ارزیابی و پهنه بندی اقلیم گردشگری با استفاده از شاخص TCI و تکنیک GISدرراستای برنامه ریزی گردشگری استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

گردشگری عنصری وابسته به آب هوا و اقلیم است به نحوی که آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی یکی از مهمترین عناصر در بحث گردشگری است و می تواند به عنوان یک عامل جذب یا دفع برای گردشگران باشد. لذا آگاهی از آب و هوای مناطق می تواند در امر برنامه­ریزی گردشگری نقش موثری داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از اقلیم گردشگری میکزکوفسکی­((TCI به ارزیابی اقلیم گردشگری استان اصفهان پرداخته شده است. به منظور ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری و جاذبه های اقلیمی استان اصفهان از نقطه نظر گردشگری از شاخص اقلیم TCI و داده های اقلیمی 7 ایستگاه سینوپتیک استان استفاده شده است. پس از استخراج آمار و پردازش آن ها به استفاده از شاخص TCI اقدام سپس با بهره گیری از نرم افزار GIS به پهنه بندی اقلیم گردشگری استان اصفهان پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ماه اکتبر، آوریل و می از شرایط عالی برخوردارند پس از آن ماه های ژوئن، مارس و سپتامبر در وضعیت بسیار خوب قرار دارد و ماه های ژانویه، آگوست و دسامبر دارای شرایط مطلوب و قابل قبول از نقطه نظر شرایط اقلیم گردشگری می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and classification of tourism climate with using TCI index and GIS technique in direction of Tourism planning on Isfahan Province

نویسنده [English]

  • hamidreza joudaki
Department of Urban Planning, Eslamshahr Branch, Islamic Azad University, Eslamshahr, Iran
چکیده [English]

In this study, tourism climate was examined in Isfahan province based on TCI and limits of the province was zoning based on the index. Using TCI, climatic variables, the mean maximum daily temperature, the mean daily temperature, minimum daily relative humidity, mean daily relative humidity, total precipitation, total sunshine hours and mean wind speed are investigated. To achieve this goal, the synoptic stations data have been analyzed in the area of information and in order to enhance the accuracy of interpolation of the surrounding stations. Therefore, TCI is calculated for each of the stations studied monthly and the following results have been compiled in GIS and were zoning Isfahan province based on TCI and finally, the weather favorable for tourism activities is estimated during the days of the year in vast province. To achieve this goal, the synoptic stations data have been analyzed in the area of information and in order to enhance the accuracy of interpolation of the surrounding stations. Therefore, TCI is calculated for each of the stations studied monthly and the following results have been compiled in GIS and were zoning Isfahan province based on TCI and finally, the weather favorable for tourism activities is estimated during the days of the year in vast province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism climate
  • TCI index
  • mapping
  • GIS
  • Esfahan
اسد الهی، دانه کار، علیزاده، زهرا، افشین، افشین،­(1390)، بررسی شاخص اقلیم گردشگری تالاب چغاخوربه منظورتوسعه گردشگری پایدار، فصلنامه علمی محیط زیست، شماره 50
بن شمس، آمنه، گند مکار، امیر، هوشمند، عطاء، ابری، حمید(1399)، بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم آسایش جزایر قشم و کیش در عصر گرمایش جهانی فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا برنامه ریزی منطقه ای، سال دهم، شماره 2
جعفری، م، سبحانی اردکانی، س، آستانه، س(1393)، تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری سراب کیان نهاوند با استفاده از GIS، فصلنامه انسان و محیط، شماره 29
جوان، خ، شیخ الاسلامی، ع(1393)، برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با بهره گیری از شاخص زیست اقلیمی، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، چشم انداز زاگرس، سال ششم، شماره 20
خراسانی، حمید، خورانی اسدالله، دامغانی، حسن(1395)، ارزیابی ساعتی شرایط اقلیمی جزیره قشم
خوش الحان، وحید، حسین زاده دلیر، کریم، نظم فر، حسین(1399)، راهکارهای توسعه صنعت گردشگری پایدار تبریز مبتنی بر مؤلفه منطقه ای، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال دهم، شماره 4
حسنوند، ع، سلیمانی تبار، م، یزدان پناه، ع(1390)، تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI، مجله علمی و تخصصی برنامه ریزی فضایی، سال اول، شماره 1
 سلیقه، م، بهبودی، ح، جمالی، ف(1392)، تعیین شاخص آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل TCI، مجله اندیشه جغرافیایی، سال هفتم، شماره 14
زاهدی، شمس السادات(1385)، مبانی اکوتوریسم (با تاکید بر محیط زیست) چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ره
 علیجانی، بهلول، محمدرضا، کاویانی (1385)، مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت
کسمایی، مرتضی(1372)، پهنه بندی اقلیمی ایران، مسکن و محیط های مسکونی، مرکز مطالعات ساختمان و مسکن، شماره 151
فرج زاده، منوچهر(1388)، پهنه بندی اقلیم توریستی در استان گیلان با استفاده از شاخص TCI مجموعه مقالات مدیریت رویکرد جغرافیایی در بهره وری بهینه از منابع
ضیاعی، م، بختیاری، آ(1388)، شاخص اقلیم آسایش گردشگری جزیره کیش، مقالات برگزیده پنجمین همایش خلیج همیشه فارس
صراف، بهروز، طاهره جلال وآذین جلال کمالی (1389)، پهنه بندی کلیماتوریسم منطقه ارسباران با استفاده از شاخص TCI، مجله فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 30
طاهری، هما، مهکویی، حجت، گندمکار، امیر، خادم الحسینی، احمد(1400)، تحلیل تاثیرسیاست برگردشگری درمنطقه  فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال یازدهم، شماره 3
ذوالفقاری، ج(1391)، تحلیلی بر پتانسیل اقلیم گردشگری در منطقه آزاد ارس، فصلنامه علمی و پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 37
رضوانی، محمدرضا(1387)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
موحدی، پیری، کاوسی، سعید، سیامک، رضا(1391)، ارزیابی وتحلیل شاخص اقلیم گردشگری استان لرستان با استفاده از شاخص TCI، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال چهارم، شماره 11
Amelung, Bas and M, Alvaro (2009): Impacts of climate change in tourism in Europe, university Maastrich, 43.
Kulendran, N., Dwyer, L., 2012, Modeling Seasonal Variation in Tourism Flows with Climate Variables. Tourism Analysis.
Jacqueline M. Hamilton Æ Richard S. J. Tol (2007), the impact of climate change on Tourism in Germany, the UK and Ireland: a simulation study, Reg Environ Change 7:161–172
Maureen Agnew, Jean P. Palutikof (2001), Climate Impacts on the Demand for Tourism, Proceedings of the First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation.
Mieczkowski, Z., (1985)The tourism climatic index: a method of evaluating world climates for Tourism, Canadian Geographer, vol 09(1), 3931, pp 002-011
M.Hamilton, J, J.Maddison, D, S.J.Tol, R, ( 2005), Climate change and international tourism: A simulation study, Global Environmental change, 15, 253-266.
Scott D., (2004). Climate change and sustainable tourism in the 21st century, In: Cukier J (ed) Tourism research: Policy, Planning and Prospects. Department of
 Geography Policy, Planning and Prospects. Department of Geography Publication Series, University of Waterloo, Ontario
Zhang, H.Q, Kulendran, N. (2016), The Impact of Climate Variables on Seasonal
 Variation in Hong Kong Inbound Tourism Demand, Journal of Travel Research.