تاثیر تحولات کالبدی فضایی بر تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی نواحی روستایی وگردشگری(مطالعه موردی: بخش کن و دهستان سولقان )

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحولات کالبدی – فضایی در دو دهه اخیر در بسیاری از روستاهادر حال گسترش است.این روند در سکونتگاه هایی که جاذبه های طبیعی به ویژه ای از قبیل کوهستان وآبشار و باغات میوه و مخصوصا زیارتگاه دارند با رواج پدیده خانه دوم توسعه یافته است .منافع چشمگیر تبدیل اراضی زراعی و باغ به قطعات مسکونی کشاورزان را از ادامه فعالیت زراعی رویگردان نموده است .یکی از مهمترین حوزه های روستایی تهران که متاثر از این پدیده می باشد.جهت بررسی روند تحولات کاربری اراضی از اطلاعات تصاویر ماهواره ای لندست 5 و 7 در سالهای 1991 تا 2016 در نرم افزار GIS استفاده شده است.روش تحقیق بستگی به هدف و ماهیت بررسی پژوهش وامکانات اجرایی آن دارد بنا‌براین با توجه به ماهیت موضوع پژوهش حاضر روش تحقیق انجام شده از نوع توصیفی است که وضع موجود تحولات را بررسی می‌کنیم و نتیجه‌های بدست آمده راعمل می‌کنیم کاربردی عملی می‌باشد که نتیجه آن گرایش روز افزون ساکنین روستا به تغییر کاربری اراضی زراعی وتبدیل آنها به قطعات قابل فروش زمین برای احداث خانه های دوم بود.این فرایند ضمن تغییر بافت اجتماعی –فرهنگی روستایی ناحیه به تغییر چشم انداز روستایی ، تحول بافت ،کالبدی ، تغییر ساختاری –کارکردی روستاها انجامیده است. در نتیجه با توجه به این که آگاهی از الگوهای کاربری اراضی و تغییرات آن در طول زمان پیش-نیازی برای استفاده مطلوب از سرمایه ملی است،از این رو استخراج نقشه های کاربری اراضی به عنوان مهم ترین هدف در مدیریت پایگاه منابع طبیعی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Physical Spatial Developments on Economic, Social and Physical Changes in Rural and Tourism Areas (Case Study: Kan and Sulghan Districts)

نویسندگان [English]

 • sara mohammadshafee 1
 • Sayed Jamaluddin Daryabari 2
1 PhD Student in Geography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Physical-spatial developments have been expanding in many villages over the last two decades. This trend has developed in habitats with natural attractions, such as the mountains, waterfalls and fruit gardens, and especially the shrine. Lands and gardens to residential areas have turned farmers away from continuing farming activities. One of the most important rural areas of Tehran affected by this phenomenon. Since Solghan and Bakhshand have undergone many changes, also to Investigate Land Use Transformations from Landsat 5 and 7 Satellite Images Information 1991 to 2016 is used in GIS software. The research method depends on the purpose and nature of the research and its feasibility, so according to the nature of the present study, the research method is descriptive in which we examine the status of developments and make the results practical, resulting in a day-to-day approach. In addition to rural residents changing land use and converting them into marketable pieces of land to build second homes, this process has changed the rural socio-cultural context of the area to change the rural landscape, texture, physical, structural and functional change of the villages. . Consequently, as awareness of land use patterns and changes over time is a prerequisite for optimal use of national capital, therefore, land use mapping as the most important goal in natural resource base management can be the case Notice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Developments
 • Spatial Physics
 • Futures
 • Ken Soleghan District
 1. Asghari Lafmjani, S and Farahmand, J ,(2015) , Analysis of physical development problems in mountainous villages (study area: Kamyaran city), Spatial Planning, Year 6, Number 2, pp. 56-37;
 2. Badri, S. A, Akbarian Ronizi, S. R, Ghasabi, M.J,(2012), The role of local management in the physical development of rural settlements (Case study: Aran and Bidgol), Rural Research, Volume 4, Number 2, pp. 276-249;
 3. Bahrami, R, (2012), Analysis of the physical effects of the master plan based on the level of satisfaction of the rural community (Case study of Negal village, Sanandaj city), Physical development planning, Volume 4, pp. 77-66;
 4. Eppler, U, Fritsche, R. & Laaks, S, 2015, Urban-Rural Linkag and Global Sustainable Land use, Berlin, Globalands.
 5. Ghadermazi, H, (2011), Spatial expansion of the city and land use change in the surrounding villages of Sanandaj; During the period 1355-1387, Journal of Urban Studies, University of Kurdistan, Article 4, Volume 1, Number 1, pp. 76-61;
 6.  Kalali Moghadam, J. (2015), A Study of Factors Affecting Agricultural Land Use Change (Case Study: Rural Areas of Rasht), Ferdowsi University of Mashhad, Quarterly Journal of Rural Research and Planning, Volume 4, Number 1, Number 9, p.113- 132
 7. Li, J., and Richterm.D., 2012. Effects of two-century land use changes on soil iron
 8. Mahdavi, M, (2012), Rural Geography of Iran, Payame Noor University;
 9. Saeedi, A and Hosseini Hasel, S, (2009), Foundations of Location and Location of Rural Settlements, Islamic Revolution Housing Foundation Publications, Tehran;
 10. Saeedi, A, (2012), Leveling of the country's villages, Tehran, Housing Foundation;
 11. Saeedi,A,(2011), Structural-Functional Scan: A Systematic Approach in Spatial-Spatial Studies, Geography (Scientific-Research Journal of the Geographical Society of Iran) Year 9, No. 9, pp. 336-312;
 12. Seidaei, S. E and Ghasemian, Z, (2012), A study of the trend of functional changes in rural houses Case study: Gorji Mahalla village, Behshahr city, Mazandaran province, Spatial Planning Quarterly, second year, first issue;
 13. Shokouei, H. (2008), New Thoughts in the Philosophy of Geography, Environmental Philosophies and Geographical Books, Tehran, Gitashenasi;