مدل توانمندسازی زنان در توسعه محلات شهری (مطالعه موردی: محله طرشت کلان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه به تبع گسترش روز افزون شهرنشینی ؛ مسائل متعددی ظهور پیدا کرده است . برهمین اساس بیش از پیش تمرکز در سطح جهانی به سمت توسعه همه جانبه شهرها،و بهبود وضعیت کشورها سوق پیدا کرده است . از مهم ترین رویکردهای توسعه شهری ؛ توجه به خُردترین واحد یعنی محله در چارچوب برنامه ریزی محله ای با تأکید بر افزایش کیفیت زندگی و ایجاد بستری مناسب برای شکل گیری فضاهای جمعی در جهت آگاهی از نیازها و به دنبال آن هماهنگی در طرح های ارائه شده با نیازهای جامعه محلی می باشد . زنان به عنوان تأثیرگذارترین گروه های اجتماعی، دارای نقش کلیدی و موثری در توسعه کشورها هستند . برهمین اساس پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی نو در رابطه با توانمندسازی زنان به منظور توسعه محله با کاربرد رویکرد آمیخته ( کمی و کیفی ) و روش اکتشافی-توصیفی می باشد . در ابتدا در قالب پرسشنامه باز اقدام به مصاحبه عمیق با خبرگان امر جهت شناسایی ابعاد ، مولفه ها و شاخص های تحقیق شد و توسط نرم افزار Maxqda12 مورد تحلیل قرار گرفت ؛ سپس در مرحله بعد نرم افزار Smart pls جهت تحلیل کمی استفاده گردید . نتایج نشان می دهد که توانمندسازی زنان و حضور در جامعه محلی باعث تسریع در امر توسعه محله می شود . همچنین عوامل ساختارهای سیاسی و نهادی ، حق زنان به شهر ، آموزش و آگاهی و درنهایت باورها و نگرش های فرهنگی از مهم ترین عوامل موثر بر نقش زنان در توسعه محله طرشت می باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of women’s empowerment for Development of Urban Neighborhoods (Case Study: Tarasht Neighborhood, Tehran Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Parisa Beiki 1
  • azita rajabi 2
  • Jilla Sajadi 3
1 PhD, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays , numerous challenges have emerged cause of increasing expansion of urbanization. Accordingly, global focus has shifted towards the comprehensive development of cities, and also improvement of countries. One of the most important urban development’s approaches is to focus on the smallest unit, in fact the neighborhoods within the framework of neighborhood planning , with an emphasis on enhancing the quality of life and providing an appropriate context for the formation of community spaces in order to be aware of the requirements and coordinate the projects are presented with the necessity of the local community. Women, as the most influential social groups, play a key role in development of countries. Therefore, the present study seeks to explore the role of women in the local community for the development of the neighborhood. This research is a developmental research with a mixed approach (qualitative and quantitative). Initially, in the form of an open questionnaire, in-depth interviews were conducted with experts to identify the dimensions, components and indicators of the research and were analyzed by Maxqda12 software. Next, the newborn model was entered into Smart pls software for analysis. It was a little bit. The results show that women in the local community play a moderating role in development, which in turn accelerates neighborhood development. Also, factors of political and institutional structures, women's right to the city, education and awareness and finally cultural beliefs and attitudes are the most important factors affecting the role of women in the development of Tarasht neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women empowerment
  • Neighborhood development
  • Tarasht Neighborhood
  • Maxqda
  • Smart-pls
جهان بین، رضا (1397) تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی زنان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ایلام)، پایان نامه دکترای تخصی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.
زنگانه، احمد؛ پریزادی، طاهر؛ و ساکی، معصوم (1396) توسعه محله محور بخش مرکزی شهر بروجرد، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال هفدهم، ش 45: 165-183.
شالچی، سمیه؛ و مومیوند، امین (1396) سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری دراستان همدان، فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، دوره 1، ش 3: 103-137.
فلاحی، علی؛ رمضانی، فریدون؛ و آقابخشی، حبیب (1395) پیامدهای رویکرد محلهمحوری شهر تهران با نشانگرهای سرمایه اجتماعی، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 10، ش 3: 159-186.
فنی، زهره؛ و صارمی‌، فرید (1392) رویکرد توسعه‌ی پایدار محله‌ای در کلان شهر تهران مورد محله‌ی بهار منطقه‌ی 7، دو فصلنامه جغرافیا و توسعه، بهار 1392، ش 30: 35 – 56.
مستندات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1397) تعریف توانمندسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی، اصفهان.
مطهری، زینب السادات؛ و رفیعیان، مجتبی (1395) تبیین مدلی به منظور ارتقاء مدیریت خطر بحران با رویکرد اجتماع محور، نمونه موردی: یکی از اجتماعات محلی تهران ، معماری و شهرسازی آرمان شهر، ش 17: 389- 401.
موسوی، مرضیه؛ و روانخواه، فاطمه(1395)‌های رفاهی ی انواع نظام واکاوی رابطه با توانمندسازی اقتصادی زنان، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال 14، ش 1: 73-101.
Buckingham, S. (2010) Examining the right to the city from a gender perspective. In A. Sugranyes and C. Mathivet (Eds.), Cities for All: Proposals and Experiences towards the Right to the City. Santiago: Habitat International Coalition.
Cavalieri, I.C. & Almeida, H.N. (2018) Power, Empowerment and Social Participation- the Building of a Conceptual Model, European Journal of Social Science, Education and Research, Vol.5, No.1, pp 174-185.
Fenster, T. (2005). Gender and the city: The different formations of belonging. Journal of Gender Studies, 14, 217–231.
Gudao, Ralph (2004) Qualitative Data Analysis Software: MAXqda, Qualitative Research Journal 4(1):66-72.
Hossain Reza, Manjulura&Ysmin, Nilufar (2019) Empowering Women: Empowering Bangladesh, Open Journal of Women's Studies, Volume 1, Issue 1, 2019, pp 15-23.
Midema, Stephine&Haardorfer, Regine&Girard, Amy&Yount, Kathryn (2018) Women’s empowerment in East Africa, World Development, Volume 110, October 2018, pp 453-464.
O’Hara, Corey&Clement, Floriane (2018) Power as agency: A critical reflection on the measurement of women’s empowerment in the development sector, World Development, 106 (2018) 111–123.
Sell, Milla&Minot, Nicholas (2018) What factors explain women's empowerment? Decision-making among small-scale farmers in Uganda, Women's Studies International Forum, Volume 71, November–December 2018, 46-55.
Walter, Eberlei (2007) Accountability in poverty reduction strategies: the role of empowerment and participation, Social development papers; no. 104. Washington, DC: World Bank.
Wetzels, Martin & Odekerken-Schröder, Gaby&Van Oppen, Claudia A. M. L. (2009) USIN PLS PATH MODELING FOR ASSESSING HIERARCHICAL CONSTRUCT MODELS: GUIDELINES AND EMPIRICAL ILLUSTRATION, MIS Quarterly Vol. 33 No. 1, pp. 177-195.
UnitedNation(2019)Genderequality onlinehttps://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
Zhang, Q.; Kwan Yung, E.H.; Wan Chan, E.H. (2018) Towards Sustainable Neighborhoods: Challenges and Opportunities for Neighborhood Planning in Transitional Urban China, Sustainability 2018, 10, 406; doi:10.3390/su10020406.