تبیین مفاهیم و ارزیابی ابعاد شهر هوشمند با تاکید بر زندگی هوشمند شهری در کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در قرن حاضر توسعه و پیشرفت علم در عرصه‌های مختلف بر مبنای ارتباطات وسیع با شتاب بسیاری در حال انجام است. پیشرفتی که در حقیقت بر اساس پاسخ به نیاز انسان قرن 21 صورت می­گیرد. با رویکرد تلفیق کاربرد­ فناوری اطلاعات با زندگی انسان شهرنشین و همچنین مشکلات و چالش‌هایی چون افزایش جمعیت، میزان شهرنشینی و سطح نیازها، استفاده­ی بیش از حد منابع و بحران­های اقتصادی، تفکرات گوناگونی در باب حل این مشکلات با استفاده از فن­آوری هوشمند مطرح می­شود. احتمالا هوشمندسازی یک جامعه­ی شهری تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی شهروندان خواهد گذاشت که‌اندیشمندان بر مبنای آن اصطلاح زندگی هوشمند را ارائه داده­اند. با توجه به جستجوهای صورت گرفته ابعاد و شاخص­های متفاوتی در زمینه­ی زندگی هوشمند و سنجش کیفیت آن ارائه شده است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی می­خواهیم تا علاوه بر تبیین ابعاد یک شهر هوشمند، ابعاد و شاخص­های زندگی هوشمند را از طریق مطالعه و تحلیل پژوهش‌های معتبر مشخص کنیم، سپس با هدف تاثیرگذاری هریک از آنها در مسیر هوشمندسازی زندگی شهروندان و ارتقاء کیفیت آن با استفاده از تکنولوژی­های هوشمند در کلانشهر تهران با بهره­گیری از مقایسه­ی زوجی شاخص­ها در تکنیک AHP بر اساس نظر متخصصین با ارائه­ی پرسشنامه بعنوان ابزار تحقیق، اولویت ابعاد و شاخص­ها را تعیین کنیم. بررسی­ها نشان می­دهد توسعه­ی کاربرد تکنولوژی­های هوشمند در زمینه­ی فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در کلانشهر تهران به ترتیب در حوزها­ی سلامت، امنیت و ایمنی، آموزش، فرهنگ، مسکن و ابنیه بیشترین تاثیر را در ایجاد یک زندگی هوشمند شهری و ارتقاء کیفیت زندگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Concepts and Evaluation of Dimensions of Smart City with Emphasis on Quality of Urban Smart Living

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shami 1
  • Vahid Bigdeli Rad 2
  • Maryam Moeinifar 2
1 PhD Student in Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In the present century, the development and advancement of science in various fields on the basis of extensive communications is under way, advancement that is actually based on responding to 21st century human needs. With the approach of integrating the use of information technology with urban living as well as the challenges such as population growth, urbanization and level of needs, overuse of resources and economic crises, various ideas have been put forward to solve these problems by using smart technology. It is likely that the smartening of an urban community will have a significant impact on the quality of life of citizens, according to which scholars have introduced the term intelligent life. According to the searches, different dimensions and indicators in the field of smart living and its quality assessment have been presented. In this study, at the first step we want to determine the dimensions and indicators of smart city and smart living by analyzing valid research. In the next step we want to determine the importance of dimensions and indicators based on pairwise comparison according to the experts. For this purpose, we used AHP analysis in software Expert Choice. Analyzes show that the development of the use of smart technologies in information and communication technology in the metropolis of Tehran, respectively, in the areas of health, security and safety, education and culture, housing and buildings, respectively, have the greatest impact on creating a smart urban living and improve the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart city
  • smart living
  • quality of life
  • AHP analysis method
حافظ نیا، محمدرضا، (1397). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
حکمت نیا حسن، موسوی میرنجف، (1392). کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای، چاپ سوم، انتشارات آزاد پیما
پور احمد، احمد و همکاران (1397). شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی سال دهم، شماره دوم، بهار1397.
