کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری نهادی
تحلیل تاب‌آوری نهادی در مدیریت سوانح شهری ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 971-989

10.22034/jgeoq.2022.222617.2383

مرتضی مرادی پور؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار