کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی و انتخابات
تحلیلی بر نقش احزاب در مشارکت سیاسی مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1056-1073

10.22034/jgeoq.2023.324492.3517

فرزاد الماسی؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی