تأثیر و تأثرات مؤلفه‌های ساختار فضایی بافت تاریخی بر انطباق‌پذیری شرایط کنونی بافت (نمونه مورد بررسی بافت کهن کرمان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 گروه معماری، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران.

3 گروه معماری، واحد شهربابک، دانشگاه آزاد اسلامی، شهربابک، ایران.

چکیده

بافت کهن کرمان را نمی‌توان بافتی فرسوده در نظر گرفت که در طراحی جامع شهری آن را برچیده دانست و همچنین نمی‌توان آن را با نیازهای روز شهری نیز مطابق دانست که عملکرد متناسبی از آن انتظار داشت. این موضوع که نحوه حفظ کردن آن از شرایط کنونی به چه صورت مدبرانه‌ای باید از طرف متخصصان و مدیران شهری انجام گیرد مسأله اساسی تحقیق است. بر این اساس در نگارش پژوهشی حاضر در قسمت روش تحقیق از روش ترکیبی استفاده شده است و مبانی کیفی و اطلاعات کمی در این خصوص مورد بررسی و تحلیل و در نهایت استدلال قرار گرفته‌اند. در قسمت کمی تحقیق از عملیات میدانی علمی براساس جامعه آماری و تحلیل های موردی باتوجه به نمونه برداری گلوله برفی و دیگر موارد آماری و اطلاعاتی براساس نرم افزار Spss، موارد مصاحبات میدانی و پرسش‌نامه عملیاتی انجام یافته است. براساس برخورد با موضوعات تاریخی و سرزمینی موجود در پژوهش از رویکرد زمینه‌گرایی تاریخی نیز بهره گرفته شده است که در خصوص به دست آوردن اطلاعات کمی دقیق، راهکاری بهتر را ایجاد نماید. براساس یافته‌های تحقیق مؤلفه‌های معماری را تحت کدهای معماری در ساختار فضایی به صورت فرم معماری همخوان، تناسبات مقیاس انسانی، فرم و ساختار عملکردی بنای معماری، استفاده از مصالح خوانا و بادوام و پرداخت به نمای ساده و دارای هماهنگی با بافت، می‌توان در فرآیند انطباق پذیری معماری بافت مورد کاربرد قرار داد. موضوعی که بتوان ارزش‌های بافت را حفظ نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the components of the spatial structure of the historical texture on the adaptability of the current texture conditions (sample of the ancient texture of Kerman)

نویسندگان [English]

  • KAZEM MOHSENI 1
  • mansour nikpour 2
  • SIYAVASH rashidi sharif abad 3
1 Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Department of Architecture, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam, Iran.
3 Department of Architecture, Shahrbabak Branch, Islamic Azad University, Shahrbabak, Iran.
چکیده [English]

