تحلیل اقتصادی امنیت انرژی ( ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک نفت و گاز)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق و روابط بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

چکیده

امنیت انرژی موضوع اقتصادی - سیاسی است، به همین مناسبت از یک طرف، بخش های مهمی از اقتصاد از حصول در دسترس بودن،کمبود منابع، عملکرد بازارها و شکل گیری قیمت ها، تجارت انرژی و توسعه اقتصادی کشورها سخن به میان می آورند و از سوی دیگر، امنیت انرژی را محیط ژئوپلیتیکی و روابط بین المللی تعیین می کند. این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی به دنبال آن است که سطح دسترس به انرژی داخلی، سطوح مصرف و سیاست های انرژی را تحلیل اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهد و با توصیفات مربوطه اثبات نماید، نظم بین المللی اقتصادی بازار انرژی را کنترل می کند. این چارچوب نظری تعاملات بین اقتصاد و سیاست در نظام بین‌الملل و به طور خاص بین دولت‌ها و بازارها را تحلیل می‌کند، در راستای تبیین، تحلیل اقتصادی، اقتصاد سیاسی بین‌المللی و روابط بین الملل پایه مفهومی و نظری ایده آل برای موضوع مورد تجزیه و تحلیل خواهند بود. به همین مناسبت در راستای تبیین موضوع پرسش هایی مطرح می گردد که دقت در واکاویی آنها می تواند ، تاثیر و تاثرپذیری را به صورت منطقی پاسخ دهد، پرسش اول این است که چگونه اقتصاد بر مسائل سیاسی تأثیر می گذارد؟ و پرسش دوم در راستای پرسش اول مطرح می گردد این است که سطح باز بودن و یکپارچگی در اقتصاد بین‌الملل چگونه بر سیاست‌های ملی ، منافع و تصمیمات بازیگران مختلف تأثیر می‌گذارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of energy security (geoeconomic and geopolitical of oil and gas)

نویسندگان [English]

  • Abdul Rahman Rostamifar 1
  • Ali rostamifar 2
  • Reza Safai 3
1 Master's degree in Private Law, University of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Law and International Relations, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 Lecturer of Qeshm branch of Islamic Azad University
چکیده [English]

