ارزیابی میزان آسیب‌پذیری مناطق شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهرستان چالوس)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

چکیده

امروزه برنامـه‌ریـزی و مـدیریت بحـران‌هـا بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل از مهـمتـرین مسائل قابل بحث در شهرها و کلان‌شهرها می‌باشد. شهر چالوس یکی از مهم‌ترین شهرهای شمال کشور و استان مازندران می‌باشد که در طی سال پذیرایی تعداد زیادی گردشگر و توریست می‌باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی آسیب‌پذیری مناطق شهر چالوس براساس اصول پدافند غیرعامل با تأکید بر اصول پدافند غیرعامل می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، به شناسایی شاخص‌ها و عوامل موثر در میزان آسیب‌پذیری شهرها با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان پرداخته شد سپس از روش‌ آنتروپی شانون برای وزن دهی شاخص‌ها و معیارها استفاده شد و در نهایت با استفاده از روش تاپسیس فازی، رتبه‌بندی مناطق 12 گانه شهر چالوس به لحاظ میزان آسیب‌پذیری صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، که منطقه14 از اولویت برتری نسبت به سایر مناطق برخوردار است. و میزان آسیب‌پذیری آن نسبت به سایر مناطق کمتر می باشد در حالی‌که منطقه 9 با توجه به تمرکز مراکز حیاتی ، آسیب‌پذیرترین منطقه محله محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of vulnerability of urban areas with passive defense approach(Case Study: Chalus City)

نویسندگان [English]

  • mahmoud mahmoud.hosseini 1
  • Leila Ebrahimi 2
1 Department of Geography, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran
2 Department of Geography, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
چکیده [English]

Today crisis planning and management based on passive defense approach is one of the most important issues discussed in cities and metropolises. Chalus City is one of the most important cities in the north of the country and in the province of Mazandaran, which hosts many tourists and tourists throughout the year. The purpose of this study was to assess the vulnerability of the areas of Chalus city based on passive defense principles with emphasis on passive defense principles. To achieve this goal, identifying the indicators and factors affecting the vulnerability of cities was used by experts and experts. Then Shannon entropy method was used to weight the indicators and finally, using fuzzy TOPSIS method, ranking the areas The twelve cities of Chalus have been vulnerable. The results show that Zone 14 has a higher priority than other regions. And its vulnerability is lower than other areas, while Area 9 is the most vulnerable area in the neighborhood due to the concentration of critical centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • Vulnerability
  • Vital arteries
  • Urban facilities
  • Chalus
امان‌پور، سعید، محمدی‌ده چشمه، مصطفی، پرویزیان، علیرضا، (1397)،‌ ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل در همجواری صنایع مورد شناسی:‌کلان‌شهر اهواز»، مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شماره 26، صص 224-217.
الله‌یاری،‌احسان، توکلی‌نیا، جمیله، محرابی، علیرضا،( 1397)، ارزیابی آسیب‌پذیری شهر با رویکرد پدافند غیر عامل(مطالعة موردی: منطقة  20شهر تهران)، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال یازدهم، شماره 1، پیاپی 36، ص 63-97
حبیبی، کیومرث، (1387)، تعیین عوامل ساختمانی موثر در آسیب‌پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از GIS و Fuzzy Logic ، نشریۀ هنرهای زیبا، شمارۀ‌33، صفحات 36-27.
رحمانی فضلی عبدالرضا, سعیدی راد مجید, امینی سما، (1395)، ارزیابی ایمنی فضاهای روستا- شهری با تاکید بر شاخص های پدافند غیرعامل (نمونه‌موردی: روستا- شهر اشترینان) ، مجله آمایش محیط، دوره9، شماره34، صص 130-109
بخشی شادمهری، فاطمه، زرقانی‌، سید هادی، خوارزمی، امیدعلی، (1395)، تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و یکم، شماره سوم، صص 104- 121
شماعی، علی، مصطفی‌پور، لقمان، یوسفی‌فشکی، محسن، (1394)، تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل درشهر پیرانشهر، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال دوم، شمارۀ 3، صص 118- 105
کمانگر، محمد، قادری، فیروزه، کرمی، پیمان، (1395)، بررسی دقت روش وزن‌دهی آنتروپی شانون در تعیین عرصه‌های مناسب تغذیه مصنوعی دشت سرخون،  مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 47، شماره 2، صص 258-258.
میمندی پاریزی، صدیقه، کاظمی‌نیا، عبدالرضا، (1394)، پهنه‌بندی آسیب‌پذیری شهر کرمان براساس اصول پدافند غیر عامل، مجله آمایش سرزمین، دورۀ هفتم، شماره اول، بهار و تابستان. ص 144-119.
Cuhls, k., (2007), Methods to Elicit Forecasts from Groups: Delphi and Prediction Markets Compared [online]. Munich Personal Repec Archive, http://mpra.ub.uni-muenchen.de
Hartman, T. (2007), The Delphi Method for Graduate Research, Journal of Information Technology Education, Volume 6, 2007
 Linston, Harold A., and Murray Turoff. (1975). Introduction to the Delphi Method: Techniques and Applications. London: Addison-Wesley.  
Rezazadey Khoei, R. (2008). Urban Defense. Institute of passive defense, Industrial University of Malek-e- Ashtar. Isfahan. P 5.
Woodson, R. (1992), Transfer inner cities from grass roots up.Journal of Wall Street, Los Angeles. P 46