The old texture of Kerman can not be considered a worn texture that can be considered in the comprehensive urban design, and also it can not be considered in accordance with the needs of the urban day, which was expected to have a proper performance. The issue of how to carefully maintain it from the current situation should be done by experts and city managers is the core of the research. Accordingly, in the present research, in the research method section, the combined method has been used and qualitative principles and quantitative information in this regard have been studied and analyzed and finally argued. In a small part of the research of scientific field operations based on the statistical population and case analyzes according to snowball sampling and other statistical and informational cases based on Spss software, field interviews and operational questionnaires have been done. Based on dealing with historical and territorial issues in the research, the historical contextualism approach has been used to create a better solution for obtaining quantitatively accurate information. Based on the research findings, the architectural components under the architectural codes in the spatial structure in the form of consistent architectural form, human scale proportions, form and functional structure of the architectural building, use of readable and durable materials and payment to a simple and textured view, can be adapted The plasticity of texture architecture was used. An issue that can preserve texture values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient texture
  • adaptability
  • revitalization
  • physical characteristics of historical texture
  • Kerman
مهسا حاجی فتحعلی، محسن فیضی، عاطفه دهقان توران پشتی (1399)، راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 10، شماره پیاپی 38، صفحه 195-214
ناجیه ابویسانی جغتائی، امیر فرج الهی راد، منصور یگانه (1400)، تبیین سرفصل‌ها و معیارهای محیطی جهت ارزیابیِ پایداریِ ساختمان‌های مسکونی جدید الاحداث در راستای طرح‌های شهری و آمایش شهر، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
وحیده باقری، احد نژاد ابراهیمی (1397)، بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌ با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد)، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، صفحه 195-207
Adam, R. (1998) Tradition: the driving force of urban identity. IN Warren, J., Wortnington, J. & TAYLOR, S. (Eds.) Context: new buildings in historic settings. York, Architectural Press.
Araoz,G.F. (2008) ‘World-Heritage historic urban landscapes: defining and protecting authenticity’ APT 2008-Association for Preservation Technology International, 2/3 July.
Bemanian, Mohammadreza, Pourjafar, Mohammadreza, Ahmadi, Ferial, and Sadeghi, Alireza. (2010). A Review of the Intellectual Identity and Sacred Symbols in the Architecture of Shiite Mosques, Research Quarterly of Shiite Studies, 8 (30).
Cantacuzino, S. (1998) Assessing quality: the pertinent criteria for designing buildings in historic settings. IN Warren, J., Wortnington, J. & TAYLOR, S. (Eds.) Context: new buildings in historic settings. York, Architectural Press
Davis, M. (2003). Design in the Historic Environment. Building Conservation Elish, A.M. (1994). Contextualism in Architecture: a Comprative Study of Environmental Perception. The University of Michigan, 63-75
Falconer, M., & Frank, J. (1990). Sufficiency of Infrastructure Capacity for Infill Development. Journal of Urban Planning and Development, 116(3).
Farahza, N. (2011). Infill Buildings Facilitate the Presence of New Structures in Old Texture. Second International Conference on Architecture & Structure, Faculty of Fine Arts, Tehran University, Iran.(in Persian)
Ghadiri, B. (2007). New Structures in Historical Environments. Tehran: Office of Cultural Studies. (in Persian)
Gifford, R., & Hine, D.W. (2002). Why Architects and Layperson Judge Building Differently: Cognitive Properties and Physical Base. Journal of Architecture and Planning Resaerch, 19(2), 131-154.
Groat, L.N. (1992). A Study of Perception of Contextual Fit in Architecture. In: DousAmedeo et al. (Eds.), Procedings of the 14th Annual Environmental Design Research Association and Practice, Edra, University of Nebraska- Lincolnpp. 160-161
Kalantari, Khalilabad, Hataminejad, Hossein, Pourahmad, Ahmad. (2005). Management and planning of restoration of historic texture of yazd city, Geographical Research Journal, No (48), Winter, pp.77-92.
Khademi, M., & Alipour, R. (2011). Infill Structures Influence on Stimulating of Development in Worn-out Urban Tissues. Journal of Landscape, 14, 80- 83. (in Persian)
Najafi, Abbas, Lotfi, Heidar, Mojtahed, Pirouz, Ezati, Ezatollah, (2020). Analysis and study of the border geography of Iran. Human Geography Research, No. 2, 1-
12. (In Persian).
Pakzad, J. (2010). An Intellectual History of Urbanism. Tehran: Armanshahr. (in Persian)
Pourlima, Naghme, BandarAbad, Alireza, Majedi, Hamid. (2019). Physical and social resilience of residential areas of historical context. Human Geography Research, No. 2, 1-12. (In Persian).
Rafieian, M., Barati, N., & Aram, M. (2010). Measuring Developing Capacity of Unused Spaces in Qazvins City Center, with Emphasising on Infill Buildings Development.Approach. Scientific Journal of Honar University, 5, 45- 61.
Reis, L., & Dias Lay, M.C. (2010). Internal and External Aesthetic of Housing Estates. Environmental and Behavior, SAGE Publication, 42.
 Roberts, Peter. (2000). The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration. In Urban Regeneration: A Handbook, eds. Peter Roberts & Hugh Sykes, Saga Publications.
Semes, W. (2009). The Future of the Past: A Conservation Ethic for Architecture. Urbonism, and Historic Preservervation. Available at www.North Company. 21/05/2015, 163-178.
Shah Teymouri, Y., & Mazaherian, H. (2012). Design Guidelines for New Constructions in Historic Context. Honarhaye Ziba, 17(4), 29-40. (in Persian)
Sotoude, H., & Wan Mohd Zakri, W.A. (2013). Evaluation of Fitness of Design in Urban Historical Context: From the Perspective of Residents. Frontiers of Architectural Research, 2, 85- 93. (in Persian)
Sotoude, H., & Wan Mond Zakri, W.A. (2012). Affected Variables on Successful in Fill Design in Urban Historic Context. Arts and Design Studies, 3, 7-12(in Persian)
Tylor, N. (2006). Historic Preservation: a Introduction to Its History. Principles and Practice. 3rd Edition. Available at www.Norton, Co. 21/05/2015.
Warren, J. (1998) The historic context: principles and philosophies. IN Warren, J., Wortnington, J. & Taylor, S. (Eds.) Context: new buildings in historic settings. York, Architectural Press.
Wortnington, J. (1998) managing and moderating change. IN Warren, J., Wortnington, J. & Taylor, S. (Eds.) Context: new buildings in historic settings. York, Architectural Press.
Zarabi, Asghar, Saberi, Hamid, Mohammadi, Jamal and Hamid Varati (2012), Spatial Analysis of Urban Growth Indicators. Human Geography Research, No. 77, (In Persian).