تحلیل نظام حقوقی حاکم بر مدت عملیات بارگیری و تخلیه کشتی: در پرتو برنامه‌ریزی منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

3 گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

حمل ونقل دریایی یکی از ارکان مهم اقتصاد کشورها می‌باشد که نقش مهمی در روابط بین مکان‌ها و نواحی مختلف ایفا می‌کند، لذا ماهیت حقوق دریایی، جغرافی می‌باشد. در صنعت کشتیرانی زمان یکی از ارکان مهم تلقی می‌شود؛ از این رو، در قراردادهای اجاره سفری کشتی شروطی بطور مصرح یا ضمنی در خصوص مدت مجاز عملیات بارگیری و تخلیه کشتی (لی‌تایم) پیش‌بینی می‌گردد. مشکل اساسی در رابطه با لی‌تایم تعیین نقطه‌ای می‌باشد که از آن زمان، روند سپری شدن زمان مجاز پهلوگیری کشتی شروع می‌شود. برای آغاز لی‌تایم شرایطی درخصوص ورود کشتی به مقصد، آمادگی کشتی، ارسال اطلاعیه آمادگی کشتی لازم است که ملازمه با برنامه‌ریزی منطقه‌ای دارد. عواملی ممکن است منجر به تعلیق دوره لی‌تایم شود که در اینصورت پایان دوره مذکور را به تعویق می‌اندازد و فاصله قطع تا شروع مجدد به عنوان لی‌تایم محسوب نخواهد شد. قرارداد اجاره سفری کشتی مانند سایر قراردادها تابع اصل آزادی اراده طرفین می‌باشد لذا طرفین قرارداد ممکن است با توافق یکدیگر و با درج عباراتی مانند (روزهای تعطیل و غیراداری) موجب تعلیق جریان لی‌تایم شوند و یا اینکه جریان لی‌تایم به علت قانونی مانند تقصیر مالک کشتی تعلیق یابد. سوال اصلی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود آن است که شرایط حقوقی برای تعیین مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی چیست؟ که با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Legal system governing the duration of the ship loading and discharging operations: in the light of original planning

نویسندگان [English]

  • bahareh shafiei 1
  • Saeid Mansouri 2
  • Ahmad Shams 3
1 Department of private law, South Tehran Branch. Islamic Azad university, Tehran. Iran.
2 Department of private law, South Tehran branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
3 Department of Public International Law, Central Tehran Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Maritime transport is one of the important pillars of countries' economies that plays an important role in the relations between different places and regions, so the nature of maritime law is geography. In the shipping industry, time is considered one of the most important pillars; therefore; ship voyage contracts explicitly or implicitly provide for the permitted duration of the ship's loading and discharging operations (lay time). The main problem with lay time is determining the point from which the process of allowed time of porting the ship begins. In order to start lay time, conditions regarding the arrival of the ship to the destination, ship readiness, tendering notice of readiness are necessary, which is related to regional planning. Factors lead to the suspension of the Lay time period in which case it will delay the end of the said period and the interruption time to restart will not be considered as Lay time. The voyage charter like other contract is subject to the principle of freedom of will of the parties, so the parties of contract may by mutual agreement and by inserting terms such as (holidays and working days), suspend the lay time and or that the lay time is suspended due to legal reasons such as the ship owner's fault. The main question that comes to mind in this regard is what are the legal conditions for determining the allowable time of loading and discharging the ship? With a descriptive- analytical approach, we will seek a convincing answer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contract
  • voyage charter
  • lay time
  • notice of readiness
  • regional planning
اربابی، مسعود (1377)، خسارت تاخیر در بارگیری و تخلیه «دموراژ» و خسارت بلحاظ معطلی کشتی، مجله تحقیقات حقوقی، 23 و 24، 157.
 امید، هوشنگ (1353)، حقوق دریایی. تهران: مدرسه عالی بیمه.
 صدیق، حسن(1395)،  اصول کلی حقوق دریایی. تهران: انتشارات جنگل.
Aspragkathou, Desponia (2007), The happy day and issues of the invalidity of a notice of readiness under English law, Journal of maritime law& commerce, Vol 38, No 2, 191.
Baatz, Yvone & Others (2014), Maritime Law, London: Informa.
Brodie, Petter (2013), Dictionary Of Shipping Terms, London: Informa
Carr, Indira (2010), International Trade Law, USA & Canada: Cavendish.
Cooke, Julian & Others (2014), Voyage Charters, London: Informa.
Davies, Donald (2006), Commencement of laytime, London: Informa.
Dockray, Martin & Others (2019), Cases & Materials On The Carriage Of Goods By Sea, London: Routledge
Girvin, Stephen (2011), Carriage of Goods by Sea, Oxford university press.  
Hill, Christopher, Kulkarni, Yash (2003), Maritime law, London: Informa.
Holman, H, L, (1964), a handy book for shipowners and masters, London: John Adams.
Nasirian, Yashar (2013), Revisions In the concept of commencement of Lay time and Demurrage­-Lay time And Demurrage Clauses in International Sale Contracts, Master Thesis, Faculty of Law, Lund University.
Singh, Lachmi (2012), the Law of Carriage of Goods by Sea, UK: Bloomsbury Professional.
Schofield, John (2011), Lay time And Demurrage, London: Informa
Summerskill, Michael (1982), Laytime, Stevens & Sons Limited.
Tiberg, Hugo (2013), Law of Demurrage, UK: Sweet & Maxwell.
Todd, Paul (2016), Principles of Carriage of Goods by Sea, London: Routledge.
Wilson, John (2010), Carriage of Goods by Sea, England: Pearson.