کلیدواژه‌ها = اکوسیستم کار آفرینی شهری
تدوین مدل مفهومی باز آفرینی نوآورانه شهری در تعامل با شهر هوشمند: با استفاده از روش فراترکیب (2010-2020)

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 141-156

10.22034/jgeoq.2023.343593.3716

ساناز نقشی زدیان؛ مجتبی رفیعیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی