میزان تاثیرگذاری احداث خانه‌های دوم بر انواع آلودگی‌ها و پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی (مطالعه موردی شهر اردکان فارس و روستاهای اطراف)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

شهر توریستی اردکان به سبب داشتن جاذبه‌های طبیعی آب‌وهوایی دل‌نشین و وجود باغات فراوان سالانه میزبان ده‌‌ها هزار نفر از گردشگران می باشد. در این میان تعداد زیادی از این گردشگران تمایل دارند که وقت بیشتری را در محیط دل‌انگیز این شهر بگذرانند و با ساخت یا اجاره طولانی‌مدت خانه این خواسته خود را برآورده می‌کنند. به این خانه‌ها خانه‌های دوم گفته می شود. چنین خانه‌هایی معمولاً در نواحی کم جمعیت، روستاها و یا شهرهای کوچک قرار داشت و برای مقاصد تفریحی استفاده می شوند، دارای اسامی خانه های آخر هفته و خانه‌های تعطیلات نیز هستند. در این پژوهش به بررسی خانه‌های دوم و آثار آن بر کاربری کشاورزی پرداخت شده است. نتایج پژوهش نشان داد، براساس برداشت های میدانی و مطالعه آمار بنگاه‌های املاک مختلف شهر بیشترین معاملات باغ در شهر اردکان یعنی 80 درصد معاملات توسط غیربومی‌ها و تنها 20 درصد معاملات باغ‌ها مربوط به افراد بومی است. نتایج حاصل از این پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد که تقریباً تمامی باغ‌های خریداری‌شده توسط غیربومی‌ها تبدیل به خانه و باغ و ویلا می شود که به‌‌عنوان خانه‌های دوم مورد استفاده صاحبان قرار می‌گیرد. نشان می‌دهد که ارتباط معناداری میان ساخت خانه‌های دوم در شهر اردکان و تغییرات زیست‌محیطی و اکو لوژیکی در این شهر می باشد که لازم است در برنامه‌های مدیریتی آینده این شهر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the construction of second houses on the types of pollution and adverse environmental consequences (Case study of Ardakan city of Fars and surrounding villages)

نویسندگان [English]

