برنامه ریزی راهبردی شهر، بر مبنای تاثیر اماکن مقدس بر معیشت مردم بومی با استفاده از، SWOT و QSPM

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه معماری، واحد نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی، نطنز، ایران.

چکیده

امروزه گردشگری یکی از مهم­ترین فعالیت­های اقتصادی در نقاط مختلف جهان به شمار می­رود و ارزش آن در حال افزایش است. کشورهای مختلف با سرمایه­گذاری بر این امر به­ویژه گردشگری مذهبی از ابعاد اقتصادی آن بهره­مند شده­اند؛ایران نیز به واسطه حضورفضاهای مذهبی، دارای پتانسیل بالایی در جذب گردشگر مذهبی می­باشد­. در این پژوهش به بررسی مزار امام­زاده­آقا­علی­عباس و سید­محمد­(ع)، به عنوان یکی از مهم ترین اماکن مذهبی ایران پرداخته خواهد شد تا با بررسی فرصت­ها و تهدیدهای توسعه گردشگری به تدوین استراتژی های مناسب جهت دستیابی به بهره وری اقتصادی رسید. برای این منظور با ارائه پرسشنامه  به متخصصین و افراد خبره و نیز با استفاده از تکنیک  SWOTدر منطقه مورد مطالعه، تعداد 16 نقاط ضعف و قوت در برابر 19 تهدید و فرصت شناسایی گردید. سپس جدول  QSPMبرای 9 استراتژی مهم تهیه شد که با نظر کارشناسی ضرایب جدول SWOT در نمرات 1الی4 برای هر استراتژِی محاسبه گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد با وجود اهمیت فرهنگی، مذهبی، تاریخی و قابلیت­های بالای اکوتوریسمی این منطقه، متاسفانه بهره­برداری­اقتصادی افراد­بومی بسیار­کم و ناچیز می­باشد. بررسی­ها نشان می­دهد تنوع بخشی به ارایه خدمات و امکانات توریستی به منظور جلب رضایت گردشگران بالاترین و همکاری بهتر مسئولان بومی با مدیران آستان و سرمایه­گذاران در منطقه کمترین میزان را به­خود اختصاص داد. جلب رضایت گردشگران و نیز تنوع بخشی به فعالیت­های تبلیغاتی جهت معرفی جاذبه­های منطقه و تشکیل تعاونی های گردشگری توسط بخش خصوصی، بیشترین تاثیر بر معیشت افراد بومی از طرف این مکان مذهبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of the city, based on the impact of holy places on the livelihood of indigenous peoples using SWOT and QSPM

نویسنده [English]

  • Zahra Abbasi
Assistant Professor, Department of Architecture, Natanz Branch, Islamic Azad University, Natanz, Iran.
چکیده [English]

Today, tourism is one of the most important economic activities in different parts of the world and its value is increasing. Various countries have invested in this area, especially religious tourism, because of its economic dimensions; Iran has a high potential in attracting religious tourism through the presence of religious spaces. This study will examine the grave of Imam Zadeh Aqa 'Ali Abbas and Seyyed Mohammad, as one of the most important religious sites in Iran, in order to develop appropriate strategies by examining the opportunities and threats of tourism development. To achieve economic efficiencyFor this purpose, 16 questionnaires were identified by experts and experts and by using SWOT technique in the study area, we identified 16 strengths and weaknesses against 19 threats and opportunities. Then the QSPM table was prepared for 9 important strategies that were calculated by expert SWOT table coefficients in scores of 1 to 4 for each strategy. The results show that despite the cultural, religious, historical importance and high ecotourism potential of this area, unfortunately, the economic exploitation of indigenous people is very low. Surveys show that diversification of tourist services and facilities to satisfy the highest tourists and better cooperation of local authorities with the doorstep managers and investors in the region accounted for the least. Satisfying tourists, as well as diversifying into promotional activities to introduce the region's attractions and form private-sector tourism cooperatives, have the greatest impact on the livelihood of indigenous people from this religious site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious tourism
  • Aqa Ali Abbas
  • livelihood of indigenous people
  • SWOT
  • QSPM
  تقوایی، مسعود،(1388)،نقش و جایگاه برنامه ریزی چند بعدی در توسعه توریسم و گردشگر مطالعه موردی: منطقه خرو طبس، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 3، پاییز 1388.
افتخاری؛ رکن الدین ، مهدوی؛ علیرضا و داوود، (1384). راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل   SWOT، مجله مدرس علوم انسانی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، شماره پیاپی 45. صفحات: 53-68.
نصیری،عزت الله و بادی ،لیلا، (1389) ،جغرافیای تاریخی شهر بادرود، فصلنامه مسکویه ،سال 5،شماره 15
تقوایی،مسعود،موسوی،سیدعلی،غلامی بیمرغ،یونس،(1389)،تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی ،سال دهم،شماره 31
منصوری.ع، نقش گردشگری در برنامه ریزی شهری شیراز، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان ،1383
سلطانی، علی، دشتی، علی، بابایی، احسان و قضایی، محمد، (1393)،ارزیـابی کیفیـت خـدمات گردشـگری مذهبی کلانشهر مشهد از دیـدگاه گردشـگران، آرمانشهر، شماره  13،صفحه ،333-342
عزمــی آییــژ و خــانی، فضــیله، (1389)،بررســی میــزان رضایتمندی گردشگران مذهبی بازدیدکننده از امامزاده آقاعلی عباس بادرود، فصلنامه جغرافیا، شماره  ،14صفحه  ،20-34پاییز .
England research,  (2005) rural and farm tourism, journal of agricultural Economic, vol , 20 , No 11
Ashworth, GJ. (1989). Urban Tourism: an imbalance in attention, Progression in Tourism and Hospitability Management Vol.1, p. 33-54, London, Belhaven
AVCI, Turgay And Halil Nadir, 2010, Comparison Of Service Quality Expectations And Perceptions Of Tourism, In North CyprusAccommodation Establishments Interms Of Demographic Factors, School of Tourism and Hospitality Management Eastern Mediterranean University Turkey.
Blank, U. (1994). Research on Urban Tourism Destination, Travel, Tourism and Hospitality Research, p.181-196, New York, John Wiley
Eraqi, Mohammed 2006, Tourism services quality (TourServQual) in Egypt The viewpoints of external and internal customers, Benchmarking: An International Journal, Vol. 13 No. 4, pp469-492.
1997, D Tourism and Urban Transformation. Fainstein, SS. and Gladstone,
Griffin, Tony Deborah Edwards and Bruce Hayllar, 2007, Urban Tourism Research Priorities: Contrasting Perspectives Of Industry And Academia, Cauthe 2007 Conference Tourism: Past Achievements, Future Challenges Sydney,
ICEP(1997).TurismoReligioso, Turismo-Mercados Emissores, n./12.