قنبری، حکیمه (1396). رساله دکتری با عنوان مدلسازی ساختاری نظریه­ی شهر هوشمند بر پایه­ی حکمروایی خوب شهری در ایران (نمونه موردی: شهرداری تبریز). دانشگاه تبریز.
سالنامه­ی آماری شهرداری تهران (1396). شهرداری تهران.
‏گزیده آمار حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران (1398). سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
Accenture (2011). Building and managing an intelligent city. <http:// www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Building- Managing-Intelligent-City.pdf> Accessed 08.03.13.
Albino, V. Beradi, U. Dangelico, R.M. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. Journal of Urban Technology. 22(1): 3-21.
Appio Francesco Paolo, Lima Marcos, Paroutis Sotirios. (2018). Understanding Smart Cities: Innovation ecosystems, technological advancements, and societal challenges. Technological Forecasting & Social Change.
Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. Computer Networks, 54(15), 2787–2805.
Batty, M. (2012). Big data, smart cities and city planning. Environment and Planning B: Planning and Design, volume 39, 191-193.
Bell Steve, (2014). Smart Cities and Smart Living: The Role of Telecom Operates. Heavy Reading.
Budde Paul (2014). Smart Cities of Tomorrow. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
Camboim Guilherme Freitas, Zawislak Paulo Antonio, Pufal Nathalia Amarante (2018). Driving elements to make cities smarter: Evidences from European projects. Technological Forecasting & Social Change.
Caragliu, A., de Bo, C., Nijkamp, P., (2011). Smart cities in Europe. J. Urban Technol. 18(2), 65–82
Caragliu, A. & Del Bo, C. (2012). Smartness and European urban performance: assessing the local impacts of smart urban attributes. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2): 97-113.
Castells, M. (2011). The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture (Vol. 1). John Wiley & Sons, Oxford.
Chourabi Hafedh, Nam Taewoo and et al, (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. 45th Hawaii International Conference on System Sciences
Correia, L. M., & Wunstel, K. (2011). Smart Cities applications and requirements. White Paper of the Experts Working Group, Net!Works European Technology Platform.
Dameri, R.P. (2013). Searching for smart city definition: a comprehensive proposal. Int. J Comput. Technol. 11(5), 2544–2551
Dameri Renata Paola, Ricciardi Francesca, (2017). Leveraging Smart City Projects for Benefitting Citizens: The Role of ICTs. Springer International Publishing AG (2017). S.T. Rassia, P.M. Pardalos (eds.), Smart City Networks, Springer Optimization and Its Applications 125, DOI 10.1007/978-3-319-61313-0_7
Dirks, S., Keeling, M., & Dencik J. (2009). How smart is your city. IBM Institute for Business Value. http://www03.ibm.com/press/attachments/IBV_Smarter_Cities_-_Final.pdf Accessed 08.01.13.
Dustdar, S., Nastić, S., Šćekić, O., (2017). Smart Cities: The Internet of Things, People and Systems. Springer.
European Union (EU). (2011(. Cities of tomorrow – challenges, visions, ways forward. Brussels.
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi´c, N., Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology.
Giffinger, R. Kramar, H. & Haindl, G. (2008). The Role of Rankings in Growing City Competition. In Proceedings of the 11th European Urban Research Association (EURA) Conference. Milan, Italy, October 9-11, Available from http:// public. Tuwien. ac. At/ files/ pubdat_ 167218. Pdf.
Hall, P. (1988). Cities of tomorrow. Blackwell, Oxford.
Harrison, C. Donnelly, I.A. (2012). A theory of smart cities. Retried from IBM Cor.
International Standards Organization (ISO), (2018). ISO 37122 – sustainable development in communities – indicators for Smart Cities. Available at: https://www.iso.org/obp/ ui/#iso:std:iso:37122:dis:ed-1:v1:en.
Komninos, N. (2009). Intelligent cities: Towards interactive and global innovation environments, International Journal of Innovation and Regional Development, Vol. 1, pp. 355-337.
Kourtit arribas-Bel, Nijkamp, P. (2012) Benchmarking of world cities through Self- Organizing Maps, Cities Mag.