  • Abdulmutallab Rahnama 1
  • Ahmad Khadem Al-Husseini 2
  • Amir Gandomkar 3
1 PhD Student in Urban Planning, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Department of Geography,, Najafabad Branch, Islamic Azad Universiy, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Ardakan tourist city hosts tens of thousands of tourists every year due to its natural attractions, pleasant climate and abundant gardens.Meanwhile, many of these tourists tend to spend more time in the pleasant environment of the city and fulfill this desire by building or renting a house for a long time. These houses are called second homes.Such houses are usually located in sparsely populated areas, villages or small towns and are used for recreational purposes, they are also called weekend houses and holiday homes. In this research, the second houses and its effects on agricultural use have been studied. The results showed that based on field surveys and the study of statistics of various real estate companies in the city, most garden transactions in Ardakan, ie 80% of transactions by non-natives and only 20% of garden transactions are related to natives.The results of these field studies show that almost all gardens purchased by non-natives are turned into houses, gardens and villas, which are used as second homes by the owners. It shows that there is a significant relationship between the construction of second homes in Ardakan and environmental and ecological changes in this city that need to be considered in future management plans of this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardakan city
  • urban planning
  • second houses
  • land use change
شاریه، ژان برنار، (1373)، شهرها و روستاها، ترجمه سیروس سهامی، مشهد: انتشارات نیکا
شهبازی، اسماعیل، (1367)، توسعه و ترویج روستایی، دانشگاه تهران
عنابستانی، علی اکبر، (1388)، بررسی آثار کالبدی خانه‌های دوم بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی، مطالعه 4- موردی، روستای ییلاقی شهر مشهد، روستا و توسعه، 12(4):166_149.
قدمی، مصطفی و عقیلی زاده فیروزجایی، ناصر و بردی آنا مراد نژاد، رحیم، (1389)، بررسی نقش گردشگری در تغییرات کاربری اراضی مقصد، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره سوم، صص65_82
صیدایی، سید اسکندر، محبوبه خسروی نژاد و صدیقه کیانی، (1389)، تاثیر خانه‌های دوم بر توسعه منطقه باغ بهادران شهرستان لنجان، مطالعات شهری منطقه ای دانشگاه اصفهان، سال اول، شماره 4، صص36_19
ضیایی، محمود و زهرا صالحی نسب، (1387)، گونه شناسی گردشگران خانه‌های دوم و بررسی اثرات کالبدی آنها بر نواحی روستایی، مطالعه موردی:رودبار قصران، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره66، ص84_71
فشارکی، پریدخت، (1375)، جغرافیای روستایی، انتشارات ئانشگاه آزاد اسلامی
پهلوانان، حسین، غلامعلی مقصود بیگی نژاد، (1386)، مدیریت راهبردی در سازمان های کوچک و متوسط، یزد، انتشارات نیکورش
معصومی، مسعودف(1385)، ماهیت گردشگری، تهران، انتشارات پیک کوثر
Sharply, Richard (2002),’’rural tourism and the challenges of tourism diversification’ ’tourism management, vol. 23.
Çelik, T., Kamali, S., & Arayici, Y. (2017). Social cost in construction projects. Environmental impact assessment review, 64, 77-86.
Lippmann, M., & Leikauf, G. D. (Eds.). (2020). Environmental toxicants: human exposures and their health effects. John Wiley & Sons.
Chen, Z., Kahn, M. E., Liu, Y., & Wang, Z. (2018). The consequences of spatially differentiated water pollution regulation in China. Journal of Environmental Economics and Management, 88, 468-485.
Sandanayake, M., Zhang, G., & Setunge, S. (2018). A comparative method of air emission impact assessment for building construction activities. Environmental Impact Assessment Review, 68, 1-9.
Zuo, J., Rameezdeen, R., Hagger, M., Zhou, Z., & Ding, Z. (2017). Dust pollution control on construction sites: Awareness and self-responsibility of managers. Journal of cleaner production, 166, 312-320.
Chaichan, M. T., Kazem, H. A., & Abed, T. A. (2018). Traffic and outdoor air pollution levels near highways in Baghdad, Iraq. Environment, Development and Sustainability, 20(2), 589-603.
Goudie, A. S. (2018). Human impact on the natural environment. John Wiley & Sons.
Bilal, M., Rasheed, T., Nabeel, F., Iqbal, H. M., & Zhao, Y. (2019). Hazardous contaminants in the environment and their laccase-assisted degradation–a review. Journal of environmental management, 234, 253-264.
Huang, S., Song, S., Zhang, R., Wen, T., Wang, X., Yu, S., ... & Wang, X. (2017). Construction of layered double hydroxides/hollow carbon microsphere composites and its applications for mutual removal of Pb (II) and humic acid from aqueous solutions. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 5(12), 11268-11279.
Xiong, J. Q., Kurade, M. B., & Jeon, B. H. (2018). Can microalgae remove pharmaceutical contaminants from water?. Trends in biotechnology, 36(1), 30-44.
Lu, C., Cao, L., Norbäck, D., Li, Y., Chen, J., & Deng, Q. (2019). Combined effects of traffic air pollution and home environmental factors on preterm birth in China. Ecotoxicology and environmental safety, 184, 109639.
Guo, H., Niu, C. G., Zhang, L., Wen, X. J., Liang, C., Zhang, X. G., ... & Zeng, G. M. (2018). Construction of direct Z-scheme AgI/Bi2Sn2O7 nanojunction system with enhanced photocatalytic activity: accelerated interfacial charge transfer induced efficient Cr (VI) reduction, tetracycline degradation and Escherichia coli inactivation. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6(6), 8003-8018.
Oliveira, M. L., Izquierdo, M., Querol, X., Lieberman, R. N., Saikia, B. K., & Silva, L. F. (2019). Nanoparticles from construction wastes: A problem to health and the environment. Journal of Cleaner Production, 219, 236-243.
Çelik, T., Arayici, Y., & Budayan, C. (2019). Assessing the social cost of housing projects on the built environment: Analysis and monetization of the adverse impacts incurred on the neighbouring communities. Environmental Impact Assessment Review, 77, 1-10.
Chen, J., Liu, Y. S., Deng, W. J., & Ying, G. G. (2019). Removal of steroid hormones and biocides from rural wastewater by an integrated constructed wetland. Science of the Total Environment, 660, 358-365.
Lee, S. C., Kim, J. H., & Hong, J. Y. (2019). Characterizing perceived aspects of adverse impact of noise on construction managers on construction sites. Building and Environment, 152, 17-27.
Carlton, E. J., Barton, K., Shrestha, P. M., Humphrey, J., Newman, L. S., Adgate, J. L., ... & Miller, S. (2019). Relationships between home ventilation rates and respiratory health in the Colorado Home Energy Efficiency and Respiratory Health (CHEER) study. Environmental research, 169, 297-307.
Balestri, E., Menicagli, V., Ligorini, V., Fulignati, S., Galletti, A. M. R., & Lardicci, C. (2019). Phytotoxicity assessment of conventional and biodegradable plastic bags using seed germination test. Ecological indicators, 102, 569-580.