تحلیلی بر نقش احزاب در مشارکت سیاسی مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

در حال حاضر احزاب سیاسی به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی نقش بسیار مهمی در نظام‌های سیاسی جهان دارند. نقش گسترده احزاب در شکل دهی به دموکراسی بسیار مؤثر بوده و فعالیت آنها موجب افزایش مشارکت سیاسی به عنوان یکی از مؤلفه های دموکراسی و توسعه سیاسی می‌شود. امروز مشارکت سیاسی به عنوان نمودی از تحقق آرمان برابری انسانها در حقوق طبیعی و مدنی، در تمام جوامع و دیدگاه های سیاسی - اجتماعی مطرح و به صورت یک ارزش سیاسی محوری درآورده است. در این مقاله به بررسی تطبیقی نقش احزاب در مشارکت سیاسی در ایران و ترکیه می پردازیم. در این راستا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سرال هستیم که نقش احزاب در مشارکت سیاسی در ایران و ترکیه چه تفاوتی دارد؟ مردم برای افزایش مشارکت سیاسی و انتخاباتی نیاز به انگیزه داشته و این انگیزه را نهادهای مدنی و از جمله احزاب می توانند فراهم کنند. بنابراین وجود احزاب، علاوه بر افزایش مشارکت سیاسی مردم موجب می‌شود که مشارکت سیاسی نظاممند و قانونمند صورت گیرد امری که در ترکیه نسبت به ایران مورد توجه بیشتری بوده و همین امر نشان از نقش بیشتر احزاب ترکیه در مشارکت سیاسی نسبت به ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Parties in Political Participation: A Comparative Comparison of Iran and Turkey

نویسندگان [English]

  • Farzad Almasi 1
  • Ali Mohammad Haghighi 2
  • Ghafar Zarei 2
1 PhD student in Political Science, Lamard Branch, Islamic Azad University, Lamard, Iran
2 Assistant Professor of Political Science, Lamard Branch, Islamic Azad University, Lamard, Iran
چکیده [English]

Currently, political parties, as one of the institutions of civil society, play a very important role in the world's political systems. The broad role of parties is very effective in shaping democracy, and their activities increase political participation as one of the components of democracy and political development. Today, political participation as a manifestation of the realization of the ideal of equality of human beings in natural and civil rights, has emerged in all societies and socio-political perspectives and has become a central political value. In this article, we compare the role of parties in political participation in Iran and Turkey. In this regard, using a descriptive-analytical method, we seek to answer the question that what is the difference between the role of parties in political participation in Iran and Turkey? People need motivation to increase political and electoral participation, and this motivation can be provided by civic institutions, including parties. Therefore, the existence of parties, in addition to increasing the political participation of the people, causes a systematic and legal political participation, which is more important in Turkey than in Iran, and this shows the greater role of Turkish parties in political participation than in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • party
  • political parties
  • political participation and elections
 اطهری، سیداسدالله و ولی زاده میدانی، رامین(1398)، تحلیل مبانی فکری رفتار حزب حرکت ملی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران. دوفصلنامه دانش سیاسی، دوره: 15، شماره 2.
اطهری، سیداسدالله(1391)، نقش احزاب در ترکیه. مرکز پژوهش های علمی و مطالعاتی استراتژیک خاورمیانه.
اکرمی، سیدرضا(1396)، مشارکت پرشور احزاب سیاسی در انتخابات، روزنامه دنیای اقتصاد.
ایوبی، حجت االله (1379)، پیدایی احزاب سیاسی در غرب، تهران، انتشارات سروش صدا و سیما، چاپ اول.
زیباکلام، صادق و مرتضی مقتدایی(1393). احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران. فصلنامه علمی تخصصی علوم سیاسی، شماره 29 ، زمستان.
شجاعی، اعظم(1392)، آسیب شناسی نقش احزاب سیاسی در انتخابات جمهوری اسلامی ایران، پایانامه کارشناسی ارشد، استاد ارهنما: حسین مسعودنیا.  دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد.
صابری خورگو، حسین و رحمت الهی، دکترحسین(1393)، بررسی تطبیقی نظام حقوقی احزاب سیاسی با رویکرد به کشورهای ایران وترکیه،همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی،مراغه
عبایی، محمود(1395)، نقش احزاب سیاسی در نهادینه کردن مشارکت سیاسی در جامعه به منظور کسب قدرت،نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت،تهران
کنعانی مقدم، حسین(1400)، در ایران پدرخوانده‌ها به جای احزاب در پشت‌ پرده تصمیمات هستند، خبرگزاری کار ایران.
محمدی نژاد، حسین(1355)، احزاب سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول.
ملکی، صادق(1394)، تجربه نظام انتخاباتی ترکیه برای ایران، دیپلماسی ایرانی.
هدایتی زاده، نجف­(1378)، مشارکت سیاسی در ایران معاصر، پایانامه کارشناسی ارشد، استاد ارهنما: حسین بشیریه، دانشگاه باقرالعلوم (ع).
یوسفی، جعفر و صادقیان کمارعلیا، حسن و رضایی ملکی، ماریا(1393)، نگاهی به احزاب سیاسی در ترکیه،اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی،اردبیل.
Amanda Hoffman, “Political Parties, Electoral Systems and Democracy: A Cross-national Analysis,” European Journal of Political Research, No. 44 (2005).
Ayşen Uysal and Oğuz Topak, Particiler, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2010).
Barrett, M., and B. Zani. 2015. Political and civic engagement. Multidisciplinary perspectives. London: Routledge.
Barrett, M., and I. Brunton-Smith. 2014. Political and Civic Engagement and Participation: Integrative Perspective. Journal of Civil Society 10, no. 1: 5–28. 
Epstein . c. d , (1988). political parties in the areerican model ،University of wiscon press.
Ingrid van Biezen, “Financing Political Parties and Election Campaigns-Guideline,” Council of European Publishing, (December, 2003).
Jonathan Hopkin, “The Problem with Party Finance,” Party Politics, Vol. 10, No. 6 (2004).
Kalaycıoğlu, Ersin , (2020). The Evolution of Conventional Political Participation in Turkey. Oxfordhandbooks.
Norris, P. 2002. Democratic phoenix: Reinventing political activism. New York: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511610073.
Verba, S., and N.H. Nie. 1972. Participation in America: Political democracy and social equality. New York: Harper and Row. 
Verba, S., K.L. Scholzman, and H. Brady. 1995. Voice and equality: Civic voluntarism in American politics. Cambridge, MA: Harvard University Press.