Lara, A.P., Costa E.M., Furlani, T.Z, & Yigitcanlar, T. (2016). Smartness that matters: towards a comprehensive and human-centred characterisation of smart cities. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2, 8.
Lombardi Patrizia, Giordano Silvia, Farouh Hend & Yousef Wael (2012). Modelling the smart city performance, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25:2, 137-149, DOI: 10.1080/13511610.2012.660325.
Macke Janaina, Casagrande Rodrigo M., Sarate Joao Alberto R., Silva Kelin A., (2018). Smart city and quality of life: Citizens’ perception in a Brazilian case study. Journal of Cleaner Production.
Mahizhnan, A. (1999). Smart cities. The Singapore case. Cities, 16(1), 13–18.
Nam, T. & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, in Proceedings of the 12th Annual Digital Government Research Conference, College Park, Maryland, June 12-15.
Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A.C., Mangano, G., Scorrano, F. (2014). Current trends in Smart City initiatives: some stylised facts. Cities. 38, 25–36
Pim van den Oetelaar (2017). Smart cities: theory vs. practice A comparative case study between Warsaw, Gdynia and Malmö. Lund University School of Economics and Management
Peris-Ortiz Marta, Bennett Dag R. , Diana Pérez-Bustamante Yábar, (2017). Sustainable Smart Cities Creating Spaces for Technological, Social and Business Development. Springer International Publishing Switzerland.
Laurent Probst, Erica Monfardini, Laurent Frideres, Daniela Cedola, PwC Luxembourg. (2014). Smart Living. European Union, February 2014.
Siegel Christian, Dorner Thomas Ernst. (2017). Information technologies for active and assisted living—Influences to the quality of life of an ageing society. International Journal of Medical Informatics.
Sikora-Fernandez, D., (2018). Cities. Faculty of Management, University of Lodz, 22/26 Matejki Str., 90-237 Lodz, Poland. journal homepage: www.elsevier.com/locate/cities
Schaffers, H.; Komninos, N.; Pallot, M.; Trousse, B.; Nilsson, M. and Oliveira, A. (2011). Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation. In: J. Domingue et al. (Eds.): Future Internet Assembly, LNCS 6656, pp. 431–446.
Söderström, O., Paasche, T., & Klauser, F. (2014). Smart cities as corporate storytelling. City, 18(3), 307-320.
Steria-Smart City (2011). Smart Cities will be enabled by Smart IT. <http:// www.steria.com/uk/fileadmin/assets/media/
The Climate Group, ARUP, Accenture, & The University of Nottingham (2011). Information marketplaces the new economics of cities.<http://www.theclimategroup.org/_assets/files/information_mar etplaces_05_12_11.pdf> Accessed 01.04.13.
Think (2011). Smart Cities initiative: How to foster a quick transition towards local sustainable energy systems. <http://www.symple.tm.fr/uploaded/pdf/THINK_smart_cities.pdf> Accessed 02.04.13.
Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N. M., & Nelson, L. E. (2010). Helping CIOs understand ‘‘Smart City’’ initiatives: Defining the Smart City, its drivers, and the role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc. <http://public.dhe.ibm.com/partnerworld/pub/smb/smarterplanet/forr_help_ cios_und_smart_city_initiatives.pdf> Accessed 05.05.13.
Vanolo, A. (2014). Smart mentality: The Smart City as Disciplinary Strategy. Urban Studies. 51 (5), 883-898.
Vázquez José Luis, Lanero Ana, Gutiérrez Pablo, and Sahelices César, (2018). The Contribution of Smart Cities to Quality of Life from the View of Citizens. Springer International Publishing AG.
Yigitcanlar T, Kamruzzaman M, Foth M, Sabatini J, da Costa E, Ioppolo G, (2018) Can cities become smart without being sustainable? A systematic review of the literature, Sustainable Cities and Society, https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.11.033
Zygiaris, S., (2013). Smart city reference model: Assisting planners to conceptualize the building of smart city innovation ecosystems. J. Knowl. Econ. 4 (2), 217–231.
California Institute (2001). http://smartcommunities.org/concept.php