مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار بر رویه های نظارتی گزارشات شورای حقوق بشر سازمان ملل و ضمانت اجراهای آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

4 استادیار دانشکده حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولت های متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفا به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود نمی گردد؛ بلکه به نظر می رسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را می پیماید به طوری که دولت های متعاهد را در حوزه جغرافیایی گسترده تری ملتزم به رعایت حقوق و آزادی های مندرج در این اسناد می کنند. با شکل‌گیری شورای حقوق بشر و مطرح شدن مساله (( عدالت جغرافیایی )) و افزایش گستره تصمیمات این شورا در راستای نظارت بر عدم نقض حقوق بشر توسط دولت ها رویه های نظارتی بهتری همچون یو.پی.آر در این شورا شکل گرفت و توانست به پیشرفت های چشمگیری برسد.سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت است که چه مولفه های جغرافیایی بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق سازمان ملل متحد تاثیرگذار است ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که مولفه های جغرافیایی هم چون تناسب اعضا با جغرافیای منطقه ای أعضاء، تلاش برای عضویت دولت ها از یک منطقه جغرافیایی و ... از مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق بشر ملل متحد است کما اینکه در طول سال های گذشته، عضویت عربستان سعودی در شورای مزبور موجب عقیم ماندن تلاش ها برای محکومیت این کشور در شورای حقوق بشر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical components affecting the monitoring procedures of UN Human Rights Council reports and guaranteeing their implementation

نویسندگان [English]

