تحلیل استراتژی‌های مدیریت شهری با تاکید بر معماری سبز (مطالعه موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاداسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی معماری سبز یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است و مساله‌ای حائز اهمیت برای برنامه‌ریزی بحساب می‌آید. معماری سبز و توسعه فضای سبز مسکونی با محافظت و گسترش زیستگاه‌های طبیعی و مصنوعی در شهرها تلطیف محیط را به همراه دارد. ازین منظر در پژوهش حاضر برای دستیابی به یک چشم‌انداز و تأمین هدف‌های بلندمدت از برنامه‌ریزی راهبردی معماری سبز شهری شده است. در این روش، اقدام‌هایی در چارچوب امکانات محدودیت‌های درونی و بیرونی برای بهبود روش‌ها و ارتقای بازده فعالیت‌ها صورت پذیرفت. چنین رویکردی تاکنون در حوزه مدیریت معماری شهری استفاده نشده و این مطالعه تلاشی است تا با تکیه بر روش‌شناسی مربوطه، اقدام‌هایی مدیریتی درخور را برای فعالیت‌های توسعه‌ای معماری سبز شهر رشت ارائه دهد. تحقیق حاضر، یک تحقیق کاربردی و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی و بر حسب نحوه اجرا از نوع پیمایشی می‌باشد؛ جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار‌ SPSS و مدل QSPM SWOT استفاده شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، نقاط ضعف با ضریب وزنی 303/1، نقاط قوت با ضریب وزنی 885/1، فرصت‌ها با امتیاز 2/145 و تهدیدها 17/1 نشان‌دهنده بالا بودن میزان قوت و وجود فرصت های مناسب برای بهبود بخشیدن به وضع موجود معماری سبز معماری سبز شهر می باشند ازین رو راهبردهای رشت به راهبرد تهاجمی نزدیک می‌باشد و مسئولین باید سعی کنند از نقاط فرصت در جهت بهبود بخشیدن و رفع نقاط ضعف بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Management Strategies with Emphasis on Green Architecture (Case Study: Rasht)

نویسندگان [English]

 • Manijeh Gholizadeh 1
 • masoumeh hafez rezazadeh 1
 • Mahmoud Reza Anvari 2
1 Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Green architectural planning is one of the new trends and approaches in architecture and is considered an important issue for planning. Green architecture and the development of residential green space with the protection and expansion of natural and artificial habitats in cities to soften the environment. From this perspective, in the present study, in order to achieve a vision and provide long-term goals, strategic planning of urban green architecture has been done. In this method, measures were taken within the possibilities of internal and external constraints to improve the methods and improve the efficiency of activities. Such an approach has not been used in the field of urban architecture management so far and this study is an attempt to provide appropriate management measures for green architecture development activities in Rasht based on the relevant methodology. The present research is an applied research with a descriptive-analytical nature and in terms of implementation is a survey type; SPSS software and QSPM SWOT model were used for data analysis. According to the obtained results, the weaknesses with a weight coefficient of 1.303, the strengths with a weight coefficient of 1.885, the opportunities with a score of 145.2 and the threats 1.17 indicate the high level of strength and the existence of suitable opportunities to improve the current state of architecture. Green is the green architecture of the city, so the strategies of Rasht are close to the offensive strategy, and officials should try to use the opportunities to improve and eliminate weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green architecture
 • urban management
 • QSPM SWOT model
 • Rasht
 1. افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین و مهدوی، داوود­(1384)، راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل سوات: دهستان لواسان کوچک، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
 2. اشتری، زهرا­(1392)، معماری سبز، سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران.
 3. بهرامی، مریم، ثابت، عباس­(1398)، ساختمان سبز نگاهی جدید در راستای توسعه پایدار، نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار، شیراز، موسسه آموزش عالی آپادانا.
 4. بیضاوی، محمد رضا و شهرزاد شهریاری­(1398)، بررسی و نقش تکنولوژی در معماری پایدار، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 5. تقوی، لعبت­(1393)، نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)، پایداری، توسعه و محیط زیست، دوره 1، شماره1، ص19-36.
 6. جعفری کمالوند، مینا، مهرپویا، رضا­(1390)، تجربه نهفته در معماری سرد و کوهستانی، (نمونه موردی روستای ورکانه)، همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت انرژی، با رویکرد پایداری، تهران.
