-1.
روحانی، حسن (1391). امنیت ملی و نظام اقتصادی. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ویراست دوم، چاپ پنجم.
ریاحی، بهروز (1388). مرجع کاربردی استاندارد و کیفیت ایران. تهران: نشر مربع.
شاه­آبادی، ابوالفضل (1386). اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین­الملل و سرمایه انسانی بر بهره­وری کل عوامل اقتصاد ایران، دوفصلنامه علمی - پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره 7: 134-99.
شهری، رضا (21/10/1397). ردیابی از مزرعه تا سفره؛ مطالعه موردی اتوماسیون زنجیره تأمین شرکت پویا، مجله الکترونیکی علمی تخصصی ایکد، فصل اول: گزارشات ترویجی و تخصصی، قابل بازیابی در: http://www.e-code.ir/.
شیروی، عبدالحسین (1397). حقوق تجارت بین­الملل. تهران: انتشارات سمت.
طاهری، قدرت (1393). تعریف و استانداردسازی شاخص‌های بهره‌وری ملی، پروژه انجام شده در گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران.
عباسی ­رائی، علی؛ و قلندری، همت­مراد (1392). نقش طبقه­بندی استاندارد کالاها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، سال سوم، شماره 1 (پیاپی 7): 19-4.
عباسی­ رائی، علی؛ قلندری، همت­مراد؛ و نخعی­کمال‌آبادی، عیسی (1394)، مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تأمین، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، دوره 17، شماره 47: 83-70.
کاتلر، فیلیپ؛ و آرمسترانگ، گری (1391). اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ شانزدهم. اصفهان: نشر آموخته.
ماندل، رابرت (1379). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محمودی­ کردی، زهرا (1392). جایگاه محیط­زیست در سازمان تجارت جهانی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 25، شماره 41: 236-169.
مظاهری، منصوره (1388). استانداردسازی کالا برای افزایش صادرات، روزنامه ایران.
موسوی­ زنور، موسی (1393). رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 5، شماره 14: 142-109.
Alvarez, Jose, E (2002). The WTO as Linkage Machine, American J. Int’ L, 96(1).
Braithwaite J; & Drahos P (2000). Global Business Regulation. Cambridge: Cambridge University Press.
Frydman B; & Waeyenberge, A Van (2014). Gouverner par les standards et les indicateurs Ed.
Havana Charter for an International Trade Organization (24 March 1948) 55 U.N.T.S., 187.
Havana Charter for an International Trade Organization (24 March 1948) art. 45 (1)(a) (x).
Maphill (2011). Satellite Location Map of Iran, http://www.maphill.com/iran/location-maps/satellite-map
WTO (1994). Online: WTO, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e27-trips-01-e.html, 15 April.
WTO TBT Technical Information on Technical barriers to trade, Technical Barriers to Trade: Technical Explanation, Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm.