بررسی مفهوم سیستم‌های فنی اجتماعی پیچیده (CSS) با رویکرد ماکروارگونومی در راستای جغرافیای اجتماعی و توسعه منطقه ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران.

10.22034/jgeoq.2022.255796.2800

چکیده

هر درکی که از اجتماع و منطقه داشته باشیم، می‌تواند تصمیم‌های استراتژیک منطقه ای و سازمانی ما را به عنوان یک خرده اجتماع متحول کند . مفهوم پیچیدگی به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در برنامه ریزی استراتژیک و منطقه ای می باشد که بسیاری از جوامع را درگیر خود کرده و بی توجهی به آن می‌تواند عواقب بدی برای این جوامع داشته باشد . در این پژوهش با بررسی وسیع ادبیات های موجود عوامل موثر بر مفهوم پیچیدگی را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی استخراج می کنیم و سپس این عوامل را در قالب سیستم های ماکروارگونومی که به عنوان سیستم های فنی اجتماعی می باشند ، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل متغیرهای تاثیر گذار را به عنوان متغیرهای یک سیستم فنی اجتماعی پیچیده استخراج می شوند بعد از طی کردن مراحل گفته شده نتایج نشان داد متغیرهای موثر بر پیچیدگی سیستم های ماکروارگونومی به عنوان یک سیستم فنی اجتماعی، شامل : تعدد عناصر اجتماعی ، تعدد عناصر کاری سازمان ، تنوع عناصر فنی ، عوامل غیر منتظره اجتماعی ، عوامل غیر منتظره کاری سازمان ، تاب آوری محیط خارجی می باشند، در نتیجه برای تطبیق پذیری بیشتر جامعه با محرکهای داخلی و محیطی و همچنین در جهت توسعه اجتماعی و منطقه ای می بایست این عوامل را مد نظر قرار داد تا یک جامعه در یک جغرافیای اجتماعی مناسب بتواند به بقای خود ادامه دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the concept of complex socio-technical systems (CSS) with a macroargonomic approach in the direction of social geography and regional development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hamed Tavakoli 1
  • Mojdeh Rabbani 2
  • Hassan Dehghan Dehnavi 3
  • Abolfazl Sadeghian 4
1 PhD student , Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Assistant professor, Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
3 Associate professor, Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
4 Assistant professor, Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Any perception of the society and region can change our regional and organizational strategic decisions as a sub-community.The concept of complexity is one of the key factors in strategic and regional planning that affects many communities and ignoring it can have bad consequences for these communities. Any system that has a large number of interacting components is a complex system.achieving regional development is not possible without considering the social, geographical and technical complexities. In this study, by reviewing the existing literature, we extract the factors affecting the concept of complexity using Explore Factor Analysis (EFA) and then these factors in the form of Macroergonomy systems, which are as Sociotechnical systems, using Confirm Factor Analysis (CFA) is examined and then using DEMATHEL technique, effective variables are extracted as variables of a complex Sociotechnical system in the organization ,including: Element-Social, Element-Work organization, Diversity-Technical, Unexpected-Social, Unexpected-Work organization, Resilience-External environment.as a result, in order for society to be more adaptable to internal and environmental factor, as well as for social and regional development, these factors must be considered so that a society can continue to survive in a suitable social geography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complexity
  • Sociotechnical
  • Social geography
  • Macroergonomy
  • Regional development
 آذر، عادل. معماریانی، عزیزالله. (1374). AHP تکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری، دانش مدیریت، شماره 27 و 28.
آذر، عادل. خسروانی، فرزانه. جلالی، رضا. (1398). تحقیق در عملیات نرم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
اصغرپور، محمدجواد. (1396). تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازی‌ها با نگرش تحقیق در عملیات، موسسه انتشارات، دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم
 پورعزت، علی اصغر. سیدرضائی، میریعقوب. (1396). ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، تهران.
حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. (1393). تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، انتشارات کتیبه گیل.
رحمتی، محمدحسین. رضوی سعیدی، سید رضا. شهبازی، میثم. زارعی متین ،حسن. (1398). طبقه بندی گونه های پیچیدگی و رتبه بندی سازمانها براساس میزان پیچیدگی، مدیریت فرهنگ سازمانی، 17(2) ، 298-279.
صحرائی، ابراهیم. پورصادق، ناصر. حمیدی، ناصر. محتشمی، علی. (1399). طراحی مدل محرک های پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی سازمانی، نشریه آینده پژوهی ایران، 5(1)، ۲۴۱-۲۶۹
عطایی، محمد. (1394). تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، انتشارات دانشگاه شاهرود.
قدسی‌پور، حسن. (1391). مباحثی در تصمیم‌گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، چاپ هفتم.
محقر، علی. انصاری، منوچهر. صادقی مقدم، محمد رضا. میرکاظمی مود، محمد. (1397). ارائه چارچوبی برای ترکیب روش های مدلسازی سیستم های پیچیده فنی-اجتماعی با استفاده از فراترکیب تفسیری انتقادی، چشم انداز مدیریت صنعتی، 8(29 )، 38-9.
