کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: تغییر اقلیم
تحلیل روند دوره های بارشی ایران و نقش آن در برنامه ریزی و مدیریت محیط

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1217-1202

10.22034/jgeoq.2022.309678.3352

زلیخا خضرلوی محمدیار؛ قاسم عزیزی؛ بهلول علیجانی