کلیدواژه‌ها = رانت
واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 255-239

مینا خندان؛ لعلا جهانشاهلو؛ حسین ذبیحی


ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 217-237

ابوالفضل زینلی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی