واسنجی تاثیر حکمروایی خوب شهری بر بازآفرینی بافت فرسوده در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهررضا)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

بافت فرسوده شهری از نقاط مسئله‌دار شهری شناخته می‌شود، حل این چالش‌ نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت‌های حامعه با تاکید بر توانمندی‌های آن‌ها و نقش مستقیم و فعال آنها در فرایند توسعه پایدار با همکاری بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده کند. یکی از شیوه‌های کارآمد مدیریت در شهرهای امروزه، حکمروایی خوب شهری می‌باشد، حکمروایی شهری بر اساس، کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره یک شهر از یک طرف و سازمان‌های غیر دولتی و تشکل‌های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می گیرد. در این راستا هدف پژوهش حاضر واسنجی تاثیر حکمروایی خوب شهری بر بازآفرینی بافت فرسوده در مناطق شهر رضا می‌باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی و از نظر روش، در گروه پژوهش‌های کمی قرار می‌گیرد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار‌ SPSS (آزمون های تی و کندال) استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان داد میانگین اکثر شاخص‌های حکمروایی خوب شهری پایین-تر از سطح متوسط طیف لیکرت (عدد 3) است، لذا می‌توان گفت، شهر شهرضا از لحاظ شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین نتایج آزمون کندال نشان داد بین شاخص‌های بازآفرینی بافت فرسوده و حکمروایی خوب شهری در شهررضا ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good Urban Governance and Recreating of Urban Worn Texture in U Shahreza)

نویسندگان [English]

  • Habib Ghasemi
  • Gholamreza Miri
  • Masoumeh Hafez Rezazadeh
Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Urban worn texture is known as a problematic urban area, solving this challenge requires a new model that can use all the capacities of society by emphasizing their capabilities and their direct and active role in the process of sustainable development with the cooperation of public, private and civil sectors. One of the efficient management methods in today's cities is good urban governance. Urban governance is based on the interaction between the official organizations and institutions of governing a city on the one hand and non-governmental organizations and civil society organizations on the other. In this regard, the purpose of this study is to Measurement the impact of good urban governance on the recreating of urban worn texture in urban areas Shahreza. The present research, in terms of purpose, is part of applied research and has a descriptive-analytical nature and in terms of method, is in the group of quantitative research. SPSS software (t-test and Kendall tests) were used to analyze the data. The results of t-test showed that the average of most indicators of good urban governance is lower than the average level of the Likert scale (number 3), so it can be said that Shahreza city is at an unfavorable level in terms of indicators of good urban governance. Also, the results of Kendall test showed that there is a significant relationship between the indicators of recreating of urban worn texture and good urban governance in Shahreza.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good urban governance
  • Worn texture
  • Recreating
  • Shahreza
ارغان، عباس، طوسی نژاد، نرگس، (1396)، نقش حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت فرسوده نمونه موردی: محله آگاهی منطقه 11 شهر تهران، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، دانشگاه اسوه، تهران.
بر آبادی، محمود، (1383)، حکمروایی خوب شهری، شهرداری­ها، سال 6، شماره 69.
بهنه، مهدی و کلانتری خلیل آباد، حسین و رضایی، محمدرضا، (1393)، منظر پردازی بافت های تاریخی با عناصر مبلمان شهری مطالعه موردی محله سیروس تهران، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران
تقوایی، علی اکبر و تاجدار، رسول، (1388). درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی،فصلنامه مدیریت شهری، دوره 7 شماره 23، صص 45-58.
حسینی، سید هادی. (1395). تحلیل شاخص های حکمروایی خوب شهری با تأکید بر نظرات شهروندان و مدیران؛ مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه، فصلنامه مطالعات شهری، دوره 5، شماره 20، صص 43-52.
حیدریان، شیدا، رحیمی، محمود، (1396)، تدوین و سنجش معیارهای مداخله یکپارچه در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی با رویکرد حکمروایی شهری (نمونه موردی: ناحیه نایسر شهر سنندج)، نشریه مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه­های انسانی (چشم انداز جغرافیایی)، دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، صص 933-915.
زیاری، کرامت­اله، پوراحمد، احمد، حاتمی نژاد، حسین، باستین، علی، (1397)، سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیست پذیری شهرها (مطالعه موردی: شهر بوشهر)، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 9، شماره 34، صص 34-1.
سازمان آب و هواشناسی، (1398).
سازمان آمار کشور، (1395)، نتایج سرشماری.
طرح جامع شهر شهررضا، (1398)، شهرداری شهر شهررضا.
عبدلی، اصغر، کمالوند، شیما، تحویلدار، عرفان، (1396)، تاثیر حکمروایی خوب شهری در بهسازی بافت فرسوده (مطالعه موردی: خرم آباد؛ محله اسدآبادی)، دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، کرج.
عظیمی آملی، جلال، (1393)، نوسازی بافت­های فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی (نمونه موردی: محله 6 شهر چالوس)، فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، شماره 25، صص 166-145.
عظیمی­زاده، الهام، بخشی، امید، برارپوررکنی، مقداد، رسولی، سیدحسن، (1396)، الگوی حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت فرسوده محله سرچشمه گرگان، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، دانشگاه اسوه، تهران.
قاید رحمتی، صفر، زنگیشه­یی، سجاد، نوری، سودابه، (1396)، حکمروایی خوب شهری و بازآفرینی پایدار بافت نابسامان (شهر کرمانشاه)، اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
مهدی‌زاده، جواد، امیری، مهین‌دوخت، مطلق، محمدتقی، صراف‌زاده، هایده، جهانشاهی، محمدحسین، پیرزاده‌نهوچی، محمدحسین، (1385)، برنامه‌ریزی راهبرد توسعه شهری، ‌تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران، ‌معاونت معماری و شهرسازی دفتر معماری و طراحی شهری، شرکت طرح و نشر پیام سیما، تهران.
Athari, K., (2007). Good Governance and Necessity to revitalize the public domain, Journal of jostarhaye shahrsazi, 6 (19), PP 32-37.
Bull, A, Jones, B, (2006), Governance and Social Capital in Urban Regeneration: A Comparison between Bristol and Naples, Urban Studies, 43 (4), PP 767-786
Hendriks, F, (2014), Understanding Good Urban Governance: Essentials، Shifts، and Values, Urban Affairs Review، Vol. 50(4), PP 553–576.
Jose, A. de Oliveira, P. Doll, Ch, Balaban, O, (2013). Green economy and governance in cities: assessing good governance in key urban economic processes, Journal of Cleaner Production, No. 58, PP 138-152.
Popovych, O (2008). Good Governance and Policy Addressing Poverty Alleviation in Ukraine. MSc-Public Administration.
Robert s S.M. Wright S. O’Neil PH. (2007), Good governance in the Pacifi c? Ambivalence and possibility, Geoforum, No. 38, PP 967- 984.
Sadashiva. M, (2008), Effects of civil society on urban planning and governance in Meysore, India, Doctoral thesis, Technical university of Dortmund.
UN- HABITAT, (2009), Urban Governance index(UGI) a tool to measure progress in achieving good urban governance. www.un habitat.org.
Virtudes, A. (2016). ‘Good’Governance Principles in Spatial Planning at Local Scale. Procedia engineering, 161, PP 1710-1714.