دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، تیر 1401 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارزیابی توان اکولوژیکی روستاهای پیراشهری لنگرود برای توسعه گردشگری

صفحه 1-11

10.22034/jgeoq.2022.208684.2196

محدثه نورانی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تبیین تحولات کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت در دو دهه اخیر(1395-1375)

صفحه 12-26

10.22034/jgeoq.2022.208777.2198

اعظم تهمتن؛ محمدباسط قریشی؛ تیمور آمار؛ نصراله مولائی هشجین


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی اثرات گردشگری تجاری بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها (نمونه موردی: منطقة آزاد ارس)

صفحه 98-115

10.22034/jgeoq.2022.132970

قربانعلی کارگر اصل زنوزی؛ بختیار عزت پناه؛ رضا ولی زاده


بررسی تطبیقی موج چهارم و پنجم تروریسم در خاورمیانه

صفحه 657-682

10.22034/jgeoq.2022.292117.3153

حسین افشین؛ سیامک بهرامی؛ حمید رضا سعیدی نژاد؛ ایرج رنجبر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

سنجش تاثیر کیفیت فیزیکی-کالبدی محیط شهری بر ارتقای حقوق شهروندی در کلان شهر شیراز

صفحه 797-820

10.22034/jgeoq.2022.150768

ساناز کوثری داریانی؛ اسماعیل شیعه؛ فرح حبیب


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل جغرافیایی تحریم در منطقه خاورمیانه

صفحه 900-916

10.22034/jgeoq.2022.279694.3002

فرشته کشتکار؛ مریم مرادی؛ ابومحمد عسگرخانی