تاثیر بعد محسوس- مصنوع فضای شهری جمعی باز بر تصویر ذهنی گردشگران از آن فضا: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دکتری طراحی شهری، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران.

چکیده

عواملی مختلفی باعث توسعه گردشگری می شوند. از جمله این عوامل، مخصوصا در بخش گردشگری شهری، توجه به نقش فضاهای شهری جمعی باز در جذب گردشگران می باشد. از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ادراک و رفتار گردشگران در مقصدهای شهری، تصویر ذهنی آنان از آن مقصدها می باشد. مطالعات کمی به تصویر ذهنی گردشگران از فضاهای شهری جمعی باز پرداخته اند. در این مطالعه، نقش بعد محسوس- مصنوع فضاهای شهری جمعی باز در تصویر ذهنی گردشگران از این فضاها بوسیله مصاحبه با 24 گردشگر داخلی، تکراری و جوان شهر اصفهان بررسی شد. در این مطالعه کیفی، از تحلیل محتوا استفاده شد و همچنین روش نمونه گیری هدفمند، تا رسیدن به اشباع داده ها مورد استفاده بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مشاهده های میدانی جمع آوری شدند. سپس از تحلیل محتوای استقرائی برای تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد.نتایج نشان می دهد : 5 مقوله اصلی از این مطالعه حاصل شد: 1) غنای عملکردی، 2) غنای بصری، 3) منحصر بفردی عناصر کالبدی، 4) مبلمان و المان های فضا و 5) دسترسی و ارتباط با فضا. این مطالعه نشان داد که عوامل محسوس- مصنوع مختلفی بر تصویر ذهنی گردشگران از فضاهای شهری جمعی باز تاثیر می گذارند. بر اساس یافته های این مطالعه، پژوهش های بیشتری راجع به تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری جمعی باز مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the tangible - artifact dimension of urban public open space on the mental image of tourists from that space: a qualitative study

نویسنده [English]

  • AMIR TAYYEBI
Architecture and Planning Department, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
چکیده [English]