مومنی، منصور. شریفی، علیرضا. (1390). مدل‌ها و نرم‌افزارهای تصمیم‌گیری چندمعیاره، تهران: انتشارات صانعی.
مهرگان، محمدرضا. (1393). پژوهش عملیاتی پیشرفته، تهران: انتشارات کتاب دانشگاهی.
محمدپور، علی. میرزاپور، باباجان. (1394). تجزیه و تحلیل معیارهاى پرتفوى با استفاده از تکنیک دیمتل  فازى. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(23):119-131 .
 Aureli, F., & Schino, G. (2019). Social complexity from within: how individuals experience the structure and organization of their groups. Behavioral Ecology and sociobiology73(1), 6.‏
Archer, M., Bhaskar, R., Collier, A., Lawson, T., & Norrie, A. (2020). Critical realism: essential readings. London: Routledge; 1998.Walker GH, Stanton NA, Salmon PM, Jenkins DP, Rafferty L. Translating concepts of complexity to the field of ergonomics. Ergonomics , 53, 1175–86.
Alexander, A., Kumar, M., & Walker, H. (2018). A decision theory perspective on complexity in performance measurement and management. International Journal of Operations & Production Management.‏
Appelbaum, S. H. (1997). Socio‐technical systems theory: an intervention strategy for organizational development. Management decision.‏
Bijker, W. E., Hughes, T. P., Pinch, T., & Douglas, D. G. (2012). The social construction of technological systems: New directions in the sociology and history of technology. London, U.K.: MIT press.
Behdani, B. (2012, December). Evaluation of paradigms for modeling supply chains as complex socio-technical systems. In Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference (WSC) (pp. 1-15). IEEE.‏
Brown, D. R., & Harvey, D. (2011). An experiential approach to organization development. Prentice Hall.
Cilliers P. Complexity and postmodernism: understanding complex systems.London: Routledge; 1998.
Carayon, P. (2006). Human factors of complex sociotechnical systems. Applied ergonomics37(4), 525-535.‏
Dekker, S. (2011). Drift into failure: from hunting broken components to understanding complex systems. Boca Raton: CRC Press.
Donkor, F., & Zhou, D. (2019). Complexity Leadership Theory: A Perspective for State-Owned Enterprises in Ghana. International Journal of Educational Leadership and Management7(2), 139-170.‏
Ewens, H., & van der Voet, J. (2019). Organizational complexity and participatory innovation: participatory budgeting in local government. Public Management Review21(12), 1848-1866.‏
Erdi, P. (2008). Complexity explained. Berlin: Springer.
Hollnagel, E., Paries, J., Woods, D., and Wreathall, J. (2011). Resilience Engineering in Practice: A Guidebook. Burlington, VT:Ashgate.
Hettinger, L. J., Kirlik, A., Goh, Y. M., & Buckle, P. (2015). Modelling and simulation of complex sociotechnical systems: envisioning and analysing work environments. Ergonomics58(4), 600-614.‏
Hendrick, H. W. (1995). Future directions in macroergonomics. Ergonomics, 38(8), 1617–1624.
Hendrick, H. W. (1997). Organizational design and macroergonomics. Handbook of human factors and ergonomics2, 594-627.‏
Howick, S., & Ackermann, F. (2011). Mixing OR methods in practice: Past, present and future directions. European Journal of Operational Research, 215(3), 503-511.
Ingelgard, A., & Norrgren, F. (2001). Effects of change strategy and top-management involvement on quality of working life and economic results. International Journal of Industrial Ergonomics, 27(2),93–105.
Jackson, M. C. (1999). Towards coherent pluralism in management science. Journal of the Operational Research Society, 50(1), 12-22.
Jackson, M. C. (2003). Systems thinking: Creative holism for managers: 378. Chichester, U.K: Wiley.
Johnson, N. (2010). Simply complexity: a clear guide to complexity theory. Oxford: One-World.
Kurtz, C. F., & Snowden, D. J. (2003). The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world. IBM systems journal42(3), 462-483.‏
Kleiner, Y., Rajani, B., & Sadiq, R. (2006). Failure risk management of buried infrastructure using fuzzy-based techniques. Journal of Water Supply: Research and Technology—AQUA55(2), 81-94.‏
Koyuncu, G., Kurt, E., & Erensal, Y. C. (2011). Work system design in macroergonomics: A case study related to prioritization of major sociotechnical system components by using the fuzzy analytic network process. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 21(1), 89–103.
Lade, S. J., & Peterson, G. D. (2019). Comment on “resilience of complex systems: State of the art and directions for future research”. Complexity2019.‏
Larsen, M. M., Manning, S., & Pedersen, T. (2019). The ambivalent effect of complexity on firm performance: A study of the global service provider industry. Long Range Planning52(2), 221-235.‏
Mirzaei, D., & Amini, A. (2016): “Management and Organizational Complexity “, Elsevier, procedia – Social and Behavioral Sciences, 230, 359 – 366.
