بازشناسی تاثیر ارزشهای بصری-کالبدی بناهای فرهنگی-تاریخی بر توسعه گردشگری پایدار شهری نمونه موردی: اصالتهای کالبدی پیاده گذر تاریخی تربیت(کوچه نوبر) تبریز

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران.

چکیده

مباحث هم افزایی گردشگری پایدار شهری با حفاظت بافتهای تاریخی شهرها، بعنوان یکی از ابزارهای هدف گردشگری فرهنگی ، چندین دهه است که در ایران سابقه دارد. یکی از اولین موضوعات به اجرا درآمده در این زمینه پیاده گذر فرهنگی-تجاری تربیت تبریز می باشد. این گذر که در دوره قاجار کوچه نوبر بوده است و در دوره پهلوی به خیابان تربیت تغییر ماهیت می دهد، در ذات خود شامل ترکیبی از بناهای باارزش دوره قاجار در کوچه ها و بن بست هایی که عمود بر گذر هستند، می باشد. و خود گذر نیز شامل مجتمع های تجاری-خدماتی دوره پهلوی بوده است که دارای فرم و نظم بسیار همخوان به نسبت عرض گذر می باشند؛ -گذری که فضای معماری آن حاصل ترکیب این واحدهای وابسته به زمان نسبتا مشخصی از دوره معماری می باشد. البته ساخت و سازهای تقریبا بی هویت سالهای اخیر که با تخریب سازه های معماری دوره اصیل در حال انجام می باشد، در حال ارزش زدایی از ارزشهای این گذر هم از لحاظ ارزشهای فرهنگی و هم از لحاظ حذف دستاوردهای گردشگری فرهنگی می باشد. در این مقاله سعی گردید تاثیر ارزشهای بصری بناهای باقی مانده فرهنگی-تاریخی دوره اولیه ساخت بر گردشگری پایدار شهری پیاده گذر تاریخی تربیت(کوچه نوبر) تبریز بازشناسی گردد و آسیبهای تغییرات و ساخت و سازهای جدید در حال انجام در گذر مورد نقد قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the impact of visual-physical values of cultural-historical buildings on the development of sustainable urban tourism Case study: Physical originality of Tarbiat historical pedestrian crossing (Nobar alley) in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hamzezade 1
  • dawood mokhtari 2
  • bashir beygbabaye 3
1 PhD Student, Department of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
2 Faculty member of Geomorphology Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Faculty member, Department of Geography and Urban Planning, Malekan Branch, Islamic Azad University, Malekan, Iran.
چکیده [English]

The synergistic issues of sustainable urban tourism with the protection of the historical contexts of cities, as one of the target tools of cultural tourism, have been experienced in Iran for several decades. One of the first issues implemented in this field is the cultural-commercial pedestrian crossing of Tarbiat Tabriz. This passage, which was Nobar Alley during the Qajar period and changes its nature to Tarbiat Street during the Pahlavi period, in its essence includes a combination of valuable Qajar period buildings in alleys and dead ends that are perpendicular to the passage. And the self-passage has also included the commercial-service complexes of the Pahlavi period, which have a very consistent form and order in relation to the width of the passage; - The passage whose architectural space is the result of the combination of these units depends on a relatively specific time of the architectural period -. Of course, the almost without identity constructions of recent years, which are being carried out with the destruction of the original architectural structures, are depreciating the values of this passage both in terms of cultural values and in terms of eliminating the achievements of cultural tourism. In this article, the effect of visual values of the remaining cultural-historical buildings of the early construction period on sustainable urban tourism on the historical pedestrian passage of Tarbiat (Nobar Alley) in Tabriz was recognized and the damages of changes and new constructions being carried out in the passage were criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tarbiat Passage
  • Sustainable Urban Tourism
  • Tabriz
  • Visual Architectural Values
- مرادی، نازیلا(1397)، بازگشت به گذرهای پیاده (تجربه پیاده سازی خیابان تربیت تبریز و جنت مشهد)
شهرداریها، ماهنامه پژوهشی- آموزشی- اطلاع رسانی برنامه ریزی و مدیریت شهری، دوره جدید، سال دوم، شماره 18
مرکز تحقیقات، مرمت بناها و بافتهای تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز(1378)، طرح پژوهشی­: ساماندهی محور تاریخی فرهنگی تربیت تبریز، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
- صفامنش، کامران و یعقوب رشتچیان و بهروز منادی زاده(1386)، ساختار کالبدی شهر تبریز و تحولات آن در دوسدة اخیر، فصلنامه فرهنگی- اجتماعی گفتگو، تهران، چاپ آزاده.
- صمدی رندی، یونس(1383)، مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و معاهدات میراث فرهنگی کشور، تهران، ناشر سازمان میراث فرهنگی کشور، اداره کل آموزش، انتشارات و تولید فرهنگی
- دی کی چینگ، فرانسیس(1373)، مترجم زهره قراگزلو: معماری: فرم، فضا و نظم، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم
- هدمن، ریچارد و اندرو یازوسکی(1384)، ترجمه راضیه رضازاده – مصطفی عباس زادگان: مبانی طراحی شهری، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ چهارم.
- قریب، فریدون(1376)، شبکه ارتباطی در طراحی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
- حبیبی، سید محسن و ملیحه مقصودی(1384)، مرمت شهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.