بررسی نقش مؤلفه های شناسایی شده بر مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز با رویکرد کاهش الاینده های زیست محیطی در صنعت ایران خودرو

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاداسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز در صنعت خودرو در ایران انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث زمانی، مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای با طیف لیکرت 5 گزینه ای است که روایی و پایایی شان تائید شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نخبه گان و همچنین مدیران منابع انسانی و مدیران زنجیره تامین شرکت های وابسته به صنعت خودرو دراستان تهران میباشند که با استفاده از جدول مورگان وروش نمونه گیری تصادفی تعداد274نفر انتخاب شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل بررسی گردید. یافته های تحقیق نشان داد که در مدل استخراج شده مقوله های شرایط علی، مقوله محوری، بستر، شرایط مداخله گر، راهبرد و پیامدها در مدل نهایی وجود دارند که با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. نتیجه بررسی فرضیات پنج گانه تحقیق نشان داد که کلیه فرضیات تائید گردیده و به ترتیب مقوله علی بر مقوله محوری، مقوله محوری بر راهبردهای مدیریت منایع انسانی سبز، شرایط مداخله گر بر راهبردهای مدیریت منایع انسانی سبز، عوامل مربوط به بستر بر راهبردهای مدیریت منایع انسانی سبز و نهایتا راهبردها بر پیامدها تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of identified components on green human resource management and green supply chain with an approach to reducing environmental pollutants in Iran Khodro industry

نویسندگان [English]

  • gelareh sasani 1
  • masoud ghorban hosseini 2
  • morteza ghassemi 3
1 PhD student, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to provide a model for green human resource management and green supply chain in the automotive industry in Iran. This research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of nature and method, and cross-sectional in terms of time. The data collection tool is a researcher-made questionnaire with a Likert scale of 5 options whose validity and reliability have been confirmed. The statistical population of this study includes all elites as well as human resource managers and supply chain managers of companies affiliated to the automotive industry in Tehran province. Using Morgan table and random sampling method, 274 people were selected. The research hypotheses were tested using structural equation modeling and LISREL software. Findings showed that in the extracted model, there are categories of causal conditions, axial categories, context, intervening conditions, strategy and consequences in the final model that have a significant relationship with each other. The result of reviewing the five hypotheses of the research showed that all hypotheses were confirmed and the causal category on the central category, the central category on green human resources management strategies, the intervening conditions on green human resources management strategies, the contextual factors on human resources management strategies, respectively. Green and ultimately strategies have a positive and significant impact on outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Human Resource Management
  • Green Supply Chain Management
  • Grand Theory Method
  • Automotive Industry
  • Green Environment