سنجش تاثیر کیفیت فیزیکی-کالبدی محیط شهری بر ارتقای حقوق شهروندی در کلان شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران غرب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی مبانی نظری مرتبط با حقوق شهروندی پرداخته و سپس به بررسی رابطه حقوق شهروندی بر کیفیت زندگی شهروندان از زندگی شهری می پردازد. هدف پژوهش کاربردی و روش به کار برده شده توصیفی-تحلیلی می باشد. مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوق شهروندی، شاخص‌های حقوق شهروندی را بررسی کرده و سپس ارتباط آن با شاخص های کیفیت زندگی را تشریح می‌کند. نتایج نشان می دهد کیفیت زندگی مرکب از شاخص‌های متعددی است و تحقق آن نیازمند برنامه های توسعه ای است ولی نیازمند پیش‌نیازی مانند حقوق شهروندی است. در مقام مقایسه مفهوم حقوق شهروندی به خصوص در ایران از پشتوانه نظری کمتری برخوردار می باشد و عدم آگاهی و آموزش در خصوص حقوق شهروندی بر درک شهروندان از مفهوم رضایت تاثیر گذاشته و آن را تحت تاثیر قرار داده است؛ لذا از آنجایی که آگاهی شهروندان در خصوص حقوق شهروندی در پایین ترین سطح قرار دارد مطالبه گری که اصل اساسی حقوق شهروندی است عملا بی معناست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the effect of physical quality of urban environment on the promotion of citizenship rights in Shiraz metropolis

نویسندگان [English]

  • Sanaz Kowsari Dariani 1
  • esmail shieh 2
  • farah habib 3
1 PhD Student in Urban Planning, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Architecture Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article examines the theoretical foundations related to citizenship rights and then examines the relationship between citizenship rights and the quality of life of citizens from urban life. The purpose of applied research and the method used is descriptive-analytical. While examining the concept of citizenship rights, the article examines the indicators of citizenship rights and then explains its relationship with the indicators of quality of life. The results show that quality of life is composed of several indicators and its realization requires development programs but requires prerequisites such as citizenship rights. In comparison, the concept of citizenship rights, especially in Iran, has less theoretical support and lack of awareness and education about citizenship rights has affected and affected the citizens' understanding of the concept of satisfaction; Therefore, since the awareness of citizens about citizenship rights is at the lowest level, demanding, which is the basic principle of citizenship rights, is practically meaningless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship rights
  • quality of urban life
  • citizenship
  • satisfaction
پورعزت، علی اصغر، باغستانی برزکی، حوریه، نجانی آجی بیشه، مصطفی(1386)، الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر پا یة بررسی تطبیقی اسناد موجود. فصلنامه رفاه اجتماعی.
گیدنز، آنتونی(1381)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری تهران: نشر نی.
Blais, A. and Gélineau, F. (2007). Winning, losing and satisfaction with democracy. Political Studies, 55: 425-41.
Chandran, Kukathas.(2001) Education and citizenship in Diverse societies. International Journal of Research, 35, 3
Ericson, M. and Vinson, T. (2012). Life satisfaction and happiness. Richmond, Jesuit Social Services.
Friedmann, John. (2002). the prospect of cities. Minneapolis: University of Minnesota Press. p 168.
Pencek, Bruce. (2008). Article in press (Book Reviews). Transparency: The key to better governance? Christopher Hood, David Heald (Eds.). Government Information Quaterly 519. Ritzer, George. (2005). Encyclopedia of Social Theory. London: Sage Publication. P93.
Pourezzat, A. A, et al, (2013). The relationship between citizens' awareness of the citizenship rights and organization's accountability and transparency. Social Welfare Journal, 10(38): 7-40. (Text in Persian).
Weitz-Shapiro, R. winters, M. S. (2008). Political participation and quality of life. New York, Colombia University.
Van Kamp, Irene, Kees Leidel Meijer, Gooitske Marsman, Augustinus de Hollander, 2003, Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts: a literature study. In landscape and urban planning, No. 65, PP. 5-18.