 7. جوادنیا، مینا، دربان، علی­(1397)، معماری سبز گامی به سوی معماری پایدار، نشریه معماری شناسی، دوره1، شماره5،
 8. دبستانی، هدا، بقایی، آژنگ­(1395)، ترویج معماری سبز در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری در معماری معاصر، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد، موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر. دانشکده هنر و معماری، کرمان، ایران.
 9. رحیمی، کوثر، حسنی، مریم، محمودی ماندنی، فاطمه، جلیل پیران، آمنه­(1398)، نقش و عملکرد بام سبز در زمینه حفظ انرژی با رویکرد معماری پایدار، سومین کنفرانس بین­المللی ­نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، گرجستان -شهر تفلیس، آکادمی بین المللی علوم گرجستان.
 10. رضاییان کله بستی, الهام­(1397)، معماری سبز، با تاکید بر توسعه پایدار شهری، دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، ایلام، موسسه پژوهشی آسو.
 11. رضوانی، محمد، پایروند، محمد مهدی، نوجوان، مهدی، صهبا، مهدی­(1395)، بررسی نقش بام های سبز به عنوان راهبردی در جهت ارتقای کیفیت محیط زیست شهری از منظر معماری پایدار، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره18، شماره2، صص547-556.
 12. زیاری، کرامت اله­(1383)، مکتب‌ها، نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، انتشارات دانشگاه یزد، یزد.
 13. مسلمی، مازیار، عمرانی، مجتبی، ذاکری، مبین­(1398)، انرژی های نو و تجدید پذیر در معماری پایدار و سبز با روش طراحی غیرفعال، پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران، مشهد، موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ.
 14. مسلمی، مازیار، نجفی، مریم، نامور، زهره­(1398)، بررسی تطبیقی بام سبز در اقلیم معتدل و مرطوب با رویکرد کاهش انرژی وآلودگی، پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران، مشهد، موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ.
 15. یغفوری، حسین. رفیعیان، سجاد. راز دشت، عبدالله­(۱۳۸۹). فضاهای عمومی عاملی در جهت افزایش همبستگی اجتماعی در شهر سالم، دومین همایش ملی شهر سبزوار.
 16. Ahmad A. & Shafik S., (2011) Modernization and regionalism: Approach for sustainable revial of local urban identity. Elesevier, 21: 511.
 17. Amany, Ragheba, Hisham, El-Shimyb, Ghada, Raghebb, (2016), Green Architecture: A Concept of Sustainability, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 216, 6 January 2016, Pages 778-787
 18. Basiago, A. (1999) Economic social and environmental sustainability in development theory and urban planning practice. The Environmentalist, 2: 142.
 19. Chonga, W.T, Fazlizana, A, Poha, S.C, Pana, K.C, Pingb, H.W, (2012), Early development of an innovative building integrated wind, solar and rain water harvester for urban high rise application, Journal : Energy and Buildings, Volume 47, April 2012, Pages 201–207.
 20. Iman Abdel Shahid, Ibrahim, (2017), Green Architecture Challenges in the Middle East Within Different Rating Systems, Journal: Energy Procedia, Volume 115, June 2017, Pages 344-352
 21. Lawrence, J, & Fudge, C. (2009). Healthy cities in global and regional context. health promotion international .15
 22. Mahdavinejad, Mohammadjavad, Arash, Zia,Airya Norouzi, Larki, Setareh, Ghanavati,Narjes, Elmi, (2014), Dilemma of green and pseudo green architecture based on LEED norms in case of developing countries, ournal : International Journal of Sustainable Built Environment, Volume 3, Issue 2, December 2014, Pages 235–246.
 23. Mollison, Bill, (1994),Introduction to Permaculture, Tagari Publication, NSW
 24. Northridge, M. , D. Sclar, E. , & Biswas, P. (2003). Sorting out the connections between the built environment and health: a conceptual framework for vavigating pathway and planning healthy cities. Urban health.p 556
 25. Wang Zhea, Zhou lia, Shi jinga, (2011), On the Beauty of Green Expo Architecture and Sustainable Development-Taking “China Pavilion” As An Example, Journal : Procedia Engineering, Volume 21, 2011, 163-
 26. McDonald, M.H.B. (1993), The Marketing Planner, Oxford: Butter Worth Heinemann, pp.143.
 27. Scolozzi, Rocco, Uta Schirpke, Elisa Morri, Dalia Damato & Riccardo Santolini (2014), Ecosystem services-based SWOT analysis of protected areas for conservation strategies, Journal of Environmental Management 146, 543e551.
 28. Kajanus, M. (2004), Strategy and Innovation Model for the Entrepreneurial Forest Owner, Academic Dissertation in Forest Planning, University of Joensuu.