Tourism has a positive effect on the economic, cultural and political development of a country by increasing income, reducing the socio-psychological distance between nations and peoples, creating friendship, maintaining stability and strengthening the national image. Various factors contribute to the development of tourism. Among these factors, especially in the urban tourism sector, is the role of open urban spaces in attracting tourists. One of the most important factors affecting the perception and behavior of tourists in urban destinations is their mental image of those destinations. Few studies have addressed the mental image of tourists of open urban spaces. In this study, the role of the tangible dimension-artifact of open urban urban spaces in the mental image of tourists of these spaces was investigated by interviewing 24 domestic, repetitive and young tourists in Isfahan. In this qualitative study, content analysis was used and also purposeful sampling method was used to achieve data saturation. Data were collected through semi-structured interviews and field observations. Inductive content analysis was then used to analyze the collected data. The results show: 5 main categories were obtained from this study: functional richness, visual richness, uniqueness of physical elements, furniture and space elements and access and communication with Space. This study showed that various tangible-artifact factors affect the mental image of tourists of open urban spaces. Based on the findings of this study, more research is needed on the mental image of tourists of open urban space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist Destination Image
  • Urban Public Open Spaces
  • Content Analysis
  • Qualitative Study
  • esfehan
استراوس، آنسلم؛ کربین، جولیت (1998). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای. ترجمه: ابراهیم افشار(1391). تهران: نشر نی.
ایمان چقاجردی، شیرین نظریان، لعیا جلیلیان (1395)، تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، صفحه 845-86
جعفر بهاری، مهدی کروبی، منوچهر جهانیان، اسماعیل قادری (1400)، تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر ارزش ویژة برند مقصد گردشگری ورزشی با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی و ارزش ادراک شده از مقصد گردشگری (مطالعه موردی: منطقه شمالی استان البرز)، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 4، صفحه 113-127
زنگی آبادی، علی و همکاران (1385). تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان، جغرافیا و توسعه، 8، 131 - 156.
طیبی، امیر و ذکاوت، کامران (1397). مدل مفهومی برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان، مطالعات مدیریت گردشگری، 43، 1-33.
فلیک، اووه (2006). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه: هادی جلیلی (1391). تهران: نشرنی.
فرهاد حمزه، جواد معیتی، شیدا مرتضایی (1396)، بررسی و تجزیه و تحلیل طراحی و بازطراحی مبلمان شهری در راستای زیباسازی شهری در ابعاد مختلف با تأکید بر توسعه گردشگری و پویایی اقتصادی در آستارا، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، صفحه 129-15
Aletta, F., Lepore, F., Kostara-Konstantinou, E., Kang, J., & Astolfi, A. (2016). An experimental study on the influence of soundscapes on people’s behaviour in an open public space. Applied Sciences, 6(10), 276.
Anastasopoulos, P. G. (1992). Tourism and attitude change: Greek tourists visiting Turkey. Annals of tourism research, 19(4), 629-642.
Appleyard, D. (1970). Styles and methods of structuring a city. Environment and behavior, 2(1), 100-117.
Assaker, G., Hallak, R., Assaf, A. G., & Assad, T. (2015). Validating a structural model of destination image, satisfaction, and loyalty across gender and age: Multigroup analysis with PLS-SEM. Tourism Analysis, 20(6), 577-591.
Baloglu, S., & Brinberg, D. (1997). Affective images of tourism destinations. Journal of travel research, 35(4), 11-15.
Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of tourism research, 26(4), 868-897.
Bigne, J. E., Sanchez, M. I., & Sanchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: inter-relationship. Tourism management, 22(6), 607-616.
Canter, D. C. (1977). The psychology of place (No. 159.953). The Architectural Press.
Carmona, M., Heath, T., Oc, T. and Tiesdell, S. (2003), Public Places- Urban Spaces, Archittectuttal Press, Oxford.
Carr, S., Francis, M., Rivlin, L.G. and stone, A.M. (1992), Public space, Cambridge University press, Cambridge.
Choi, W. M., Chan, A., & Wu, J. (1999). A qualitative and quantitative assessment of Hong Kong’s image as a tourist destination. Tourism management, 20(3), 361-365.
Chon, J., & Scott Shafer, C. (2009). Aesthetic responses to urban greenway trail environments. Landscape Research, 34(1), 83-104.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks.
Crompton, J. L. (1979). An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image. Journal of travel research, 17(4), 18-23.
Crouch, D. P. (1981). The historical development of urban open space. Urban Open Spaces. New York, NY: Rizzoli, 7-8.
De Carlo, M., Canali, S., Pritchard, A., & Morgan, N. (2009). Moving Milan towards expo 2015: Designing culture into a city brand. Journal of Place Management and Development, 2(1), 8–22.
Del Bosque, I. R., & San Martín, H. (2008). Tourist satisfaction a cognitive-affective model. Annals of tourism research, 35(2), 551-573.
Dolnicar, S., & Grün, B. (2013). Validly measuring destination image in survey studies. Journal of Travel Research, 52(1), 3-14.
Echtner, C. M., & Ritchie, J. B. (1991). The meaning and measurement of destination image. Journal of tourism studies, 2(2), 2-12.
Echtner, C. M., and Ritchie, J. R. B. (1993). The measurement of destination image: An empirical assessment. Journal of Travel Research 31 (3), pp. 3-13.
Espelt, N. G., & Benito, J. A. D. (2005). The social construction of the image of Girona: a methodological approach. Tourism Management, 26(5), 777-785.
Fakeye, P. C., & Crompton, J. L. (1991). Image differences between prospective, first-time, and repeat visitors to the Lower Rio Grande Valley. Journal of travel research, 30(2), 10-16.
Ford, L. R. (2000). The Spaces between Buildings. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Forsyth, A., & Crewe, K. (2009). New visions for suburbia: Reassessing aesthetics and place-making in modernism, imageability and new urbanism. Journal of urban Design, 14(4), 415-­438.
Gallarza, M. G., Saura, I. G., & Garcı́a, H. C. (2002). Destination image: Towards a conceptual framework. Annals of tourism research, 29(1), 56-78.
Gartner, W. C. (1994). Image formation process. Journal of travel & tourism marketing, 2(2-3), 191-216.
Gehl, J. (2011). Life between buildings: using public space. Island Press
Gilboa, S., Jaffe, E. D., Vianelli, D., Pastore, A., & Herstein, R. (2015). A summated rating scale for measuring city image. Cities, 44, 50-59.
Glaser, B. G., Strauss, A. L., & Strutzel, E. (1968). The discovery of grounded theory; strategies for qualitative research. Nursing research, 17(4), 364.
