کلیدواژه‌ها = اقتصاد سیاسی بین المللی
تحلیل اقتصادی امنیت انرژی ( ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک نفت و گاز)

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 254-277

10.22034/jgeoq.2022.341857.3704

عبدالرحمن رستمی فر؛ علی رستمی فر؛ رضا صفایی