Pereira Miranda, M. (2019). the Complexity of Organizations. Master's degree in Business Management and Internationalization. https://recipp. ipp. pt › bitstream › DM_Jorgina Pereira_MGIE_2019
[43] Perrow, C. (1984). Normal accidents living with high-risk technologies. Princeton: Princeton University Press.
Pasmore, W. A. (1988). Designing effective organizations: The sociotechnical systems perspective.Academic Press.
Qiu, Y., Chen, H., Sheng, Z., & Cheng, S. (2019). Governance of institutional complexity in megaproject organizations. International journal of project management37(3), 425-443.‏
Rebentisch, E., KaushikSinha, G. S., Rudolf, S., Riesener, M., Mattern, Ch., & Stracke, F. (2017). Measurement of Organizational Complexity in Product Development Projects. Technology Management for Social Innovation.
Rauter, R., Globocnik, D., Perl-Vorbach, E., & Baumgartner, R. J. (2019). Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance. Journal of Innovation & Knowledge4(4), 226-233.‏
Ramasesh, R. V., & Browning, T. R. (2014). A conceptual framework for tackling knowable unknown unknowns in project management. Journal of operations management32(4), 190-204.‏
Ramasesh, R. V., & Browning, T. R. (2014). A conceptual framework for tackling knowable unknown unknowns in project management. Journal of operations management32(4), 190-204.‏
Realyvásquez, A., Maldonado-Macías, A. A., & Romero-González, J. (2016). Macroergonomic Work Systems' Design Factors and Elements: A Literature Review. Handbook of Research on Managerial Strategies for Achieving Optimal Performance in Industrial Processes, 116-136.‏
Sheikh, R., Aibaghi Isfahani, S., & Lotfi, E. (2019). The process of Leading change management in a complex government environment “ . the Journal Improvement and Change Management Studies, 28, 91.
Soliman, M., & Saurin, T. A. (2017). Lean production in complex socio-technical systems: A systematic literature review. Journal of Manufacturing Systems45, 135-148.‏
Sweeney, K. (2006). Complexity in primary care: understanding its value. Boca Raton: CRC Press.
Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A leader's framework for decision making. Harvard business review85(11), 68.‏
Stacey, R. D. (2000). Complexity and management: fad or radical challenge to systems thinking? London: Routledge.
Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial. 3rd ed. Cambridge: MIT Press.
Sadra Abarghouei, N., & Jafarpour, H. (2017). Surveying the relationship of Total Ergonomics with burnout (With Case Study). Iranian Journal of Ergonomics5(1), 51-59.‏
Sadra Abarghouei, N., & Jafarpour, H. (2017). Surveying the relationship of Total Ergonomics with burnout (With Case Study). Iranian Journal of Ergonomics5(1), 51-59.‏
Stone, M., & Geisser, F. (1975). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2), 111-147.
Trist, E., & Emery, F. (1960). Socio-technical systems theory. Oxford, U.K.: Pergamon.
Taket, A., & White, L. (1998). Experience in the practice of one tradition of multimethodology. Systemic Practice and Action Research, 11(2), 153-168.
Tourish, D. (2018). Is Complexity leadership Theory Complex Enogh? ACriticalappraisal, some modifications and suggestions for further research. Organization Studies, egos: SAGE.
Tenenhaus, M., Amoto, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, 739-742.
Umut, U. Y. A. N., & Aslan, A. (2019). Promoting Readiness For Change: A Systematic Review of Positive Psychology in Organizational Change Context. Yönetim Bilimleri Dergisi17(34), 349-370.‏
[65] Waeger, D., & Weber, K. (2019). Institutional complexity and organizational change: An open polity perspective. Academy of Management Review44(2), 336-359.‏
Woermann, M., Human, O., and Preiser, R. (2018). Genral Complexity: A Philosophical and Critical Perspective. Emergence: Complexity and Organization. 2018 Jun 30 ]last modified: 2019 Feb 24[. Edition 1.
Wu, P. P. Y., Fookes, C., Pitchforth, J., & Mengersen, K. (2015). A framework for model integration and holistic modelling of socio-technical systems. Decision Support Systems, 71, 14-27.
Woermann, M., Human, O., and Preiser, R. (2018). Genral Complexity: A Philosophical and Critical Perspective. Emergence. Complexity and Organization. 2018 Jun 30 ]last modified: 2019 Feb 24[. Edition 1.
Winter, A., Haux, R., Ammenwerth, E., Brigl, B., Hellrung, N., & Jahn, F. (2010). Health information systems. In Health Information Systems (pp. 33-42). Springer, London.‏
Wu, C-R., Chang, C-W., & Lin, H-L. (2008). A fuzzy ANP-based approach to evaluate medical  rganizational performance. International Journal of Information and Management Sciences, 19(1), 53-74.
Wynen, J., Boon, J., Kleizen, B., & Verhoest, K. (2020). How multiple organizational changes shape managerial support for innovative work behavior: Evidence from the Australian Public Service. Review of Public Personnel Administration40(3), 491-515.‏
Werts, C. E., Linn, R. L., & Jöreskog, K. G. (1974). Intraclass reliability estimates: Testing structural assumptions. Educational and Psychological measurement34(1),