ارائه مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست ورزشی در راستای توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، گرمسار، ایران

4 دکتری مدیریت ورزشی، دبیر آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل اثر گذار برتوسعه فرهنگ محیط زیست در راستای توسعه پایدارمی باشد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ توصیفی تحلیلی از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ است که به لحاظ هدف از دسته تحقیقات کاربردی و حال نگراست . 380 دانشجوی ارشد و دکتری مدیریت به صورت داوطلبانه به سوالات پرسشنامه بوژمهرانی پاسخ دادند. برای بررسی توزیع نرمال بودن متغیرها از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف استفاده شد. ازمعادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز در محیط نرم‌افزار SPSS و AMOSانجام شد.یافته ها نشان داد فرهنگ سازمانی مهمترین عامل در توسعه فرهنگ محیط زیست شناسایی شد و دیگر عوامل نیز به ترتیب از اولویت کافی برخوردار بودند .بنابراین رسیدن به توسعه پایدار نه‌تنها متّکی بر رفاه اجتماعی و اقتصاد پایدار بوده بلکه نیازمند داشتن یک فرهنگ زیست‌محیطی در میان جامعه های انسانی است.در واقع فرهنگ، ریشه و ساختار اصلی توسعه همه‌جانبه است و زمانی می‌توان انتظار شادابی و پویایی را برای جامعه داشت که این ساختار به صورت اصولی انجام یافته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of influencing factors on the development of sports environment culture in line with sustainable development

نویسندگان [English]

  • Seyed Farzad Mirhoseini 1
  • Seyed Mostafa Tayebisani 2
  • Heidare Lotfi 3
  • Afsaneh Rohany 4
1 PhD student in Sports Management, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Shahrud Branch, Islamic Azad University, Shahrud, Iran.
2 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Shahrud Branch, Islamic Azad University, Shahrud, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Garmsar, Garmsar, Iran
4 PhD in Sports Management, Secretary of Education, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the factors influencing the development of environmental culture in the direction of sustainable development. The current research is a descriptive, analytical research method of the survey type, which is applied and current research in terms of its purpose. 380 senior and doctoral students of management voluntarily answered the questions of Bozhmehrani's questionnaire. To check the normal distribution of the variables, the Klomogrove Smirnov test was used. Structural equations and confirmatory factor analysis were used to test the hypotheses. Data analysis was also done in SPSS and AMOS software environment. The findings showed that organizational culture was identified as the most important factor in the development of environmental culture, and other factors were also given sufficient priority. Therefore, achieving sustainable development is not only dependent on social welfare. And the economy is sustainable, but it needs to have an environmental culture among human societies. In fact, culture is the root and main structure of all-round development, and we can expect freshness and dynamism for the society when this structure is done in a principled way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Development
  • Environment
  • Sustainable Development
Andrew Rudd , David Simon , Maruxa Cardama , Eugénie L. Birch , and Aromar Revi,(2018).The UN, the Urban Sustainable Development Goal, and the New Urban Agenda, https: //www.cambridge.org/core/terms. https: //doi.org/10.1017/9781316647554.011.
Afrooz Sedigheh. (2018).Environment and Green Organization. Published by Atran. Tehran(in Persian ).
. Bahmanpour: Hooman, 2015, Sports and Environment, Office of Environmentand Sustainable Development, Ministry of Sports and Youth(in Persian ).
Haji Beg Lu, Massoud, Mursal, Baqer. (2021). Presenting a model of the effects of sports facilities tourism on sustainable urban development (Case study: Mehdi Shahr city). Journal of New Attitudes in Human Geography. , 13 (3), 394-418. (in Persian ).
Jahanbani, Mohammad Ali, Ahmadi, Maliheh, Behzadfar, Mostafa. (2021). Identifying and prioritizing the factors affecting the strengthening of collective participation in the implementation of urban development projects (Case study: Tehran metropolis). Journal of New Attitudes in Human Geography, 13 (3), 1-17.. (in Persian ).
Jafari, Afshin. (2020). Recognizing the environmental aspects of the "right to sustainable development" to protect Iran's environment. Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (4), 454-467.. (in Persian ).
Hasanpoor Akbar, Abtahi, Seyed Amir Reza, Khomavi, Farshid. (2017). Identify and prioritize the green training needs of employees using the network analysis process. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 6 (2), 9-24.. (in Persian ).
Tebyanian, Azam and Pasandideh, Hassan and Moradi, Shokoofeh, (2019), A Review of the Role of Cultural Factors on Environmental Behavior and Sustainable Development, 4th International Congress on Agricultural Development, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran, Tabriz, ,, https : //civilica.com/doc/971963. (in Persian ).
Khosravi Pour Bahman, Bazgir Maryam, Shoaib Abdolhossein. (2020) The need for environmental education for sustainable development. Journal of Environmental Studies, Natural Resources and Sustainable Development, 12 consecutive (in Persian ).
Rahmani Tirkalaei, Hossein. (2020). The Role of Ethics in Environmental Protection and Sustainable Geographical Development: A Case Study of Mazandaran Province. Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (4), 386-405.. (in Persian ).
Sultan Husseini, Mohammad; Ali Dost Qahfarkhi and Farahani, Abolfazl. (2014). Strategies for studying the environmental and traffic effects of sports venues in Yazd on its urban environment. Sports Management Studies, No. 24, pp. 15-30.. (in Persian ).
Mahya, Mohammad Noor. (2016). Investigating the relationship between green sports facilities and sustainable urban development. Master Thesis in Physical Education and Sports Science, University of Tehran. (in Persian ).
Nazari, Leila, Shabani Moghadam, Saturn. (2020). The effect of environmental perception on sustainable development in sports. Motor and Behavioral Sciences, 3 (1), 61-67.. (in Persian ).
Maria João Carneiro, Zélia Breda & Catarina Cordeiro (2016) Sports tourism development and destination sustainability: the case of the coastal area of the Aveiro region, Portugal, Journal of Sport & Tourism, 20: 3-4, 305-334, DOI: 10.1080/14775085.2016.1220863.
Marko Peric.(2018). Estimating the Perceived Socio-Economic Impacts of Hosting Large-Scale Sport Tourism Events. Soc. Sci. 2018, 7, 176; doi: 10.3390/socsci7100176.
.Turvey,r,a1, Kanavillil,n1, Murray,ch1, Reyes,g(2018), Creating sustainable communities: skills and learning in Ontario’s small urban municipalities, Environ Dev Sustain 20: 1173–1190.
Yumiko Horita (2018) Urban Development and Tourism in Japanese Cities, Tourism Planning & Development, 15: 1, 26-39, DOI: 10.1080/21568316.2017.1313774.