دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، خرداد 1400 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

واکاوی سیاست‌ ها و برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری مابین ایران و چین

صفحه 1-17

مریم آبیلی؛ ناصر خانی؛ امیر گندمکار؛ مژگان بهرامی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

سنجش تاب آوری کالبدی شهر قزوین در برابر زلزله با رویکرد ساختگاه طبیعی شهر

صفحه 91-114

جواد پورشریفی؛ منوچهر طبیبیان؛ محمد مسعود؛ شیرین طغیانی


ارزیابیِ شاخص‌های زمینه‌گرایی در فرایند طراحی معماری

صفحه 115-123

کوروش حاجی زاده علمداری؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی نقش مؤلفه های اثرگذار اجتماعی و زیست‌محیطی اقتصاد سیاسی بر سازمان‌یابی فضایی کلانشهر رشت

صفحه 185-197

حسین مهرثابت؛ اسماعیل علی اکبری؛ طوبی امیرعضدی؛ احمد پوراحمد؛ حمیدرضا جودکی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

باز تعریف و کاربست اصول و معیارهای شهرگرایی جدید در راستای ملاحظات بومی شهرها

صفحه 227-258

غلامعلی دیزی جانی؛ محمدرضا رضایی؛ علی شمس الدینی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

رتبه بندی روستاهای دهستان دینور شهرستان صحنه استان کرمانشاه

صفحه 259-279

زهرا جمشیدی؛ آئیژ عزمی


تبیین اثرات گردشگری در توسعه کسب و کارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

صفحه 459-488

ابراهیم فتحی نیا؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ جهانگیر یداللهی فارسی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارائه‌ی الگوی توسعه‌ی منطقه‌ای با تأکید بر پیشران‌های تأثیرگذار چندوجهی (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)

صفحه 499-513

جواد کاموسی علمداری؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ صدیقه حسنی‌مهر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارایه الگوی اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 643-660

مهرشاد نسیمی؛ نصر الله محمدی؛ محمد علی نسیمی؛ سعید امیرنژاد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نقش مدیریت شهری در بهسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد: شهر سراوان)

صفحه 715-728

مجید نعمت اللهی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی نقش سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محیط زیست شهری

صفحه 729-739

بابک پورقهرمانی؛ محمدرضا نوجوان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی موانع گردشگری شهر شیروان

صفحه 770-783

محمد مرادی؛ مجید کریم پور ریحان