Energy security is an economic-political issue, so on the one hand, important parts of the economy talk about availability, scarcity, market performance and price formation, energy trade and economic development of countries, and On the other hand, energy security is determined by the geopolitical environment and international relations. This descriptive-analytical research seeks to evaluate the level of domestic energy availability, consumption levels and energy policies in an economic analysis and to prove with the relevant descriptions that the international economic order controls the energy market. This theoretical framework analyzes the interactions between economics and politics in the international system, and in particular between governments and markets. In order to explain, economic analysis, international political economy, and international relations will provide an ideal conceptual and theoretical basis for the subject under analysis. Was. For this reason, in order to explain the subject, questions are raised that the accuracy of their analysis can logically answer the impact and impressionability, the first question is how the economy affects political issues? And the second question in line with the first question is how the level of openness and integration in the international economy affects the national policies, interests and decisions of different actors?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Security
  • International Political Economy
  • Geoeconomics
واعظی، محمود(بی تا)، دیپلماسی اقتصادی ایران با تاکید بر نقش انرژی، ” دیپلماسی اقتصادی “ ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهش 17 ،
حافظ، نیا، محمد رضا(1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی
رحیم پور،علی(1381)، تحولات ژئواستراتژیک در سده بیست و یکم و جایگاه منطقه ای ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی
مجتهد زاده ، پیروز(1379)، ایده ای ژئوپلتیک و اقعیت های ایران، تهران، نشر نی
مختاری هشی، حسین و نصرتی، حمید رضا (1389)، امنیت انرژی و موقعیّت ژئوانرژی ایران، فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک، دوره 6، شماره 18
مزرعتی، محمد(1386)، امنیت انرژی دو روی یک سکه :  امنیت عرضه و امنیت تقاضای انرژی، سال چهارم، شماره 13.
معین الدین، جواد و انتظارالمهدی، مصطفی(1389)، امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی روسیه ، دانشنامه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دوره 3، 4
ملکی، عباس(1389)، امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 70
BUSTELO, P. (2003): "Enfoque de la regulación y economía política internacional: paradigmas convergentes?", Revista de Economía Mundial, Vol. 8
BUZAN, B. (1991), People, States and Fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era, Harvester Wheatsheaf, Second Edition.
 BUZAN, B., WAEVER, O., DE WILDE, J. (1998), Security: a new framework for analysis, London,
DESSLER, D. (1989): "What’s at stake in the agent-structure debate?", International Organization, Vol. 43,
FINANCIAL TIMES (2007): Special report: Energy, 9 November 2007.
FRIEDEN, J. A. y LAKE, D. A. (2000): International political economy: Perspectives on global power and wealth,. 4th Ed., London, Routledge.
GILPIN, R. (1987): The political economy of international relations, Princeton; Guildford, Princeton University Press.
GRAFSTEIN, R., « What Rational Political Actors Can Expect », Journal for Theoretical Politics, Vol. 14, n°. 2, 2002,
LAKE, D. (2009): "Open economy politics: A critical review", The Review of International Organizations, Vol. 4, Nº 3,
LÖSCHEL, A., MOSLENER, U. y RÜBBELKE, D. T. G. (2010): "Indicators of energy security in industrialised countries", Energy Policy, Vol. 38, Nº 4, April
MANSFIELD, E. D. (2004): "Quantitative approaches to the international political economy"
MANSFIELD, E. D. (2004): "Quantitative approaches to the international political economy", en Sprinz D. F. y Wolinsky-Nahmias Y. (Eds.) Models, numbers, and cases: methods for studying international relations, Cap. 7Ann Arbor, University of Michigan Press.
MARÍN, J. M. y GARCÍA-VERDUGO, J. (2003): Bienes públicos globales, política económica y globalización, Barcelona, Editorial Ariel,
MEARSHEIMER, J. J. (1990): "Back to the future: Instability in Europe after the cold war", International Security, Vol. 15, Nº No. 4 (Summer 1990(
MILNER, H. V. (2004): "Formal methods and international political economy,
NORTH, D. C. (1990): Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge, Cambridge University Press.
KINDLEBERGER, C. P. (1973): The world in depression, 1929-1939, pp. 336. Berkeley, University of California Press.
KEOHANE, R. O. (2009): "The old IPE and the new", Review of International Political Economy, Vol. 16, Nº 1,
RAMÍREZ, K. (2007): Nuevo regionalismo, cooperación energética y el desarrollo de una estrategia energética global: Hacia una política de transición, Memoria de Tesis Doctoral bajo la dirección de José Ángel Sotillo Lorenzo,
Sprinz & Wolinsky Y. (Eds.), 2004,  Models, numbers, and cases: methods for studying international relations, Ann Arbor, University of Michigan Press.Nº 11.
SANDERS, D. (1996): "International relations: Neo-realism and Neo-liberalism", en Goodin R. E. y Klingemann H. (Eds.), A New handbook of political science ,Oxford etc., Oxford University Press
STRANGE, S. (2003): States and markets, 2nd Edition, London, Continuum,
YOUNGS, R. (2009): Energy security. Europe’s new foreign policy challenge, Routledge Advances in European Politics, New York y Oxon, Routledge, Taylor & Francis Group.
WALTZ, K., 1979.,Theory of International Politics, ed. Random House, New York,
WILDE, J. (1995), "Security Levelled Out: the Dominance of the Local and the Regional" in DUNAY, P., KARDOS, G., WILLIAMS, A. (ed. by), New Forms of Security: views from Central, Eastern and Western Europe, Dartmouth,
VAN DER LINDE, C., AMINEH, M. P., CORRELJÉ, A., DE JONG, D. y HANSEN, S. (2004): Study on energy supply security and geopolitics, Contract number TREN/C1-06-2002,
The Hague, The Netherlands, January 2004. Clingendael International Energy Programme (CIEP), prepared for DGTREN