  • Samira Rostami 1
  • Seyed Bagher Mir Abbasi 2
  • Abdolnaieem Shahriari 3
  • Maryam Moradi 4
1 PhD student in International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Law, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The geographical scope of the human rights obligations of the Contracting States to human rights instruments and treaties is now not limited to the territory under their jurisdiction; Rather, it seems to be evolving beyond that area, obliging the Contracting Governments to respect the rights and freedoms set forth in these instruments in a wider geographical area. With the formation of the Human Rights Council and the issue of "geographical justice" and the increase in the scope of the decisions of this council in order to monitor the non-violation of human rights by governments, better regulatory procedures such as UPR were formed in this council and Significant progress has been made. The main question of the present study is what geographical components influence the oversight procedures of the UN Law Council reports? The result of the present study is that geographical components such as the proportion of members to the regional geography of the members, the effort of governments to join a geographical area, etc. are geographical components that affect the monitoring procedures of the reports of the UN Human Rights Council. As in previous years, Saudi Arabia's membership in the council has thwarted efforts to convict it in the Human Rights Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography
  • geographic justice
  • monitoring procedures
  • Human Rights Council
  • collective action
آشوری، داریوش (۱۳۸۱)، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید.
باقرزاده، محمدرضا، ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382، چاپ اول، ص 21 و 22.
تأموشات، کریستین حقوق بشر، ترجمه: حسین شریفی طراز کوهی، میزان، ۱۳۸۶.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد سوم، ص 2420.
لغتنامه دهخدا، ص 64 و 1036.
شریفیان (۱۳۸۰)، « راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد ». تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
مورگنتا، هانس جی(1379). «سیاست میان ملت­ها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
اسلامی، مسعود(1376). «وجهه بین المللی ایران و انتخابات اخیر ریاست جمهوری»، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ۱۳۷۶، سال ۱۱، شماره ۱۱۸-۱۱۷.
ذاکریان، مهدی؛ مختاری، بهروز(1394). «تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر سازمان­ ملل متحد در سازوکار رویه­های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر». فصلنامه سازمان­های بین­المللی، سال دوم، شماره ششم، ص 61-82.
راعی، مسعود(۱۳۹۱)، «حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در استاد بین المللی و فقه»، فصلنامه معرفت حقوقی، سال اول، شماره سوم
عزیزی، جواد و دیگران(1400)؛ بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در خاورمیانه تحت تاثیر رقابت های ژئوپلیتیکی، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال سیزدهم، شماره دوم
عسکری، پوریا؛ سعیدی، نیلوفر. (1395). « سازمانهای غیردولتی بین المللی و نظارت بر اجرای حقوق بشر با تاکید بر عفو بین الملل». فصلنامه پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم، شماره 53.
مافی، همایون. (1395). « تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظر حقوق بین الملل عمومی». پژوهشنامه­ی حقوق تطبیقی، سال اول، شماره­ی 2.
منفرد، مهوش؛ طباطبایی، سید احمد. (۱۳۹۶). «بررسی سازوکار نهادهای معاهداتی حقوق بشری». دوفصلنامه مطالعات حقوق بشری
مهرپور، حسین. (۱۳۸۸). «سازوکارهای بین­المللی و میزان بازدارندگی آنها در نقض حقوق بشر»، فصلنامه بین­المللی روابط خارجی، شماره 4.
محمدی، فاطمه(1394). «بررسی تعاملات جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از ۱۳۸۴ تاکنون». حقوق بشر، جلد 10، شماره 1، ص 25-48.
مصفا، نسرین؛ نبی الله ابراهیمی(1378). « جایگاه حقوق بشر در نظریه­های روابط بین­الملل». فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره سی وهشتم، شماره 4.
هاشمی (۱۳۹۰). «ایجاد سازوکارهای بین دولتی حقوق بشری، ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر».. فصلنامه سازمان های بین المللی، سال دوم، شماره ششم، ص 6.
امینی نیا، عاطفه (1376)، « ضمانت اجرا در نظام سازمان ملل متحد » پایان نامـه کارشناسـی ارشـد حقـوق بین­الملل، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
شیر محمدلو، صابر(۱۳۹۲)، « بررسی و ارزیابی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از حیث ماهیت، پیوند متقابل و ضمانت اجرا»، پایان نامه ارشد، حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، دانشکده حقوق.
Bianchi, Andrea, (2011), The Fight for Inclusion: Non-State Actors and International Law: From Bilateralism to Community Interest Essays in Honour of Bruno Simma, London, Oxford.
Brown, Gordon, (2016) ‘’ The Universal Declaration of Human Rights in the 21th Century ‘’, Open Book Publishers,
Buzan, B. (2004), From International Society to World Society, English School Theory and the Social Structure of Globalisation, 178.
Gaer, Felice et al, (2014) ‘’ The United Nations High Commissioner for Human Rights: Conscience for the World ‘’, Martinus Nijhoff Publishers
Hadjo, Christiana, (2009) ‘’ Child Rights in the Commonwealth: 20 Years of the Convention on the Rights of the Child ‘’, Commonwealth Secretariat
OHCHR, (2001), Training Manual on Human Rights Monitoring, Professional Training Series N.7. Geneva, Human Rights Publications
David Cortright and George A. Lopez ed, Economic Sanctions: Panacea or Peacebuilding in a PostCold War World?, 1995, p. 15 in: Baek. Buhm Suk, "Economic Sanctions against Human Rights Violations", Cornell Law Library Scholarship, 2008, p. 22.
Davis, David, (2012), “Makers and Shapers”: Human Rights INGOs and Public Opinion”,Human Rights Quarterly, Vol.34, No.1.
Edwards, George E, (2010), “Assessing the Effectiveness of Human Rights NGOS from the Birth of the UN to the 21st Century: Ten Attributes of Highly Successful Human Rights NGOS”, Michigan State Journal of International Law, Vol.18, No. 2.
Martens, Kerstin, (2004), “Bypassing Obstacles to Access: How NGOs Are Taken Piggy-back to the UN?”, Human Rights Review, Vol.5, No.3.
Meernik, James, (2012), “The Impact of Human Rights Organizations on Naming and Shaming Campaigns”, Journal of Conflict Resolution, Vol.6, No.2.
Von Glahn, Gerhard, Law among Nations: an Introduction to Public International Law, Longman, 1996, in: Baek. Buhm Suk, op. cit., p. 22.
Zerkina, N, Kostina, N, Pesina, S. (2015), “Concept of "Human Rights" and Historical Characteristicsˮ, Social and Behavioral Sciences, Vol. 223, No.192, pp.475-480.
Report of European Union,"Human Rights and Democracy in the World: Report on EU Action", July 2008 to December 2009, p. 148.
European Commission – List of Restrictive Measures, op. cit., p. 23.
Hayden, Patrick. (2001), The Philosophy of Human Right, Saint Paul, United States: Paragon House.
Human Rights Watch, World Report 2011 at: <http://www.hrw.org/world-report-2011/iran>.
Human Rights Watch, World Report 2011, op, cit.