مطالعه نقش پارامترهای اقلیمی در توسعه سیاسی و اجتماعی شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

شناخت اقلیم هر منطقه در فصول مختلف و برنامه‌ریزی هماهنگ برای ساخت سازه هایی سازگار با آب و هوا منجر به رشد اصولی بافت شهری می‌شود. نتیجه این امر بهره‌وری مناسب از سازه‌ها چه به‌صورت تجاری و چه مسکونی منجر به کاهش هزینه‌های سرسام‌آور انرژی درهرمنطقه شهری می‌شود.ا هدف از این پژوهش، مطالعه نقش پارامترهای اقلیمی در توسعه سیاسی و اجتماعی شهر ایلام بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات میدانی در نظر گرفته شد. در این پژوهش با درنظر گرفتن روش تحلیل عاملی اکتشافی، هفت دسته عامل سیاسی و اجتماعی اصلی درنظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 25 نفر از بین مدیران فعلی شهری، محققان و متخصصان شهری مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک SWOTبهره‌گرفته شد. بررسی نتایج نشان داد که از نقطه نظر نقش پارامترهای اقلیمی در توسعه سیاسی و اجتماعی شهر ایلام، براساس نتایج مهم‌ترین نقطه قوت تناسب انتخاب و جهت‌دهی به توسعه زمین‌های شهری متناسب با دمای اعماق خاک و مهم‌ترین نقطه ضعف در بخش فنی گسستگی بافت‌های فیزیکی نسبت به نوع اقلیم منطقه بود. مهم‌ترین فرصت در بخش نیروی انسانی وجود دانش علمی مناسب جهت برخورد با مشکلات اقلیمی و وجود نیروهای متخصص وکارآمد در بحث محیط‌زیست بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the role of climatic parameters in the political and social development of Ilam city

نویسندگان [English]

  • mosadegh arzani 1
  • reza borna 2
  • jafar morshedi 3
  • manijeh Zouhoorian 2
1 PhD student in Meteorology, Department of Geography, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geography, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Understanding the climate of each region in different seasons and coordinated planning for the construction of climate-friendly structures leads to the fundamental growth of the urban fabric. As a result, proper efficiency of structures, both commercial and residential, leads to a reduction in staggering energy costs in each urban area. The purpose of this study is to study the role of climatic parameters in political and social development. It was the city of Ilam. This research was considered in terms of applied purpose and in terms of implementation method, descriptive-analytical research and in terms of field information collection method. In this study, considering the method of exploratory factor analysis, seven main categories of political and social factors were considered. The statistical population of this study, including 25 current city managers, researchers and urban experts, was used. SWOT technique was used to analyze the data. The results showed that from the point of view of the role of climatic parameters in the political and social development of Ilam city, based on the results, the most important strength is the appropriateness of selection and orientation to the development of urban lands in proportion to soil temperature The technical part was the rupture of physical tissues according to the type of climate in the region. The most important opportunity in the human resources sector was the existence of appropriate scientific knowledge to deal with climate problems and the existence of specialized and efficient forces in the discussion of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic parameters
  • political and social development
  • Ilam city
آرین تبار، حبیب، پالایش، سروش و بنی عامریان، امیر (1399). بررسی نقش عناصر اقلیمی در تهیه اقلیم توریست کوهستانی شهر ایلام. مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. سال اول، شماره 1، صص 17-30.
احمدی، حمزه، شائمی، اکبر (1391). آسایش اقلیمی شهر براساس شاخص های زیست اقلیمی (مطالعه موردی: شهر ایلام). فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی, 1(1), 75-88.
تبریزی، جعفر (1392). زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ شهری و روستایی. تهران. مقاله علمی پژوهشی. مجله جهاد دانشگاهی.
تقوایی، مسعود، قیومی محمدی، حمید، نصیری، یوسف (1391). تحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهر اقلید با استفاده از روش
AHP. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 28 ( 3 ،) 31 - 54 .
توکلی، آزاده، بیژنی نصر آبادی، نازنین، خسروی، یونس، جباری، محمدکاظم (1397). ارزیابی سطح تراز و توزیع آلودگی صوتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). در ناحیه یک منطقه شش تهران در سال 96-1395: گزارش مورد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17. 11، 1077-1092.
کسمایی، مرتضی (1388). پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمی، اقلیم معتدل و مرطوب(استان‌های گیلان و مازندران). تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
ملکی، سعید(1390)، سنجش توسعه پایدار در نواحی شهری با استفاده از تکنیک­های برنامه­ریزی (نمونه موردی: شهر ایلام)، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 21 ، صص 117-136.
Baer HA, Singer M (2018) The anthropology of climate change: an integrated critical perspective. Routledge, London.
Ballew, M. T., Leiserowitz, A., Roser-Renouf, C., Rosenthal, S. A., Kotcher, J. E., Marlon, J. R., ... & Maibach, E. W. (2019). Climate change in the American mind: Data, tools, and trends. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 61(3), 4-18.‏
Banchero, P., Rector, T. A., & VanBallenberghe, J. (2020). Best practices in climate change communication as applied to an informal education documentary about Alaska. Journal of Geoscience Education, 1-12.‏
Bolsen, T., & Shapiro, M. A. (2018). The US news media, polarization on climate change, and pathways to effective communication. Environmental Communication, 12(2), 149-163.‏
Brace C, Geoghegan H. Human geographies of climate change: landscape, temporality, and lay knowledges. Progress Human Geogr. 2011;35(3):284–302.
Fiske A, Kitayama S, Markus HR, Nisbett RE.(1998) The cultural matrix of social psychology. In: Gilbert D, Fiske S, Lindzey G, editorsThe handbook of social psychology. 4. San Francisco: McGraw-Hill;. pp. 915–981.
Geoghegan H, Leyson C. On climate change and cultural geography: farming on the Lizard Peninsula, Cornwall, UK. Climatic Change. 2012;113(1):55–66.
Goldman MJ, Turner MD, Daly M (2018) A critical political ecology of human dimensions of climate change: epistemology, ontology, and ethics. Wiley Interdiscip Rev: Climate Change 9(4): 526.
Hulme M (2008) Geographical work at the boundaries of climate change. Trans Inst Br Geogr 33:5–11.
Hulme M (2016) Weathered: cultures of climate. Sage, London.
Markus HR, Kitayama S. Culture, self, and the reality of the social. Psychol Inq. 2003;14(3):277–283.
Munshi, D., Kurian, P., Cretney, R., Morrison, S. L., & Kathlene, L. (2020). Centering culture in public engagement on climate change. Environmental Communication, 14(5), 573-581.‏
Nash, N., Whitmarsh, L., Capstick, S., Gouveia, V., Araújo, R. D. C. R., Dos Santos, M., ... & Wang, X. (2020). Local climate change cultures: climate-relevant discursive practices in three emerging economies. Climatic change, 163(1), 63-82.
Shweder, Richard (1991). Thinking Through Cultures. Cambridge: Harvard University Press.
Workman, A., Blashki, G., Bowen, K. J., Karoly, D. J., & Wiseman, J. (2018). The political economy of health co-benefits: embedding health in the climate change agenda. International journal of environmental research and public health, 15(4), 674.‏