Goheen, P. G. (1998). Public space and the geography of the modern city. Progress in Human Geography, 22(4), 479-496.
Grbich, C. (2007). Qualitative data analysis: An introduction. Sage.
Griffin, T., & Hayllar, B. (2009). Urban tourism precincts and the experience of place. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(2-3), 127-153.
Hayllar, B., & Griffin, T. (2005). The precinct experience: a phenomenological approach. Tourism Management, 26(4), 517-528.
Hayllar, B., Griffin, T., & Edwards, D. (2008). City Spaces-Tourist Places: Urban Tourism Precincts. Routledge.
Herstein, R., & Jaffe, E. D. (2008). The children’s city—The transition from a negative to a positive city image. Place Branding and Public Diplomacy, 4(1), 76–84.
Holahan, C. J., & Sorenson, P. F. (1985). The role of figural organization in city imageability: An information processing analysis. journal of Environmental Psychology, 5(3), 279-286.
Houghton, K. (2010). Augmenting public urban spaces: the impact of the digital future on the design of public urban spaces. Queensland Planner, 50(4), 19-23.
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. Vintage.
Jiang, B. (2013). The image of the city out of the underlying scaling of city artifacts or locations. Annals of the Association of American Geographers, 103(6), 1552-1566.
Kozak, M. (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourism management, 23(3), 221-232.
Kozak, M., & Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-season holiday destination. Journal of travel research, 38(3), 260-269.
Liamputtong, P., & Ezzy, D. (1999). Qualitative research methods. Oxford.
Lui, T. L. (2008). City-branding without content: Hong Kong's aborted West Kowloon mega-project, 1998–2006. International Development Planning Review, 30(3), 215-226.
Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge: The Technology Press & Harvard University Press.
Madanipour, A. (1996). Design of urban space: An inquiry into a socio-spatial process. John Wiley & Son Ltd.
Madanipour, A. (2003). Public and private spaces of the city. Routledge.
Madanipour, A. (2014). Urban Design, Space and Society. UK: Palgrave MacMillan.
Mannarini, T., Tartaglia, S., Fedi, A., & Greganti, K. (2006). Image of neighborhood, self-image and sense of community. Journal of environmental psychology, 26(3), 202-214.
Mason, J. (2017). Qualitative researching. Sage.
Mayring, P. (2004). Qualitative content analysis. A companion to qualitative research, 1, 159-176.
Milman, A., & Pizam, A. (1995). The role of awareness and familiarity with a destination: The central Florida case. Journal of travel research, 33(3), 21-27.
Mitchell, D. (2003). The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York: The Guilford Press.
Montgomery, J. (1998). Making a city: Urbanity, vitality and urban design. Journal of Urban Design, 3(1), 93-116.
Nasar, J. L. (1990). The evaluative image of the city. Journal of the American Planning Association, 56(1), 41-53.
Nasar, J. L., & Hong, X. (1999). Visual preferences in urban signscapes. Environment and Behavior, 31(5), 671-691.
Nikšič, M., & Watson, G. B. (2017). Urban public open space in the mental image of users: the elements connecting urban public open spaces in a spatial network. Journal of Urban Design, 1-24.
Oppermann, M. (1997). First-time and repeat visitors to New Zealand. Tourism management, 18(3), 177-181.
Oppermann, M. (1998). Destination threshold potential and the law of repeat visitation. Journal of Travel Research, 37(2), 131-137.
Petrick, J. F., Morais, D. D., & Norman, W. C. (2001). An examination of the determinants of entertainment vacationers’ intentions to revisit. Journal of Travel Research, 40(1), 41-48.
Pike, S. (2002). Destination image analysis—a review of 142 papers from 1973 to 2000. Tourism management, 23(5), 541-549.
Pike, S., & Ryan, C. (2004). Destination positioning analysis through a comparison of cognitive, affective, and conative perceptions. Journal of travel research, 42(4), 333-342.
Puczko, L., Ratz, T., & Smith, M. (2007). Old city, new image: Perception, positioning and promotion of Budapest. Journal of Travel & Tourism Marketing, 22(3-4), 21-34.
Punter, J. (1991). Participation in the design of urban space. Landscape Design, 200(1), 24-27.
Qiu, S., Cai, L., Zhang, Y., & Chen, Z. (2017). Destination image of Japan and social reform generation of China: role of consumer products. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(3), 233-244.
Ramadier, T., & Moser, G. (1998). Social legibility, the cognitive map and urban behaviour. Journal of Environmental Psychology, 18(3), 307-319.
Ryan, C. (1991). Recreational tourism: A social science perspective. Routledge.
Ryan, C., & Cave, J. (2005). Structuring destination image: A qualitative approach. Journal of travel research, 44(2), 143-150.
San Martín, H., & Del Bosque, I. A. R. (2008). Exploring the cognitive–affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation. Tourism management, 29(2), 263-277.
Selby, M., & Morgan, N. J. (1996). Reconstruing place image: A case study of its role in destination market research. Tourism Management, 17(4), 287-294.
Smith, A. (2005). Conceptualizing city image change: The ‘re-imaging’of Barcelona. Tourism Geographies, 7(4), 398-423.
Smith, A. (2006). Assessing the contribution of flagship projects to city image change: a quasi‐experimental technique. International Journal of Tourism Research, 8(6), 391-404.
Stepchenkova, S., & Li, X. R. (2014). Destination image: Do top-of-mind associations say it all?. Annals of Tourism Research, 45, 46-62.
Stylidis, D., Shani, A., & Belhassen, Y. (2017). Testing an integrated destination image model across residents and tourists. Tourism Management, 58, 184-195.
Tasci, A. D., & Gartner, W. C. (2007). Destination image and its functional relationships. Journal of travel research, 45(4), 413-425.
Tibbalds, F. (1992). Making People Friendly Towns: Improving the Public Environments in Towns and Cities. Harlow, UK: Longman.
Tuan, Y. F. (1975). Images and mental maps. Annals of the Association of American geographers, 65(2), 205-212.
Um, S., Chon, K., & Ro, Y. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of tourism research, 33(4), 1141-1158.
Vanolo, A. (2008). The image of the creative city: Some reflections on urban branding in Turin. Cities, 25(6), 370-382.
White, C. J. (2004). Destination image: to see or not to see?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(5), 309-314.
Whyte, William H. (1980), the Social Life of Small Urban Spaces, Conservation Foundation, Washington DC.
World Travel and Tourism Council (WTTC) (2015). Travel & tourism economic impact 2015. London: WTTC.
Yeung, H. W. C., & Savage, V. R. (1996). Urban imagery and the Main Street of the nation: The legibility of Orchard Road in the eyes of Singaporeans. Urban Studies, 33(3), 473-494.